Y Bont Hydref 2015

Tymor y diolchgarwch…

Gwyddom bellach, nad yw’r ddynoliaeth ond datblygiad o rywogaethau mwy syml dros ystod miliynau lawer o flynyddoedd, a’n bod yn trigiannu planed fechan ar gyrion galaeth enfawr, sydd yn arnofio yng ngwacter gofod sydd yn ymestyn ymhellach na’n gallu i’w amgyffred. Mae gwybod hynny yn ein gosod yn ein lle, ac yn ein hatgoffa mai sgil effaith ydym, nid canolbwynt!

Ac eto, ni ddylem ddibrisio rhyfeddod ein bod. Mae ein datblygiad o rywogaethau mwy syml, ar blaned sydd yn union y maint iawn, yn cynnwys y cynhwysion cemegol iawn, ar yr union bellter iawn o seren o’r union fath iawn, yn rhyfeddod yn ei hun, ac yn ganlyniad cynifer o gyd-ddigwyddiadau hapus ag i haeddu’r gair ‘gwyrthiol’! Mae gwyddoniaeth yn dysgu hynny i ni, a hefyd efallai yn dangos pa mor anochel oedd datblygiad crefydd yn y cyfnod hwnnw pan feddai’r ddynoliaeth ddigon o grebwyll i ofyn y cwestiynau, ond heb feddu’r adnoddau i’w hateb. Mae duw yn llenwi’r gwacter cyd rhwng ein profiad o wawr a machlud, a’n dealltwriaeth o drefn disgyrchiant, a dawns brydferth y cosmos. Crefydd yw’r iaith honno a ddefnyddiwn i gyfarch y pethau na fedrwn eu deall na’u hanwybyddu.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Rwyf yn hoff iawn o chwarae golff ond, rhaid i mi gyfaddef, hyd yma dwi heb ennill arian mawr na chwpan ond rwy’n byw mewn gobaith!

Gwelwyd Americanwr ifanc, Jordan Speith yn ennill cystadleuaeth  Y Meistri yn Augusta yn America rhai misoedd yn ôl.

Gŵr ifanc un ar hugain oed yw Jordan ac fe chwipiodd weddill y chwaraewyr. Fe wisgodd y siaced werdd ag urddas ac yn gwbl ddiymhongar.  Braf yw gweld ymddygiad o’r fath beth bynnag fo’r chwaraeon.

Ar y llaw arall fe welsom Lewis Hamilton yn gwasgaru gwin Champagne ar eneth ddiniwed wrth dderbyn cwpan ar ôl ennill ras yn Tseina.

Tydi cricedwyr fawr gwell – mae pob gêm yn frwydr gyda geiriau anfoesgar ac osgo atgas.  Er, yn ddiweddar gwelwyd capteiniaid Lloegr ac Awstralia yn arddangos sbortsmonaeth a oedd yn fwy safonol. Dalier sylw rheolwyr timau pêl droed.

Da gweld fod golff yn cael enillwyr ble mae’r gêm yn bwysicach na’r chwaraewr unigol.  Anodd dweud pam mae dirywiad mewn ymddygiad rhai chwaraewyr yn amlygu ei hun yn fwy a mwy yn ddiweddar.  Tro ar ôl tro gwelir diffyg parch at y gêm, y rheolau, chwaraewyr eraill a dyfarnwyr.  Efallai fod arian yn rhan o’r broblem sy’n cymylu gwerthoedd pobl ifanc.  Gyda chymaint o chwaraeon ar y teledu’r dyddiau hyn, siomedig iawn ydi esiampl wael y chwaraewyr a rheolwyr sy’n aml yn arwyr gan ein plant.

Tybed a oes sylfeini ddigon cadarn gan chwaraewyr i wynebu’r her o degwch a pharch at eraill yn y byd sydd ohoni  – sylfeini sydd i’w cael yn y neges Gristnogol.

                     Glyn Jones

Diolch i Glyn am ei gyfraniad. Os ydych am gyfrannu at Sylw’r Mis cysylltwch â Huw. Mi fyddwn yn hynod o falch o dderbyn deunydd gennych.

Newyddion a Chyfarchion

 

Colli Aelodau – Trist yw nodi ein bod wedi colli dau aelod yn ystod yr Haf sef Mr John Edmunds, Pen y Maes a Mrs Annie Jones, 86 Parc y Dre. Rydym yn cydymdeimlo â’u teuluoedd a’u ffrindiau oll.

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo â Nesta Lloyd sydd wedi colli ei brawd yn ddiweddar.

Ysbyty – Da deall bod Haf Jones wedi dod adref ar ôl cael llawdriniaeth ar ei hysgwydd yn Ysbyty Abergele ac yn gwella’n araf. Hefyd Janet Hughes wedi cael triniaeth ar ei llygad ac wedi mynd at Sian am ‘chydig. Brysiwch wella’ch dwy.

Camp Huw – Llongyfarchiadau calonnog i Huw McKee a lwyddodd i feicio’r holl ffordd o Lundain i Amsterdam (360 milltir) mewn 4 diwrnod a chodi dros £6,000 at Ymchwil Cancr y Coluddyn. Ardderchog wir Huw!

Atgofion Capel Bethania, Llansannan

Capel bach iawn ydi capel Bedyddwyr Bethania a bellach dim ond ychydig iawn o aelodau sydd yno. Rydw i’n browd iawn o wybod bod dal cysylltiad teuluol o hyd gyda mam yn flaenores a thrysorydd yno.

Mae gen i atgofion cynnar iawn o fynd i ysgol Sul a chael bod yn nosbarth Mrs Jones yn y festri yna cael symud ymlaen i ddosbarth ysgol Sul mam.

Roeddwn wrth fy modd yn cymryd rhan mewn cymanfa’r plant bob blwyddyn a derbyn tystysgrif arholiad llafar. Ac ers yn ferch fach yn cael bod yn rhan o wasanaethau Pasg a’r Nadolig.

Rwy’n cofio’r holl dripiau ysgol Sul ond mae un yn aros yn fy meddwl o hyd sef pan aethom i Gapel Salem (Sir Feirionydd) a chael bod yn arweinydd y gwasanaeth yn 12 oed. Ar y bws ar y ffordd adref, yn canu emynau gydag aelodau hŷn y capel. Wel son am hwyl!

Doedd gennym ddim gweinidog yn y capel am flynyddoedd ond buom yn lwcus iawn o gael y Parch Peter Davies atom am gyfnod. Yn ystod yr amser yma cefais y profiad o ddarllen darlleniad a gweddi gan y parch ar Radio Cymru. Roedd colled fawr ar ei ôl pan symudodd yn ei flaen i Eglwys arall.

Rwyf yn cofio mynd i wasanaeth bedydd un o bobl ifanc y capel. O dan y sêt fawr roedd ‘bath’ anferth a oedd yn cael ei lenwi gyda dŵr er mwyn bedyddio. Roedd yn wasanaeth hyfryd, a’r merched yn gwisgo gwisg wen.

Mae Capel Bethania yn agos iawn at fy nghalon ac wedi tyfu fyny yn mynd i ysgol Sul a sawl oedfa gyda Nain wrth fy ochor wedi disgyn i gysgu!

      Catrin Hughes

Diolch Catrin am yr hanesion diddorol yma. Cawn ddarllen atgofion Sian Glover mis nesaf. Diolch Sian am gytuno i wneud.

Penwythnos y Plant 2015

Cynhelir Penwythnos y Plant eleni ar Dachwedd 14-15, gyda Pharti Pudsey ar fore Sadwrn, Tachwedd 14 a llenwi bocsys esgidiau ar gyfer Operation Chistmas Child ar fore Sul, Tachwedd 15. Estynnir gwahoddiad cynnes i bawb gymryd rhan yng ngweithgareddau’r penwythnos drwy gasglu eitemau ymlaen llaw ar gyfer amryw stondinau Parti Pudsey neu eitemau eraill i’w rhoi yn y bocsys esgidiau.

Byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn gallu dod â bocsys esgidiau gwag neu lawn, a rhodd ariannol hefyd os gwelwch yn dda, er mwyn hwyluso’r ffordd i ni fedru anfon cyfraniad anrhydeddus i gronfa Plant Mewn Angen a swp mawr o focsys esgidiau llawn anrhegion i Operation Christmas Child i’w rhoi i rai o blant anghenus y byd.

Diolch yn fawr iawn.

******  Dathlu 150 ******

Cofiwch am ein dathliadau Hydref 10 ac 11 i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu’r achos yma. Bydd diwrnod agored ddydd Sadwrn 10fed o 10.00 tan 2.00 – cyfle i weld yr arddangosfa yn y festri a chael paned a sgwrs yr un pryd. Bydd sioe sleidiau a fideo o’r canmlwyddiant i’w gweld hefyd.

Fore Sul bydd oedfa deuluol gyda bedydd a chyfle i ddiolch am ein heglwys a’i phobl. Ar ddiwedd yr oedfa bydd ffotograffydd yn tynnu llun o’r gynulleidfa i gyd er mwyn cofnodi’r achlysur.

Nos Sul am 6.00 bydd nifer o’n haelodau’n cymryd rhan yn y Cyngerdd Dathlu gan gynnwys sgets gan y plant a’r ieuenctid am hanes dechrau’r achos yma yn Stryd Mwrog.

Dewch i ddathlu gyda ni!

Noson Gymdeithas Mis Medi

Cafwyd ‘Noson Agoriadol’ wych yng nghwmni talentog Sion, Cerys a Cathrin Edwards a Myfanwy a Gabriel Tranmer, Pwllglas. Diolch yn fawr iddynt am ein diddanu ar gân a gydag amrywiaeth o offerynnau.

Cathrin, Sion, Myfanwy, Cerys a Gabriel

Cathrin, Sion, Myfanwy, Cerys a Gabriel

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol:

Cyfrannu at Sylw’r Mis

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at Sylw’r Mis. Mae “gwirfoddolwyr” yn brin a baswn yn ddiolchgar am gymorth. A wnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.