Y Bont Gorffennaf ac Awst 2013

Pasio arholiad?  

(Iago 1:12)

Mae crefydd yn aml yn medru ymddangos fel rhyw arholiad tragwyddol, a bod rhaid cyraedd y marc cyn gobeithio cael ein derbyn, a hwnnw’n farc rhy uchel. Mae’r oll ohonnom wedi dal ein tir mewn ambell i demtasiwn, ond nid ynddynt oll, o bell ffordd. Beth felly ddaw ohonnom? Rhaid gochel y syniad mai gwobr haeddiant yw ‘gwynfyd’, tra yn gochel hefyd y demtasiwn o feddwl y cawn wneud fel mynnom yn y sicrwydd y cawn faddeuant. Dyna yn union hen greisis crefydd, y berthynas rhwng gras a gwaith, rhodd a gwobr, a’r drasiedi o syrthio i’r demtasiwn o geisio dewis rhyngddynt.

Gweddi. Rhown ddiolch i ti o Dad, ein bod yn derbyn ‘gwynfyd’ oherwydd gwaith yr Iesu trosom, a gweddiwn dy nerth i ymateb i’th gariad drwy ein gwaith a’n gwasanaeth. Rho i ni y doethineb i beidio gofyn lle mae ffin y naill, a therfyn y llall. Amen

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

 

Mewn Perspectif

Wel am fore cefais un bore Iau ym mis Mehefin, bore a wnaeth i mi roi nifer o bethau mewn perpectif. Bore a alluogodd i mi sylweddoli a gwerthfawrogi mor lwcus yr wyf.

Deffro wnes yn y fflat yn Wolverhampton a gweld fod yna neges destun yn aros amdanaf. Neges ysgytwol gan ffrind yn esbonio ei fod ar fin dechrau triniaeth cemotherapi. Yn ei ddilyn funudau yn ddiweddarach neges am ffrind arall a oedd wedi cael trawiad calon angeuol. Nid y deffroad gorau mae’n amlwg.

I goroni’r cyfan, ar gyrraedd fy ngwaith, cefais alwad gan gydweithiwr yn esbonio nad oedd am ddod i’r gwaith am iddi golli ei mab ifanc y noson gynt mewn sefyllfa erchyll.

Gwnaeth probelmau dyddiol y gwaith droi’n hollol ddibwys a phitw wrth eu cloriannu gyfochrog â newyddion erchyll y bore hwnw.

Yn anffodus mae sbardun cyffelyb o newyddion syfrdannol yn ein hatgoffa nad yw “problemau” y rhan fwyaf ohonnom ddim wir mor ddrwg ag eang a Charneddau Eryri.

I’r rhai ohonnom sydd â phroblemau dirfawr, hyderwn fod braich abl Duw yn gymorth i’w cynnal. I’r gweddill ohonnom, cynnigaf ein bod yn cymeryd yr amser yng nghanol bwrlwm a phrysrdeb ein bywyd i “take stock”.

Munud fach neu ddwy i sylweddoli pa mor wirioneddol lwcus yr ydym………

……. a chyfle i roi unrhyw bryder yn ei wir berspectif.

Huw McKee

Newyddion a Chyfarchion

 

Ysbyty – Mae Linda Edwards, Haulfryn, yn ysbyty Rhuthun wedi torri ei chlun yn dilyn codwm. Rydym yn cofio ati ac yn gobeithio y bydd yn gwella’n fuan.

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo â Clwyd Langford Jones sydd wedi colli ei chwaer yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau i Dei ac Olwen Williams ar ddod yn daid a nain am y tro cyntaf i Arthur David, mab bach i Bethan a John yn Llundain.

Eisteddfod – Pob lwc i bawb fydd yn cystadlu neu gymryd rhan yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych ym mis Awst. Cofiwch am yr oedfa yn y pafiliwn fore Sul Awst 4 pryd y bydd nifer o aelodau capeli’r fro yn cymryd rhan.

Te yn yr Ardd – Diolch o galon i Eilir, Bethan, Sion a Dafydd am agor eu gardd unwaith eto eleni gan godi dros £320 i’w rannu rhwng Capel Bethania ac elusen Cancr y Fron. Diolch i chi fel teulu am y croeso a’ch caredigrwydd. Diolch hefyd i bawb wnaeth gyfrannu at yr elusenau ar y diwrnod.

Trip yr Ysgol Sul – Bydd trip yr Ysgol Sul eleni ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 13 yn mynd i Gelli Gyffwrdd.  Byddwn yn cychwyn oddeutu 9.30 o’r gloch ac yn cychwyn yn ôl tua 4.30. Os oes gennych awydd ymuno â ni, rhowch eich enwau ar y rhestr yn y festri neu eich manylion i Iona McKee neu Llinos Gerallt.

Banc Bwyd Rhuthun – Mae Banc Bwyd wedi ei sefydlu yn Rhuthun i gyfarfod anghenion rhan arbennig o’n cymdeithas. Lleolir y Banc bwyd yng Nghanolfan  Awelon, Ffordd yr Ysgol. Menter gymunedol yw ac felly rydym ni ym Methania wedi penderfynu cefnogi trwy gasglu bwydydd mewn tun e.e. ffrwythau neu bysgod, neu fwydydd sych e.e. grawnfwyd, reis neu basta. Mae bocs yng nghyntedd y capel i dderbyn eich rhoddion. Diolch am eich cefnogaeth.

Pererindod

Diolch i Olwen a Dei am drefnu’r Bererindod eleni.  Dyma’r manylion:

Pererindod i ymweld â Chapel Salem ac Eglwys Llandanwg yn Nyffryn Ardudwy dydd Sul, Gorffennaf 14.   Cychwyn o Bethania am 10.45 o’r gloch.  Byddwn yn galw i weld yr eglwys newydd yn y Bala ar y ffordd cyn cael picnic i ginio wrth y llyn neu yng Ngholeg y Bala.

Byddwn yn cael bwyd yn Y Foelas, Pentrefoelas ar y ffordd adre.

Y pris am 2 gwrs fydd £8.95 i oedolion a £5.50 i blant o dan 10 oed.

Angen enwau i Dei ac Olwen erbyn dydd Sul, Gorffennaf 7 efo dewisiadau o’r fwydlen isod.  Gallwch roi eich enw ar y rhestr yng nghyntedd y capel, ffonio 01824 705216 neu ebostio olwenwilliams55@gmail.com

OEDOLION

Prif Gwrs: Cinio Sul (carvery cig eidion neu dwrci) i’w ddewis ar y noson Lasagne Llysieuol (angen gwybod os ydych eisiau hwn)

Pwdin: Apple Crumble, Chocolate Fudge Cake, Strawberry Cheesecake neu Hufen Ia (angen gwybod os mai cwstard, hufen neu hufen ia rydych chi eisiau)

PLANT

Prif Gwrs: Cinio Sul neu fish fingers, chicken nuggets neu sosej efo sglodion neu mash a beans (angen gwybod os mai sgoldion neu mash rydych chi eisiau)

Pwdin: Apple Crumble, Chocolate Fudge Cake, Strawberry Cheesecake neu Hufen Ia (angen gwybod os mai cwstard, hufen neu hufen ia rydych chi eisiau)

Cymdeithas Bethania

Daeth tymor y Gymdeithas i ben gyda’r daith i Siwgr a Sbeis, Llanrwst, lle cafwyd croeso arbennig gan Rhian Owen a Rhian Williams. Mwynhawyd pryd o fwyd blasus ac yna orig ddifyr am hanes y cwmni hwn.

Diolch i bawb am gefnogi cyfarfodydd y Gymdeithas ar hyd y tymor. Diolch hefyd i Olwen Williams, yr ysgrifenyddes, am ei gwaith trylwyr. Diolch hefyd i Iona McKee, Einir Jones a Rhian Dolben an eu cefnogaeth ac i Ann a Gruff Richards am baraoi’r stafelloedd.

Swyddogion y tymor nesaf ydy:

  • Llywydd: Iona McKee
  • Is-lywydd: Bethan Tomos
  • Ygrifenyddes: Rhian Dolben
  • Is-ysgrifenyddes: Bethan Edwards
  • Trysorydd: Einir Jones

Dymuniadau gorau i chi ar gyfer y tymor nesaf a diolch i bawb am bob cydweithrediad. Eirlys W Tomos (Llywydd)

O Ble Daethoch Chi?

Gwyneth Roberts

Cefais fy magu ar yr run aelwyd â Henry Rees a Gwilym Hiraethog, sef Chwibren Isa, Llansannan. Atgofion melys sydd gennyf o grega (hel cerrig mân), helpu i odro (gyda llaw) a charthu cytiau a throi gwair (gyda phicwach) ar y fferm. Rhannu tacsi o ben y ffordd (dros filltir o hyd ) i Ysgol Llansannan gyda tua deg o blant eraill o’r ffermydd cyfagos; rhai ohonom yn gorfod sefyll yn y cefn. Byddem yn teithio mwy fyth ar draws y llan i gael ein cinio bob dydd. Roedd yn fendith yn nes y mlaen osgoi gwneud hyn pan gyrhaeddais Ysgol Tan y Fron o dan arweiniad Mr.Wilson Jones!

Pan gychwynais ysgol Caledfryn Dinbych ychydig a wyddem y byddem yn colli o leiaf bythefnos o bob gaeaf oherwydd y TYWYDD MAWR – mor wahanol i heddiw!

Es ymlaen i aros mewn “lodgings” yn Llandrillo er mwyn mynychu cwrs ‘Gwyddor Ty’ yn y Coleg yno. Priodais gyda’r holl brofiad o gadw tŷ a chartref clyd i Eifion, Wyn, Iona ac Alun.

Mae’r term “canoloesol” yn fy ngweddu i’r dim gan fy mod erbyn hyn yn gogyddes yn yr adran yna o Gastell Rhuthun ers dros ddeugain mlynedd. Rwyf hefyd yn parhau i goginio a gweini yn Ysgol Brynhyfryd. Mwynhad pur yw plesio y plant gyda’u hoff fwydydd a chael sgwrs fach.

Mae fy mhlant wedi ceisio eu gorau a gweithio yn galed ar hyd y blynyddoedd. Felly hefyd fy ngwr Eifion gyda’i waith adeiladu. Mae  Wyn yn gyfrifydd a chyfarwyddwr cwmni I.C.S.; yn briod a Juliette ac yn dad i Harri, Georgia, Tomos a Sofia. Sefydlodd Iona Meithrinfa yn Hen Dy Ysgol Tanyfron, (hen gartref Mr Wilson Jones); priodi â Brian a chael efeilliaid, Iori ac Elsi, sy’n mynychu Ysgol Llannefydd. Breuddwyd Alun oedd rheoli gwesty a dyna mae yn ei wneud yn Le Chapeau Melon, Soulliac, Dordogne, Ffrainc. Braf yw cael gwyliau am ddim bob hyn a hyn!  Llun Alun oedd ar dudalen flaen y rhifyn cyntaf o’r Bedol yn Nhachwedd 1977. Ers hynny rwyf innau wedi bod yn dosbarthu’r Bedol bob mis yn “ fy mro bach fy hun”.

Rwyf yn falch o fod yn byw mewn ardal mor hyfryd â Dyffryn Clwyd ac yn agos i ffrindiau a theulu.

Gwyneth

Diolch, Gwyneth, am erthygl ddifyr iawn.

Eirian Lloyd