Y Bont Medi 2012

Nid castell tywod yw’r Eglwys!

Tra bod egwyl yr haf yn felys, buan y delo mis Medi, a phennod newydd yn stori yr Eglwys. Cyfyd eto’r cwestiwn, sut tybed y medrwn ennyn brwdfrydedd ein haelodau a denu sylw ein cymunedau, a ninnau heb fedru manteisio ar gyllidebau enfawr y Gemau Olympaidd, a’r Jiwbili! Heb gwmnïoedd marchnata, na gwasanaeth gwasaidd y cyfryngau o’n plaid, pa obaith rhannu stori’r Iesu?

Cyfrwng ein tystiolaeth ni yw cerddediad syml gyda Duw, a llu o gymwynasau syml a gweithredoedd caredig, fydd yn siarad yn gliriach am yr efengyl na’r gwyliau mawr a’r cyfarfodydd lluosog. Fe gymer amser i adeiladu felly, a dichon na fedd llawer ohonom yr amynedd angenrheidiol, ond cofiwn na chymer lawer o amser i adeiladu castell tywod, ond na chymer lawer i’w ddifa chwaith!

Parch. Morris Morris

Sylw’r Mis

Lle mae’r amser i gyd yn mynd?

Croeso yn ol i holl aelodau Bethania, boed hen neu newydd. Gobeithio fod pawb wedi gwneud yn fawr o’u gwyliau a’u hamser hamdden.

Mae yna newidiadau bach a mawr wedi dod i’n rhan yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a dyma hi yn fis Medi unwaith eto, mis y newidiadau. Plant bach yn mynd i’r ysgol am y tro cynta, a’r rhieni yn poeni yn fwy na’r plant! Plant eraill yn newid ysgol, eraill yn gadael cartref i fynd i goleg neu i waith newydd.

Mae hyn i gyd yn dod a ni at y cwestiwn: ‘lle mae’r amser i gyd yn mynd?’

A dyma ichi rai sylwadau i ddangos faint o amser rydym yn ei roi i wahanol bethau yn ystod yr wythnos. Mewn wythnos mae 168 o oriau – byddwn yn cysgu am 56 awr, yn bwyta am 7 awr, a 105 o oriau i ni wneud pethau eraill.

Defnyddiwn yr oriau ‘sbar’ i helpu’n gilydd yn ddyddiol, ac apeliwn o’r newydd am ffyddlondeb i’r gwasanaethau a llewyrch i holl waith yr Eglwys.

Carol Tudor Jones

Newyddion a Chyfarchion

Apêl Guatemala – Fel rhan o ymdrech Eglwysi Bethania a’r Tabernacl i godi arian tuag at Apêl Guatemala bwriadwn drefnu prynhawn i’r teuluoedd a thaith feicio noddedig o gwmpas Llyn Brenig ddydd Sul Medi 9fed. Bwriadwn gyfarfod yn y maes parcio ger y Ganolfan Ymwelwyr am un o’r gloch gyda phicnic, yna gellir dewis gwneud y daith o amgylch y llyn sydd tua 10 milltir neu’r daith fer ar draws yr argae, neu hyd yn oed chwarae yn y parc! Dewch yn llu!!

Cinio a Sgwrs – Bydd “Cinio a Sgwrs” yn ailgychwyn ar y 5ed o Fedi am hanner dydd dan ofal ein Gwenidog. Bydd yna groeso cynnes i ffrindiau hen a newydd.

Pwyllgor y Chwiorydd – Yng nghyfarfod Pwyllgor y Chwiorydd i drefnu rhaglen ar gyfer 2012/13 penderfynwyd trefnu cyfarfodydd sydd yn agored i bawb o aelodau Bethania.  Felly mae rhaglen Cymdeithas Bethania y flwyddyn nesaf wedi’i llunio ar gyfer dynion, merched, ieuenctid a phlant.  Fe welwch bod rhai cyfarfodydd ar nos Fercher a rhai ar nos Wener.  Gobeithio bod rhywbeth yn apelio at bawb ac y gwnewch pob ymdrech i gefnogi’r cyfarfodydd.  Gyda diolch am eich cefnogaeth o flaen llaw.  Eirlys Tomos (Llywydd) ac Olwen Williams (Ysgrifennydd).

Noson Agoraidol y Gymdeithas – Ar nos Wener, 14 Medi am 7pm, yng nghwmni Brassacino (grwp o offerynnwyr pres) a Triawd Caeran. Bydd lluniaeth ysgafn i ddilyn. £2.50 i oedolion, £1 i blant

Llwyddiant ein pobl ifanc. Ymfalchiwn yn llwyddiant nifer o’n hieuenctid fu’n sefyll arholiadau cyn yr haf. Mae Elliw Vaughan Evans, Hywel Evans a Sarah Williams oll wedi graddio eleni a dymunwn yn dda i’r tri yn eu gyrfaoedd. Yn dilyn eu llwyddiant yn eu harholiadau Safon Uwch dymunwn y gorau i Manon a Lleuwen Hedd, Elan Ial a Hannah Roberts yn eu dewis golegau. Dychwelyd i’r ysgol i barhau â’u haddysg fydd hanes Guto Dafydd, Llyr Morris ac Osian Meirion a llongyfarchiadau i’r tri ohonynt ar eu llwyddiant yn eu harholiadau TGAU.

Colli aelod – Trist oedd clywed am farwolaeth Vivian Davies, Gwynfryn gynt, ddechrau’r haf. Cydymdeimlwn â’i deulu a ffrindiau.

Priodi – Llongyfarchiadau i Elin Morgan ar ei phriodas â Kelvin Parry o Drefnant dros yr haf. Mae’r ddau wedi cartrefu ym mhentref Gilwern ger y Fenni. Yr un yw’n llongyfarchion i Nia Clwyd ac Owain Roberts o Lannefydd ar eu priodas hwythau a phob dymuniad da i’r ddau gwpl.

Llongyfarchiadau hefyd i nifer o’n haelodau fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Braf iawn cael eich gweld ar y llwyfan ym Mro Morgannwg ac ambell un yn sgwrsio’n ddifyr yn y stiwdio hefyd.

Gwellhad Buan – Dymunwn wellhad buan i Brynmor Roberts sydd wedi bod yn wael yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion twym galon ato gan ddymuno adferiad iechyd buan.

O Ble Daethoch Chi?

Dechreuwn y gyfres newydd yma gyda sgwrs gafwyd ag

Ann Hughes, Bryn Eryl

Ganwyd a magwyd Ann yn nhref Abergele. Aeth i ysgol gynradd Glan Morfa ac i’r Ysgol Ramadeg  a  ail-enwyd tra roedd Ann yno, yn Ysgol Emrys ap Iwan. Roedd yn arbennig o hoff o chwaraeon, – tennis yn enwedig.  Doedd hynny’n fawr o syndod gan mai ei thad oedd yr athro Addysg Gorfforol. Dewisodd astudio ieithoedd tra’n y Chweched Dosbarth, – Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg.

Mynychodd y Brifysgol ym Mangor gan raddio yn y Gymraeg. Yna, dilynodd gwrs Ymarfer Dysgu Uwchradd  a chael ei phenodi i ddysgu Cymraeg yn Ysgol Elfed, Bwcle. Dyrchafwyd hi’n Bennaeth ar yr Adran Gymraeg. Daeth tro ar fyd pan anwyd Non ac Ioan a mwynhaodd Ann fod yn fam llawn amser tra’n gweld ei phlant yn prifio.

Ymhen amser dilynodd gyrsiau Cwnsela, Cyfieithu a Dysgu Cymraeg i Oedolion. Bu’n gweithio gyda Childline a Relate, yn cyfieithu pan fo galw ac yn cyflenwi mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Erbyn hyn mae’n Diwtor Cymraeg i Oedolion, yn gweithio yn Llysfasi yn ogystal ag i Brifysgol Bangor, – yn dysgu dechreuwyr, yn gloywi iaith ac yn rhoi yr hyfforddiant perthnasol Cymraeg yn y gweithle, fel i’r Heddlu ac i’r Cyngor Sir.

Mae Ann yn hynod o weithgar yn ei chymuned ac yn gfnogol i’r ‘pethe’. Dros y blynyddoedd daliodd sawl swydd wirfoddol fel Cadeirydd ac Ysgrifennydd, megis yn ysgolion Pen Barras a Brynhyfryd , yn ogstal ag yma ym Methania a chyda Merched y Wawr.

Mae wrth ei bodd yn crwydro, yn cyfathrebu gyda bobl, yn carafanio a chadw’n heini. Gydag’r plant bellach wedi gadael y nyth, gwna’n siwr fod ganddi gyd-bwysedd rhwng gwaith a hamdden, a threulio amser gydag Emlyn, ei gŵr. Ond haws dweud na gwneud…. Fel llawer cwpl arall, – mynd heibio’i gilydd yn y drws fyddan nhw ar adegau! Mae bywyd yn brysur ac yn amrywiol iawn o hyd!

Eirian Lloyd