Y Bont Tachwedd 2015

Diolch …

A dyna ddathliadau pen-blwydd Capel Bethania wedi mynd heibio, gan adael llu o atgofion melys am sgyrsiau difyr, a digwyddiadau bythgofiadwy

Bu’r dathlu oll yn deilwng iawn o’r hyn fu Bethania, a’r hyn ydyw eto. Yn rhyfedd iawn, fe fu’r dathlu oll yn bosibl, am yr union reswm hefyd fod y capel wedi goroesi cyhyd, sef ffyddlondeb yr ychydig, a llafur hunanaberthol y llai fyth.

Rhaid i ni oll ddiolch yn ddiffuant i  bawb fu ynglŷn â’r trefniadau, gan hyderu fod cawell ein hatgofion am ein capel wedi ei gyfoethogi eto.

Yr her bellach yw i wneud ein presennol yn deilwng o lafur y rhai oll a aeth o’n blaen.

Rhagom felly….

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Wel, dyma fis Tachwedd arall, mis y cymorth, mis y gofyn, mis y rhoi. Ydy, mae’n fis cynnal Penwythnos y Plant unwaith eto. Anodd credu bod blwyddyn arall wedi mynd heibio ers bwrlwm y penwythnos y llynedd, gydag ugeiniau o aelodau Bethania a’u ffrindiau’n heidio i’r festri i godi arian at apêl Plant Mewn Angen ac Operation Christmas Child – y ddwy elusen fel ei gilydd yn cynorthwyo rhai o blant truenus y byd.

Os rhywbeth, mae’r sefyllfa eleni’n fwy argyfyngus nag erioed. Yn sicr, mae’r anghenion yn dod yn nes wrth i filoedd o bobl deithio cannoedd ar gannoedd o filltiroedd o’u cynefin mewn gwledydd fel Syria, Irán ac Irác a theithio drwy wledydd Ewrop er mwyn osgoi’r lladd, y difa, y bomio, y saethu a’r arteithio.

Mae’r sefyllfa’n ennyn dau brif ymateb o ddau begwn – amlygu trueni dros yr anffodusion hyn neu fynegi anfodlonrwydd gyda’r ffaith fod miloedd ar filoedd, yn nhyb rhai, yn heidio i Brydain i fanteisio arnon ni. Ond mae’r lluniau ar y teledu’n llefaru cyfrolau wrth i ni wylio tyrfaoedd anferth yn ymlwybro drwy’r mwd yn gwbl ddiymgeledd, yn oer, yn llwglyd ac yn wlyb at eu crwyn.

Felly, a ga’i wahodd pawb unwaith eto eleni i Benwythnos y Plant ar Dachwedd 14-15. Cyfrannwch fel y mynnwch os gwelwch yn dda – yn eitemau i’w gwerthu ar y stondinau, bocsys esgidiau, nwyddau i’w rhoi ynddyn nhw, arian tuag at Blant Mewn Angen neu tuag at gludo’r bocsys esgidiau at blant mewn gwledydd tramor. Diolch ymlaen llaw.

Mae cyfieithiad Nantlais o emyn Saesneg yn berthnasol iawn:

Rho imi nerth i wneud fy rhan,

i gario baich fy mrawd,

i weini’n dirion ar y gwan

a chynorthwyo’r tlawd.

                     Hedd ap Emlyn

Diolch i Hedd am ei gyfraniad. Os ydych am gyfrannu at Sylw’r Mis cysylltwch â Huw. Mi fyddwn yn hynod o falch o dderbyn deunydd gennych.

Newyddion a Chyfarchion

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo’n ddwys â Rhys Meirion a Nia a’r teulu yn eu colled ac yn eu hiraeth am fam a nain arbennig.

Colli Aelod – Trist iawn oedd clywed ein bod wedi colli un a fu’n aelod ym Methania ers yn blentyn sef Bronwen Jones, Bron Parc. Bu’n athrawes yn yr Ysgol Sul ac yn ffyddlon i’r capel tra gallodd.

Llongyfarchiadau i Eleri a Rich, Telpyn ar ddod yn daid a nain unwaith eto – ganwyd Harriet Elen i Sara a Russ yng Nghaer.

Gwella – Rydym yn falch o glywed bod Dorothy Hughes wedi cael dod o Glan Clwyd i Ysbyty Rhuthun ar ôl torri ei chlun ac yn gwella’n araf. Yr un modd mae Helen Evans yn gwella ar ôl llawdriniaeth ar ei braich. Cymrwch ofal eich dwy. Anfonwn ein cofion hefyd at Brian Roberts, Bro Deg sydd yn Ysbyty Glan Clwyd. Brysia wella Brian.

Noson y Gymdeithas Mis Hydref

Roeddem yn ddiolchgar iawn i Aeryn Jones, Dinmael a ddaeth atom ar fyr rybudd, i gynnal noson. Fe gawsom noson wych yn ei gwmni.

Aeryn

Ymweld

Diolch o galon i Gwyneth a Glyn Jones, Stryd y Brython am wirfoddoli i ymweld ym mis Hydref a hefyd i bawb arall sy’n ymweld yn eu tro â’r rhai sy’n methu mynychu’r oedfaon. Mae’n rhan bwysig iawn o waith yr eglwys a hefyd yn fodd i rai gadw mewn cysylltiad â’r hyn sy’n digwydd yn y capel. Ar hyn o bryd does neb ar gael i ymweld ym mis Rhagfyr felly os hoffech chi gynnig dau neu dri phnawn i fod yn rhan o’r tîm rhowch wybod i Carys Morgan ar 702327.

Dathlu 150

Diolch o galon i bawb fu wrthi’n brysur yn gwneud ein penwythnos dathlu yn un mor llwyddiannus. Braf oedd cael croesawu hen wynebau a hefyd edrych ymlaen at y dyfodol. Gwnaed £238 o elw er budd apêl Ffoaduriaid Cymorth Cristnogol ar ôl y cyngerdd.

Dydd Gweddi Byd Eang 2016

 Cynhelir diwrnod paratoi Dydd Gweddi Byd Eang y chwiorydd y flwyddyn nesaf yng Nghapel Bethel, Stryd Fawr, Prestatyn Dydd Iau Tachwedd 12fed: 10y.b. tan 3y.p.

Tal £2 a bydd angen pecyn bwyd.

Thema:

  • Derbyniwch Blant
  • Derbyniwch Finnau

Penwythnos y Plant 2015

Cynhelir Penwythnos y Plant eleni ar Dachwedd 14-15, gyda Pharti Pudsey ar fore Sadwrn, Tachwedd 14 a llenwi bocsys esgidiau ar gyfer Operation Chistmas Child ar fore Sul, Tachwedd 15. Estynnir gwahoddiad cynnes i bawb gymryd rhan yng ngweithgareddau’r penwythnos drwy gasglu eitemau ymlaen llaw ar gyfer amryw stondinau Parti Pudsey neu eitemau eraill i’w rhoi yn y bocsys esgidiau.

Byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn gallu dod â bocsys esgidiau gwag neu lawn, a rhodd ariannol hefyd os gwelwch yn dda, er mwyn hwyluso’r ffordd i ni fedru anfon cyfraniad anrhydeddus i gronfa Plant Mewn Angen a swp mawr o focsys esgidiau llawn anrhegion i Operation Christmas Child i’w rhoi i rai o blant anghenus y byd.

Diolch yn fawr iawn.

pudsey

Penwythnos y Plant

Tachwedd 14-15

Parti Pudsey

Dydd Sadwrn, Tachwedd 14

10.00-12.00

Stondinau, gemau a digonedd o goffi, te a bisgedi

 

OCC

Operation Christmas Child

Llenwi bocsys esgidiau

Dydd Sul, Tachwedd 15

 Cyfle i anfon anrhegion Nadolig at blant mewn angen.

Byddem yn ddiolchgar am unrhyw roddion addas e.e. teganau (ond dim gynnau), llyfrau, brwshys dannedd, brwshys gwallt, sebon, fferins, menig, sgarffiau, capiau, breichledau, mwclis, papur a phensil, creonau neu roddion ariannol (rhaid i ni anfon £3 gyda phob bocs).

Diolch o galon i bawb ymlaen llaw

am bob haelioni a charedigrwydd.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol:

Cyfrannu at Sylw’r Mis

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at Sylw’r Mis. Mae “gwirfoddolwyr” yn brin a baswn yn ddiolchgar am gymorth. A wnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.