Y Bont Tachwedd 2013

Croeso, a chyfle.

Daw cyfle bellach i ddiolch i Hedd am ei ddiddordeb cyson ym mywyd yr Eglwys, a’i longyfarch ar ei benodi yn ysgogydd Eglwysig ar gyfer eglwysi Bro Rhuthun. Dichon ein bod oll yn ymfalchïo yn y penodiad, ac yn dymuno yn dda iddo ar ddechrau ei dymor.

Medr cyfnod newydd fel hwn fod yn gyfle i ail-ymweld â rhai cwestiynau anodd, yn enwedig o ystyried fod ein henwad bellach yn croesi trothwy i gyfnod fydd yn ein gorfodi oll i wneud penderfyniadau anodd. Does dim os fod cynnal y patrwm crefyddol presennol yn amhosibl, ac y bydd y baich ariannol ar aelodau eglwysi lleol yn fuan fynd yn amhosib i’w gynnal. Bydd rhaid felly gwtogi ar hen freuddwydion, ac efallai hefyd y bydd rhaid cael gwell trefn ar yr ystyr yr aelodaeth yn lleol, gan geisio gwneud penderfyniadau a esyd sylfaen gadarn ar gyfer bywyd ein heglwys am y blynyddoedd nesaf. Byddai osgoi y cyfryw sefyllfa yn haws i bawb, ond nid yw hynny bellach yn bosib. Felly rhagom â’r gwaith.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Teulu Bethania’n gofalu

Rydyn ni fel teulu wedi bod yn aelodau yma ym Methania ers yn agos i hanner can mlynedd bellach ac, ers y croeso twymgalon a gawsom ni fel teulu bach yn symud i’r dref, wedi teimlo’n rhan o deulu Bethania. Mae’r capel wedi chwarae rhan fawr yn fy mywyd i – o ddweud fy adnod yn y Set Fawr am y tro cynta’n chwech oed.

Yma y priododd Robat a minnau, yma y cafodd y merched eu bedyddio, ac wrth gwrs yma y buom ni’n dathlu yr haf diwethaf ar achlysur priodas Elin a Kelvin. Bu aelodau teulu Bethania’n cydlawenhau â ni ond hefyd yn ein cefnogi ar adegau anodd. Gwn yn iawn bod y teulu arbennig yma wedi gofalu amdanom pan gollon ni nhad a Rhian a minnau’n ifanc iawn.

Dyna yw bod yn rhan o deulu – gofalu am ein gilydd, cymryd diddordeb ym mywydau’n gilydd, bod yn gefn i’n gilydd.

Un agwedd ar y gofal yma ydy’r arfer sydd gennym o fynd i ymweld â’r aelodau hynny sy’n methu a mynychu’r oedfaon o Sul i Sul oherwydd gwaeledd neu amgylchiadau eraill.

Mae tîm bychan o chwiorydd yn cymryd eu tro i wneud hyn ac mae’n orchwyl pleserus ac yn sicr yn rhoi boddhad i’r rheiny sy’n methu codi allan i ddod i Fethania. Mae sawl un wedi dweud eu bod yn edrych ymlaen bob mis at yr ymweliadau er mwyn cael clywed hanes yr oedfaon a dilyn hynt a helynt yr aelodau.

Ceir diddordeb mawr yn hanes y bobl ifanc a braf iawn yw cael adrodd hanes eu llwyddiannau lu.

Ond mae’r tîm yn mynd yn llai a’r rhai sy’n ymweld yn mynd yn hŷn ac felly apêl sydd gen i am fwy o wirfoddolwyr i helpu yn y gorchwyl bwysig yma ar ran teulu Bethania.

Golyga ymrwymiad o rhyw ddau neu dri p’nawn unwaith y flwyddyn a byddwn fel arfer yn ymweld fesul dwy (neu ddau).

Y gallu i sgwrsio a gwrando yw’r unig sgiliau sydd eu hangen.

Felly beth amdani ? Fedrwch chi sbario ychydig o amser ?

Dywedodd Iesu :

Pan wnaethoch chi helpu’r person mwyaf dinod sy’n perthyn i mi, gwnaethoch chi fy helpu i.’

Carys Morgan

Newyddion a Chyfarchion

Dyweddio – Dymuniadau gorau i Ffion Medi ar ei dyweddïad efo Martin Jones o Bontuchel.

Croeso – Croeso i aelod newydd, Mrs Nel Edwards, mam Eleri Telpyn, sydd wedi dod i fyw i’r Parc. Gobeithio y byddwch yn hapus yma ymhlith teulu Bethania.

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo â Mrs Annie Parry, Pentre gynt, sydd wedi colli ei chwaer yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau i Trefor a Lena Jones ar ddathlu eu Priodas Aur y mis diwethaf.

Llongyfarchiadau hefyd i Eirian a Sion Lloyd ar ddod yn daid a nain eto.  Ganwyd merch fach, Meia Elinir, i Bethan a Jacob yn Nhregarth.

Penblwydd Arbennig – Dymuniadau gorau i Janet Hughes, Glasmor, a ddathlodd ei phenblwydd yn 90 yn ddiweddar.

Penwythnos y Plant Cynhelir Penwythnos y Plant eleni ar Dachwedd 23 a 24. Bydd Parti Pudsey am 10.00 ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 23 – stondinau, gemau a digonedd a goffi, te a bisgedi! Dewch i gefnogi ac i gael hwyl. Byddwn yn llenwi bocsys esgidiau ar gyfer Operation Christmas Child y diwrnod canlynol, sef bore Sul, Tachwedd 24 er mwyn anfon anrhegion Nadolig at blant mewn angen. Byddem yn ddiolchgar am unrhyw roddion addas e.e. teganau (ond dim gynnau), llyfrau, brwshys dannedd, brwshys gwallt, sebon, fferins, menig, sgarffiau, capiau, breichledau, mwclis, papur a phensiliau, creonau neu roddion ariannol. Mae’r elusen yn gofyn am rodd o £3 gyda phob bocs er mwyn helpu gyda chostau cludiant os gwelwch yn dda.

I’r Dyddiadur

Bore Sul Tachwedd 17 – Bydd gwasanaeth Llywydd y Mis dan ofal Anna Jane Evans (Ysgrifennydd Rhanbarth gogledd Cymru Cymorth Cristnogol). Mae Anna Jane Evans wedi ei lleoli yn y swyddfa ym Mangor ac yn gyfrifol am godi arian, gwirfoddoli ac ymgyrchu trwy’r eglwysi a grwpiau cymunedol yng ngogledd Cymru.

Bore Sul Rhagfyr 1 – Bydd Gwasanaeth dan ofal yr Anrhydeddus Eifion Roberts.

Penwythnos y Plant

Tachwedd 23-24

Parti Pudsey

Dydd Sadwrn, Tachwedd 23

10.00-12.00

Stondinau, gemau a digonedd o goffi, te a bisgedi

Operation Christmas Child

Llenwi bocsys esgidiau

Dydd Sul, Tachwedd 24

Cyfle i anfon anrhegion Nadolig at blant mewn angen. Byddem yn ddiolchgar am unrhyw roddion addas e.e. teganau (ond dim gynnau), llyfrau, brwshys dannedd, brwshys gwallt, sebon, fferins, menig, sgarffiau, capiau, breichledau, mwclis, papur a phensil, creonau neu roddion ariannol.

Hefyd, bocsys esgidiau gwag os gwelwch yn dda.

Sylwer: Mae’r elusen yn gofyn am rodd o £3 gyda phob bocs er mwyn helpu gyda chostau cludiant os gwelwch yn dda.

 

Diolch o galon i bawb ymlaen llaw am

bob haelioni a charedigrwydd.