Y Bont Hydref 2013

Ysgogwr Eglwysig…

 Dyma ddyfyniad o’r disgrifiad swydd ar gyfer gweithiwr newydd Eglwysi’r Fro, a gobeithio y caiff eich cefnogaeth a’ch gweddïau…

‘Bydd yr Ysgogwr yn cydweithio gyda, a than arweiniad y Gweinidog, i arfogi aelodau yr eglwys ar gyfer cyfnod newydd o wasanaeth a gweinidogaeth. Bydd yn ymwrando a llais yr eglwysi, yn dod i ddeall eu pryderon a’u gobeithion…Bydd y cylch gorchwyl yn bennaf ymhlith rhieni plant oedran ysgol a choleg, gan anelu at adeiladu perthynas newydd rhyngddynt a’u heglwysi, a darganfod ffyrdd o hyrwyddo eu dychweliad i wasanaeth ac addoliad. Fe ddigwydd hyn yn gyfochrog a gwaith yr Eglwysi i adfywio gwaith ymhlith plant a ieuenctid, ac a fydd yn cael ei weithredu a’i gydlynu gan aelodau eraill y tîm gweinidogaeth.  Bydd y dasg honno yn digwydd mewn cydweithrediad ag aelodau yr eglwysi yn lleol, ac fe fydd yr Ysgogwr yn gyfrifol am helpu aelodau i  ddarganfod a datblygu eu doniau, trwy feithrin ynddynt yr hyder i berchnogi galwad Duw drwy waith eu heglwys.’

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Hydref

Er ei bod hi’n tynnu at ddiwedd y flwyddyn, mae’r hydref yn teimlo fel rhyw gychwyn newydd bob tro i mi – cyfnod ‘i gyfannu cylch y rhod’ yn ôl Dic Jones yn ei awdl fawr, Cynhaeaf.

Mae’r plant wedi dychwelyd i’r ysgol gyda’u hesgidiau’n sgleinio (am y tro!), dillad newydd, a thudalennau gwag i’w llenwi’n eu llyfrau. Mae hefyd rhywfaint o drefn wedi dychwelyd i’r tŷ ar ôl cyfnod o ddiogi a mwynhau dros yr haf.

Dyma gyfle i ni gynllunio a gosod heriau newydd at y dyfodol ac annog ymdrech a dyfalbarhad wrth symud ymlaen.

Ond mae hefyd yn gyfle i lonyddu, myfyrio a bod yn ddiolchgar. Gwelwn ffrwyth llafur ein ffermwyr dros gyfnod y cynhaeaf wrth iddynt hel y cnydau. Mae’r ffrwythlondeb yn parhau o’n hamgylch – cloddiau’n llawn mwyar a changhennau’r coed eirin ac afalau’n drwm dan bwysau, yn disgwyl i ni gasglu’r cynnyrch! Fel y disgrifia Isfoel yn ei englyn Medi:

Y llwyni cnau yn llawnion, – afala Filoedd yn fochgochion; Brithwyd y berth hyd y bon Yn dew gan fwyar duon.

Ac er bod ein nosweithiau’n byrhau a’r tymheredd yn gostwng, rwy’n edrych ymlaen at swatio’n braf gyda’r teulu, mwynhau cwmni’n gilydd a gwneud y mwyaf o fyd natur yn rhoi – am ddim eto – ei sioe ‘tân gwyllt’ anhygoel wrth i’r coed droi’n lliwiau tanllyd yr hydref. Digon o ryfeddod!

Felly’r hydref yma, wedi pwyso a mesur beth fu llwyddiannau’r flwyddyn a aeth heibio, a chydnabod ble mae angen gwella, byddaf yn gosod heriau newydd.

Yn gyntaf – ceisio treulio mwy o amser gwerth chweil gyda’r plantos wrth iddynt dyfu. Yn ail, dyfalbarhau gyda’r astudio personol, gan obeithio y gallaf gymhwyso’n athrawes erbyn mis Mehefin. Yn drydydd, parhau gyda’r rhedeg, yn y gobaith y gallaf goncro’r ras 12 milltir fis Tachwedd!

Ond yn bennaf, ceisio gweld y gorau ym mhawb, gwerthfawrogi ymdrechion a gwaith caled eraill a chefnogi a helpu ble bynnag y cyfyd cyfle.

2 Cor 9:6      Cofiwch hyn: Os mai ychydig dych chi’n ei hau, bach fydd y cynhaeaf; ond os dych chi’n hau yn hael, cewch gynhaeaf mawr.

Catrin Hughes Owen

Newyddion a Chyfarchion

Cydymdeimlo – Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at Rhian Dolben a’r teulu wedi iddi colli ei thad yn ddiweddar.

Ysbyty – Treuliodd Bob Roberts a Bronwen Jones ill dau gyfnod yn yr ysbyty yn ddiweddar. Rydym yn falch bod Bob wedi cael dod adre a Bronwen wedi mynd i Blas Gwyn dros dro i gryfhau. Gobeithio eich bod eich dau yn gwella erbyn hyn.

Cartref – Mae Glyn Jones, Moelfa bellach wedi cartrefu ym Mryn Derwen, Llanelwy. Anfonwn ein cofion ato.

Llongyfarchiadau i Emlyn ac Ann Hughes ar ddod yn daid a nain i Efa, merch fach i Non a’i chymar.

Llongyfarchiadau hefyd i Hedd ap Emlyn ar gael ei benodi yn Ysgogydd Eglwysig i gynorthwyo’r Gweinidog yn ei waith ym Mro Rhuthun a dymunwn bob bendith a llwyddiant iddo yn y swydd newydd hon.

Dyweddïo – Dymuniadau gorau i Ffion Hydref ar ei dyweddiad efo Martin Jones o Bontuchel.

Priodi – Yn yr un modd llongyfarchiadau i Richard Durrel ar ei briodas â Bethan dros yr haf a dymuniadau gorau i’r ddau.

Anffawd – Cafodd Hedd ap Emlyn anffawd i’w droed yn ddiweddar – gobeithio eich bod yn teimlo’n well erbyn hyn ac yn ymgyfarwyddo â’r baglau.

I’r Dyddiadur

Bore Coffi – Wythnos Un Byd Cymorth Cristnogol yn Eglwys St Pedr ar Sadwrn, Hydref 19 o 10 – 12. Stondin Dewch a Phrynwch a Masnach Deg.

Cynhadledd Gweddi Byd Eang y Chwiorydd – Mi fydd Pwyllgor y Gogledd yn cyfarfod ym Methania am 10.30yb Hydref 16 i wneud y trefniadau terfynnol at y Gynhadledd

Oedfa Ddwyieithog Wythnos Un Byd – Eglwys Gatholig Dydd Sul, Hydref 20 am 2.30.

O Ble Daethoch Chi?

David Williams

Brodor o Lanrwst ydw i.  Cefais fy addysg uwchradd yn Ysgol Dyffryn Conwy.

Ar ôl gadael yr ysgol yn 16 oed es i’r Tech yn Llandrillo i ddilyn cwrs i fod yn saer coed.  Cefais fy swydd gynta efo cwmni adeiladu Edward Jones ym Mhenmaenmawr.

Ar ôl gweithio i nifer o gwmnïau adeiladu penderfynais fynd yn hunan gyflogedig bron i 15 mlynedd yn ôl bellach.

Roedd teulu mam o gefndir ffermio ac felly treuliais lawer gwyliau haf yn helpu gyda chario gwair a chneifio defaid.

Postman yn Llanrwst oedd fy nhad a bu’n ysgrifennydd Eisteddfod Llanrwst am sawl blwyddyn.

Fel teulu roeddem yn aelodau yng Nghapel Seion Llanrwst a phan yn blentyn es i’r Ysgol Sul a’r Band of Hope.  Roedd canu yn rhan fawr o’m mhlentyndod.  Cefais wersi canu gan y diweddar T J Williams Llanrwst a threulio sawl penwythnos yn teithio Gogledd Cymru i gystadlu mewn eisteddfodau lleol.

Pinacl y cystadlu oedd bod ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberteifi ar yr unawd bariton dan 25 oed!

Erbyn hyn rwy’n cael boddhad mawr o ganu efo Côr Rhuthun a’r Cylch ac wedi bod y aelod ers 1985.

Roedd rhaid dod i Ddyffryn Clwyd i ffeindio gwraig!

Fe briododd Olwen a fi yn 1978 a byw yn Ninbych am bum mlynedd cyn symud i Ruthun yn 1983 a dod yn aelodau ym Methania.

Mae gennym ddwy o ferched, Bethan ac Elen a’r ddwy wedi priodi erbyn hyn.  Mae Bethan a Jon yn byw yn Llundain a newydd ddod yn rieni i Arthur bach.

Yn ystod mis Hydref rydym yn edrych ymlaen i ddod yn daid a nain unwaith eto i blentyn bach Elen a Dan yn Ninbych.

Teimlad braf yw bod yn daid!

Dei

Diolch, Dei, am erthygl ddifyr iawn.

Eirian Lloyd