Y Bont Chwefror 2016

Gwasanaeth

Profiad cymysg i mi, yw paratoi gair i gydnabod gwasanaeth amhrisiadwy Eirlys Tomos gyda dosbarth Ysgol Sul yr ieuenctid dros yr ugain mlynedd diwethaf. Mae’r cyfnod hwnnw nid yn unig wedi cysgodi fy nghyfnod fy hun ym Methania, ond yn bwysicach fyth, wedi bod yr union gyfnod pan gafodd fy mhlant fy hun fwynhau’r profiad o elwa o’i brwdfrydedd a’i ffyddlondeb. Wedi meddwl, nid ‘gwasanaeth’ yw’r gair cywir, mae llawer sydd yn barod i wneud cymwynas achlysurol, ond pur ychydig sydd yn barod i ymrwymo eu hunain am gyfnod mor faith i dasg mor heriol, ac felly tebygaf y byddai ‘arwriaeth’ yn air gwell!

Mae criw mawr o ieuenctid, a’r eglwys hithau yn ddyledus iddi, ac yn wir werthfawrogi’r holl waith, wrth edrych ymlaen am ei chyfraniad pellach i fywyd Bethania. Diolch o galon iddi, a bydded ei hesiampl yn ysgogiad i bawb.

Morris,

Ar ran pawb ym Methania.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Rwyf yn hoff iawn o chwarae golff ond, rhaid i mi gyfaddef, hyd yma dwi heb ennill arian mawr na chwpan ond rwy’n byw mewn gobaith!

Gwelwyd Americanwr ifanc, Jordan Speith yn ennill cystadleuaeth Y Meistri yn Augusta yn America rhai misoedd yn ôl.

Gŵr ifanc un ar hugain oed yw Jordan ac fe chwipiodd gweddill y chwaraewyr. Fe wisgodd y siaced werdd ag urddas ac yn gwbl ddiymhongar.  Braf yw gweld ymddygiad o’r fath beth bynnag fo’r chwaraeon.

Ar y llaw arall fe welsom Lewis Hamilton yn gwasgaru gwin Champagne ar eneth ddiniwed wrth dderbyn cwpan ar ôl ennill ras yn Tsieina.

Tydi cricedwyr fawr gwell – mae pob gêm yn frwydr gyda geiriau anfoesgar ac osgo atgas.  Er, yn ddiweddar gwelwyd capteiniaid Lloegr ac Awstralia yn arddangos sbortsmonaeth a oedd yn fwy safonol. Dalier sylw rheolwyr timau pêl droed.

Da gweld fod golff yn cael enillwyr ble mae’r gêm yn bwysicach na’r chwaraewr unigol.  Anodd dweud pam mae dirywiad mewn ymddygiad rhai chwaraewyr yn amlygu ei hun yn fwy a mwy yn ddiweddar.  Tro ar ôl tro gwelir diffyg parch at y gêm, y rheolau, chwaraewyr eraill a dyfarnwyr.  Efallai fod arian yn rhan o’r broblem sy’n cymylu gwerthoedd pobl ifanc. 

Gyda chymaint o chwaraeon ar y teledu’r dyddiau hyn, siomedig iawn ydi esiampl wael y chwaraewyr a rheolwyr sy’n aml yn arwyr gan ein plant.

Tybed a oes sylfeini ddigon cadarn gan chwaraewyr i wynebu’r her o degwch a pharch at eraill yn y byd sydd ohoni  – sylfeini sydd i’w cael yn y neges Gristnogol.

 

                   Glyn Jones

Diolch i Glyn am ei gyfraniad. Os ydych am gyfrannu at Sylw’r Mis cysylltwch â Huw os gwelwch yn dda. Mi fyddwn yn hynod o falch o dderbyn deunydd gennych mewn llythyr neu ar ebost – huw.mckee@btinternet.com

Gair o Ddiolch

Diolch am y planhigyn a’r tocyn anrheg gan y plant ac ieuenctid yr Ysgol Sul.  Ar ôl dros ddeunaw mlynedd rhoddais y gorau i fod yn gyfrifol am y dosbarth Ysgol Sul oedran uwchradd ym mis Rhagfyr 2015. Rhaid diolch yn ddiffuant i’r ieuenctid ar hyd y blynyddoedd am eu ffyddlondeb i’r Ysgol Sul a’r trafod blaengar yn y dosbarth ac am eu parodrwydd i gymryd rhan yn y gwasanaethau amrywiol a’r dramâu. Ac, fel yr ydwyf wedi ei ddweud droeon rydym yn ffodus ym Methania fod gennym gymaint o ieuenctid a phlant sy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau’r capel.

Rydym fel swyddogion ac aelodau’n gwerthfawrogi eu cyfraniad. Bu’n fraint ac yn bleser i mi gael cyd-weithio gyda’r ieuenctid am gymaint o amser. Rhaid diolch hefyd i nifer a fu o gymorth i mi gyda’r gwaith – Y Gweinidog a’r teulu, fy nghyd flaenoriaid, fy nghyd athrawon yn yr Ysgol Sul a’r rhai a fu’n fy helpu o dro i dro gyda’r dosbarth, ysgrifenyddes a phawb a fu o help llaw i mi gyda’r dramâu, i’r rhieni am bob cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd a dwi wedi gwerthfawrogi hynny’n fawr iawn ac i Bwyllgor yr Eglwys am y llythyr a’r geiriau caredig o ddiolch am fy ngwasanaeth gyda’r ieuenctid.

Dymuniadau gorau i’r rhai a fydd yn gyfrifol am y dosbarth o hyn ymlaen ac i’r ieuenctid a’r plant gyda gwaith yr eglwys. Diolch yn fawr iawn i bawb am bob cymorth ar hyd y blynyddoedd.

Eirlys Tomos

Newyddion a Chyfarchion

Babi newydd – Llongyfarchiadau i Emlyn ac Ann Hughes ar ddod yn daid a nain unwaith eto i Nel, merch fach Non ac Awen. Llongyfarchiadau hefyd i Eurwen ac Emlyn Carrington ar ddod yn hen daid a nain i Arthur, mab bach Rhys a Cat yng Nghaerdydd.

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo a Sion ac Eirian Lloyd a’r teulu yn eu profedigaeth o golli mam Sion, Elinir Lloyd, cyn y Nadolig.

Newid aelwyd – Mae Dorothy Hughes erbyn hyn wedi ymgartrefu yng Nghysgod y Gaer, Corwen a Mair Roberts ym Mronafallen ger Cerrigydrudion. Gobeithio bod y ddwy yn setlo yn eu cartrefi newydd.

Ysbyty – Anfonwn ein cofion at Dilys Edwards sy’n cael triniaeth yn Ysbyty Gwynedd.

Gŵyl Ddramâu Capel Bethania

Nos Lun i Nos Sadwrn, Chwefror 15-20, 2016

Perfformiadau bob nos o’r wythnos

5 drama fer ysgafn a 3 sgets

Dewch yn llu – croeso cynnes i bawb

Tocynnau ar gael o Siop Elfair neu ar y drws – £4 i oedolion a £1 i blant

Diolch ymlaen llaw i bawb am bob help a chydweithrediad

Chi’n cofio’r dramâu yma?

Pwf fasa'n meddwl

Pwy fasa’n meddwl

Celwydd Golau

Celwydd Golau

Bonjour Mr Preis

Bonjour Mr Preis

 

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: