Y Bont Rhagfyr 2015 ac Ionawr 2016

Emyn Cyffredinol

Mae’r Iesu’n croesawu’r cyffredin

I’w ddilyn hyd lwybrau y byd;

Yn cynnig ei gariad diamod

I ddeiliaid y gwledydd i gyd:

Heb gyfri na statws na chyfoeth

Na galwad, dylanwad na grym,

Ond canfod yr hyn dan yr wyneb

A’n gwna ni yr oll ag yr ym.

Nid gwendid na chlwy yw gwahaniaeth,

Ond trysor a chryfder a lliw

Sy’n ymlid undonedd unffurfiaeth

Drwy enfys amryliw ein duw:

Y duwdod ganfyddir mewn deilen,

Yn nawns ac ym mwrlwm y nant,

A welir ym mhobman o’n cwmpas,

Ond orau, ym mywyd ei blant.

Mae pobl pob ffydd, a’r digrefydd

Yn brydferth a chydwerth i’r Iôr,

A gwelir hwy oll wrth yr orsedd

Yn cymryd eu lle yn y côr!

Y duw sy’n cyfannu y ddaear

Gan dirion gwmpasu pob gwlad

A selio’n dynoliaeth gyffredin,

Un blaned, un teulu, un tad.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Rydw i’n ysgrifennu hwn ar ôl bod allan am ginio efo Iona sy’n garedig iawn wedi mynd a fi allan o garchar y tŷ.  Carchar? Medde chi.  Wel, ie, rydw i wedi bod yn y tŷ ers mis gan fy mod wedi torri fy ffêr ac yn methu gyrru na symud yn gyflym iawn i un man!

Wrth sôn am garchar, roedd sgwrs ddiddorol ar y rhaglen Loose Women yn ddiweddar (ie, dyna ‘dw i’n wneud y dyddiau yma – gwylio’r teledu amser cinio!).  Sôn oedden nhw am Peter Sutcliffe gafodd ei garcharu ym 1981 am lofruddio 13 o ferched yn Swydd Efrog.  Mae ei olwg yn dirywio, ac mae o’n cael triniaeth ar y Gwasanaeth Iechyd i drïo ei adfer.

Roedd y drafodaeth yn un frwd a bywiog; ar un ochr, pobl yn flin ofnadwy bod cymaint o arian cyhoeddus yn cael ei wario arno (mae’n debyg ei bod hi’n costio £300,000 y flwyddyn i’w gadw mewn ysbyty seiciatryddol diogel beth bynnag) ac nad ydi o’n haeddu triniaeth o gwbl ar ôl yr hyn wnaeth o.  Ond ar y llaw arall, oni ddylen ni fel cymdeithas wâr, barchu hawliau pob unigolyn, pwy bynnag ydyn nhw a beth bynnag maen nhw wedi ei wneud, i gael gofal meddygol?  Mae’n siŵr y bydd y drafodaeth yn parhau – beth yw eich barn chi?

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch yn fawr i deulu a ffrindiau sydd wedi helpu i leihau fy niflastod o fod yn y carchar am gyfnod byr! 

                     Bethan Tomos

Diolch i Bethan am ei chyfraniad. Os ydych am gyfrannu at Sylw’r Mis cysylltwch â Huw. Mi fyddwn yn hynod o falch o dderbyn deunydd gennych.

Newyddion a Chyfarchion

Llongyfarchiadau i Siwan Edwards ar ei dyweddïad â Gerallt Lyall o Ddinbych. Dymuniadau gorau i’r ddau.

Ysbyty – Mae Mair Roberts, Trefin yn Ysbyty Rhuthun am gyfnod. Da hefyd yw clywed bod Brian Roberts, Bro Deg yn cryfhau’n araf ac wedi cael dod adref am benwythnos. Cofion gorau at y ddau ohonoch a hefyd at Dorothy Hughes sy’n dal i wella ar ôl torri ei chlun.

Ysgol Sul – Byddwn yn ymarfer ar gyfer Gwasanaeth y Plant yn ystod yr Ysgol Sul bob wythnos o hyn ymlaen felly os gwelwch yn dda wnewch chi geisio gwneud yn siŵr bod pawb yn bresennol. Diolch

Penwythnos y Plant – Cawsom gefnogaeth anrhydeddus i Benwythnos y Plant unwaith yn rhagor eleni – llawer iawn o ddiolch i BAWB a gefnogodd Barti Pydsi ar y bore Sadwrn i godi arian at Apêl Plant Mewn Angen ac ar y bore Sul tuag at Operation Christmas Child. Llwyddwyd i godi £450 tuag at Apêl Plant Mewn Angen a bydd 91 o focsys esgidiau llawn anrhegion  yn mynd i Zambia a Macedonia ynghyd â £293 tuag at gostau eu cludo yno.  Fe fydd 91 o blant anghenus yn hynod o hapus a diolchgar i chi ar ddydd Nadolig eleni. Diolch am bob rhodd a chefnogaeth. Diolch arbennig hefyd i Hedd a Non unwaith eto am drefnu popeth mor ddiffwdan ac am gludo’r bocsys i’r ganolfan yn Wrecsam.

 

Atgofion am Gapel Mawr, Amlwch

Cefais fy magu yn Amlwch, Sir Fôn, gan fynychu Capel Bethesda (neu Capel Mawr fel yr adweinir ef yn lleol) yn rheolaidd. Roeddem yn mynd i’r gwasanaeth yn y bore ac yn eistedd yn yr un set â fy Nain (roedd hi’n ffyddlon i’r achos bob wythnos). Fy atgofion cyntaf o’r capel yw sibrwd ar draws ati a rhannu ambell jôc. Rhaid cyfaddef i mi smyglo llyfr i ddarllen unwaith roeddwn yn medru. Fel aeth Nain yn hŷn byddem yn ei phigo i fyny yn y car ar ein ffordd – roedd hi wrth ei bodd yn cyfri faint oedd yn yr oedfa, wedyn trafod pwy oedd yno a’r bregeth gyda fy Nhad ar y ffordd adre (cyn symud ymlaen i sgwrsio am golff a phêl-droed – Lerpwl fel arfer!)

Arferai’r Ysgol Sul gyfarfod yn y pnawn – weithiau roedd Mam druan yn cael job i berswadio fy chwaer a finnau i fynd eto ar ôl bod i’r gwasanaeth yn y bore! Mae fy atgofion cynnar yn llawn hwyl – roeddwn wrth fy modd yn gwneud celf a chrefft, ac roedd y festri yn lle llawn antur gyda stori fod ystafell i fyny grisiau yn ofnus gydag ysbryd yno!

Un o fy hoff ddigwyddiadau oedd y trip Ysgol Sul blynyddol i Butlins Pwllheli. Wel roedd hyn yn un o uchafbwyntiau’r haf i mi – prynu bag o fferins i’r siwrne ar y bws (Fruit Salad a Black Jack – tafod du erbyn cyrraedd!) a fi a fy ffrind gorau yn barod yn ein gwisgoedd nofio o dan ein dillad ac yn rhedeg syth o’r bws at y pwll nofio tu allan.

Uchafbwynt arall o’r flwyddyn oedd y parti Nadolig. Wedi paratoi i’r cyngerdd am wythnosau o flaen llaw (a Mam druan yn gorfod gwneud gwisg angel allan o dinsel a hanger dillad!) mi fyddai’r parti yn wledd o fwyd, gemau ac wrth gwrs Sion Corn. Roedd rhaid i ni gyd ganu “Pwy sy’n dŵad dros y bryn…” yn union fel ein parti Nadolig ym Methania nawr.

Byddai Cymanfa’r Plant a Diolchgarwch yn amser prysur gyda ni’n gorfod dysgu sawl cân ac adnodau, ac rwy’n cofio gorfod dysgu’r Gwynfydau i’r Maes Cof a’i dweud o flaen arholwr (teimlad od iawn bod yn yr un ystafell i arwyddo tystysgrif priodas Dave a finnau flynyddoedd wedyn – ond ddim cweit mor nerfus).

Ar ôl mynd i’r coleg yng Nghaerdydd, a byw yn Ne Cymru am rhai blynyddoedd bûm yn ffodus i fedru dychwelyd i Gapel Mawr i briodi a bedyddio fy mhlant.

      Sian Glover

 Diolch Sian am yr hanesion diddorol yma.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol:

Cyfrannu at Sylw’r Mis

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at Sylw’r Mis. Mae “gwirfoddolwyr” yn brin a baswn yn ddiolchgar am gymorth. A wnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.