Y Bont Mawrth 2014

Dewi neu Dave?

Un o’r tasgau gafodd Esyllt fel rhan o’i chwrs yn Aberystwyth, oedd ysgrifennu traethawd ar brotestiadau Iaith y chwedegau a’r saithdegau. Iddi hi, roedd y cwbl yn rhan o hanes arwrol y byddai wedi mwynhau bod yn rhan ohono. Cefais innau gyfle wedyn i adrodd straeon am brotestiadau y bum i ynglŷn â nhw, a phrofiadau megis gweld Fred Francis yn caethiwo un o faniau’r heddlu yng Nghaerdydd drwy lithro oddi tani a dal gafael tyn yn yr echel gefn! Dyddiau da! Ond bellach, distawodd y Cymro, gan feddwl fod pob brwydr wedi ei hennill, a dyfodol yr iaith yn ddiogel yng ngofal pobl Bae Caerdydd.

Prin fod hynny’n wir, ond aeth llinach Dewi Sant  yn rhy esmwyth ei byd i weld y perygl sydd ar y gorwel, a’r colli enbyd fydd yn niflaniad capeli sydd wedi byw eu bywydau yn uniaith Gymraeg ers canrifoedd.  Tybed beth yw her y cyntaf o Fawrth i ni eleni?

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Beibl.Net

Ar fore Sul y nawfed o Chwefror, y bore wedi’r grasfa gafodd tîm rygbi Cymru yn Iwerddon, fe gawsom bregeth arbennig gan y Parch. Gwilym Roberts, Caergwrle. Pregeth lle ‘roedd yn ein holi beth oeddem yn ei wneud â’n hamser.

Roedd yn procio’r gydwybod wrth holi faint o amser ydym yn ei roi o’r neilltu bob dydd i ddarllen y Beibl? Teimlais naws anghyfforddus ym Methania yn yr eiliadau tawel yn sgil y cwestiwn.

Aeth y Parch. Gwilym Roberts yn ei flaen i esbonio faint yr ydym ar gyfartaledd yn ei gysgu, bwyta, gwylio’r teledu a/neu ddarllen papur, teithio, gweithio ac yn y blaen. Esboniai mewn ffurf fel petai yn ein helpu i drio cyfiawnhau gostwng blaenoriaeth o ddarllen y Beibl yn is na chyflawni amserlen brysur.

Rhaid i mi gyfaddef, achlysurol iawn y gwnaf i ymestyn am y Beibl oddi ar y silff yn y tŷ acw. Dyna i chi gyfaddefiad mawr a dwys ynte? Ond fel y gŵyr nifer ohonoch, rwyf wrth fy modd â thechnoleg. Y cyfrifiaduron gwych sydd o’n cwmpas rŵan, y ffonau symudol ‘smart’ yma, yr iPhone, yr iPad a hefyd yr ‘apps’ bendigedig sydd ar gael.

Lle dwi’n mynd â’r ‘Sylw’r Mis’ yma fe glywa’ i chi’n gofyn?

Wel, pan ddaeth Nan Powell Davies i genadwri atom y llynedd fe ddangosodd Nan i mi sut i lawrlwytho’r Beibl i fy iPad. Wel gwych!! Rhoi’r gallu i bori drwy’r Beibl yn ddigidol ac mor hawdd mewn nifer lu o ieithoedd gan gynnwys ein hannwyl Gymraeg.

Hawdd yw chwilio am ddarlleniad, adnodau a hefyd ail ddarllen darnau o’r Beibl a fu’n gynwysedig yn y bregeth a’r darlleniadau ar y Sul.

Yn ogystal â hyn, fe soniodd Nan wrtha’i ei fod yn bosib tanysgrifio i e-byst dyddiol gan “Beibl.Net”, a dyna a wnes a chymryd cam pendant i oes ddigidol y Beibl.

Debyg rwyf dal ddim yn ymestyn am y Beibl yn ddyddiol, ond bob bore pan wyf yn deffro mae yna dri e-bost yn fy nghroesawu i ddiwrnod newydd. Un ag ‘Adnod y Dydd’, yr ail â ‘Darlleniad y Dydd’ a’r trydydd â phwt allan o un o’r Salmau.

Yn ystod bob diwrnod mi wnaf ymdrech i ddarllen bob un o’r e-byst yma a myfyrio dros eu cynnwys. Rhai e-byst yn fwy dwys na’i gilydd, ond pob un yn brociad i’m hatgoffa o’r angen i ddarllen a deall cynnwys neges yr Arglwydd.

Mae’n debyg nad wyf yn mynd trwy’r Beibl mewn ffurf a fframwaith buasai rhai yn meddwl yn briodol, ond rwyf wir yn teimlo fy mod yn cael budd ac ysbrydoliaeth o ddarllen rhannau o’r ysgrythur gyda chymorth y negeseuon digidol dyddiol gan ‘Beibl.Net’.

Trïwch o eich hun … siawns bod gan bob un ohonom sydd â ffon symudol (neu gyfrifiadur) ddeg munud rhyw dro bob diwrnod i ddarllen tri e-bost gan Beibl.Net .

Ewch i’r wefan ‘Beibl.Net’ a thanysgrifiwch. Dwi’n sicr y cewch foddhad a bendith o’r darllen dyddiol.

Huw McKee

Newyddion a Chyfarchion

Noson Gŵyl Dewi – Yn anffodus ni chynhelir noson Gŵyl Dewi y Gymdeithas eleni. Penderfynwyd cynnal un noson gymdeithasol gan gyfuno’r Gymdeithas â Swper y Dramâu nos Wener Mawrth 14. Mae croeso i bawb ymuno â’r swper yn Nhafarn y Griffin gan roi eich enwau ar yr hysbysfwrdd yn y festri.

Diolch i Margaret am drefnu a diolch hefyd i Steven Edwards and Rhian Iorwerth fydd yn cynnal cwis ar y noson.

Llongyfarchiadau i Ffion, Min y Clwyd a Tom ar eu dyweddïad yn ddiweddar a dymuniadau gorau i’r dyfodol.

Ysbyty – Deallwn fod Anwen Hughes wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty ond erbyn hyn yn gwella. Cofion atoch chi Anwen.

Mae Eifion Hughes yntau wedi bod yn yr ysbyty’n cael clun newydd ac yn gwella’n ara’ deg. Cofion atoch chithau a gobeithio’ch gweld yn ôl ar eich traed yn fuan iawn.

Chwiorydd – Gair bach i atgoffa’r Chwiorydd i ddod â’u cyfraniadau tuag at Gasgliad Cenhadol y Chwiorydd i Einir Jones erbyn diwedd mis Mawrth os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.

Dramâu Bethania – Chwefror 2014

Diolch yn gywir iawn i’r llu o bobl a gymerodd ran mewn unrhyw fodd i wneud yr Ŵyl Ddramâu yn llwyddiant eto eleni.  Diolch yn fawr iawn hefyd i bawb am barhau i gefnogi’r ŵyl.

Gwerthfawrogir yr help, cydweithrediad a chefnogaeth pawb a diolch i Sioned a’r tîm yn Siop Elfair am werthu’r tocynnau.

Diolch hefyd i’r awduron am eu caniatâd i berfformio eu dramâu heb godi tâl arnom. Felly cyflwynir rhodd ariannol eleni at Gymdeithas Alzheimer’s.

Diolch yn arbennig i Margaret am ei gwaith diflino yn trefnu’r wythnos gan sicrhau fod yr ŵyl yn rhedeg yn esmwyth. Diolch o galon i ti Margaret. Edrychwn ymlaen at y swper ar Fawrth 14 yn Nhafarn y Griffin, Llanbedr gyda chwis dan ofal Steven Edwards and Rhian Iorwerth. Gweler y fwydlen isod:

Bwydlen Swper Dramâu 2014

I’w gynnal yn

Y Griffin, Llanbedr, Nos Wener, Mawrth 14

Oedolion £11.95 am 2 gwrs, plant £6 am 2 gwrs

 Prif gwrs

Steak and ale pie with mash potato and veg Griffin fish pie with veg Vegetarian lasagne with chips Beef lasagne with chips Curry & rice/chips Griffin burger and chips

Pwdin

Chocolate fudge cake with cream or ice cream Fresh fruit berry cheescake with cream or ice cream Trifle Ice cream

 Prydau i’r plant

Beef lasagne and chips Vegetable lasagne and chips Chicken goujons and chips Sausage and mash Fish fingers and chips

 Pwdin y plant allan o ddewis yr oedolion uchod.

Gofynnir yn garedig i chi nodi eich dewis o fwyd ar y rhestr yn y festri cyn diwedd wythnos y dramâu neu gysylltu â Margaret Roberts cyn nos Sul Mawrth 9 (ar 705604)

Cyfarfodydd cyfnod y Grawys 2014

Cofiwch y cynhelir cyfarfod bob dydd Mercher o Fawrth 12 i Ebrill 9.

Bydd defosiwn o 12.30 i 1.00 ac yna Chinio Cynnil a chyfle i drafod y materion fydd wedi codi.

Gwelwch isod leoliad pob cyfarfod a fydd dros gyfnod y Grawys:

Mawrth 12  :

Capel Bethania

Mawrth 19 :

Dan ofal y Crynwyr, yn Awelon

Mawrth 26 :

Yr Eglwys Gatholig

Ebrill 2 :

Capel Bathafarn

Ebrill 9 :

Dan ofal Eglwys Llanfwrog yn 10 Stryd Mwrog.

Cyfarfodydd Pregethu’r Groglith

Y Parch Nerys Tudor

Dydd Gwener, Ebrill 18

10.00 a 2.00 o’r gloch

(Bydd oedfa’r prynhawn yn oedfa gymun)

Croeso cynnes iawn i bawb