Y Bont Ebrill 2016

Pentrecelyn…Ysgolion…a chrefydd!

Dichon fod llawer ohonom yn ymwybodol o frwydr ardalwyr a theuluoedd Pentrecelyn i ddiogelu’r hawl i addysg Gymraeg, a gwarchod statws ‘Categori 1’ i’w hysgol leol, wrth i’r Cyngor Sir gynllunio ei huno ag ysgol gyfagos. Y rhyfeddod i mi yw nad oes neb wedi cyfeirio at ymyrraeth ddi-sail yr Eglwys yng Nghymru mewn ysgolion ar hyd a lled y wlad. Mae’r drafodaeth yn ardal Rhuthun yn cael ei chynnal gyda’r sefydliad Seisnigaidd hwnnw yn arddel ei ddylanwad yn y cefndir. Y mae yn hwyr bryd i ddirwyn dylanwad yr Eglwys yng Nghymru ym myd addysg i ben, gan fod yma adlais o’r Degwm! Sut yn y byd all sefydliad fel hwnnw fynnu’r fath hawliau a dylanwad, pan nad oes gan fwyafrif plant na rhieni unrhyw berthynas ag ef, nac unrhyw ymlyniad crefyddol chwaith. Efallai mai yno mae’r frwydr go iawn?

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Mae’n ddechrau Ebrill, mae’r dydd yn ymestyn, mae’r tymheredd yn cynhesu ac felly mae’n amser troi at blannu’r ardd, neu’r rhandir yn fy achos i. Cofiwch chi, dwi eisoes wedi bod wrthi’n palu’r pridd, ac wedi rhoi digon o dail (tail sbeshial yr holl ffordd o’r Bala!) nôl ym Mis Hydref yn barod at y tymor newydd. Dwi hefyd wedi cychwyn hadau ffa, cennin, letys ac ati yn y polytunnel fel eu bod yn barod i’w trawsblannu allan mor fuan ag sy’n bosib. Ond dydy natur ddim yn ffŵl. Waeth i mi heb a rhoi dim yn y pridd nes ei fod wedi cyrraedd tymheredd arbennig ac wedi cynhesu digon – fydd dim yn tyfu nes bod yr amgylchiadau yn ffafriol.

Pleser misoedd y gaeaf ydy pori yn y catalogau i chwilio am hadau. Ydych chi’n adnabod eich tatws a’ch moron, eich nionod a’ch tomatos a’ch pys? Foremost, Autumn King 2, Stuttgarter Giant, Golden Sunrise (Standard) neu Kelvedon Wonder. Dyma enwau gwych ymysg cannoedd sy’n ymddangos ar dudalennau’r catalogau; hadau a phob un ohonynt a’u rhinweddau a’u rhagoriaethau. Os plannwch chi rhain aiff dim o’i le ac fe gewch fwynhau cynhaeaf toreithiog o lysiau perffaith ymhen rhai wythnosau.

Ond taten ydy taten, a thomato ydy tomato yn y bôn. Efallai fod y lliw, y blas neu’r maint yn amrywio, ond llysiau ydyn nhw wedi’r cyfan.

Dwi’n hoffi meddwl mai rhyw sefyllfa digon tebyg yw ein hanes ninnau fel cymdeithas o Gristionogion yng ngolwg Duw. Mae yna amrywiaeth eang iawn o bobl yn perthyn i deulu Duw, pob un â’i rinwedd a’i werth, pob un â’i dalent a’i gyfraniad, ac yn bwysicach na dim, pob un yn gyfartal yn ei olwg Ef.

Rai wythnosau yn ôl fe gyfeiriodd ein gweinidog at botensial aelodaeth Capel Bethania. Fe wyddom yn dda am dalent ein haelodau hen ac ifanc. Rhai yn gyhoeddus ac amlwg ac eraill yn dawel a diwyd yn y cefndir – cyfraniad pawb yr un mor werthfawr. Fel ym myd natur, os yw’r amgylchiadau yn ffafriol fe fydd y cynhaeaf yn ffynnu. Onid ein cyfrifoldeb ni i gyd yw manteisio ar, a gwireddu’r potensial hwn?

“Ef yw’r pen, ac wrtho ef y mae’r holl gorff yn cael ei ddal wrth ei gilydd a’i gysylltu drwy bob cymal sy’n rhan ohono. Felly, trwy weithgarwch cyfaddas pob un rhan, ceir prifiant yn y corff, ac y mae’n ei adeiladu ei hun mewn cariad”  Effesiaid 4 Adn.16

      Iwan Vaughan Evans

Diolch i ti Iwan am dy gyfraniad.

Cofiwch bawb, mi fyddwn yn hynod o falch o dderbyn deunydd i’r Bont gennych drwy law, llythyr neu ar ebost  ar huw.mckee@btinternet.com

Diolch i chi.

Newyddion a Chyfarchion

 

Llongyfarchiadau i Emlyn Hughes ar ei berfformiad yn y ddrama Chwalfa yng Nghanolfan Pontio ym Mangor yn ddiweddar. Dramâu Bethania nesaf!!!!

Llongyfarchiadau mawr i holl blant ac ieuenctid y capel ar eu llwyddiannau yn Eisteddfod Cylch a Sir yr Urdd a phob dymuniad da i’r rhai fydd yn mynd ymlaen i’r Genedlaethol yn y Fflint.

Sasiwn y Plant

Cynhelir y Sasiwn Plant eleni yng Nghapel y Rhiw, Pwllglas am 2.00 dydd Sul Ebrill 17. Ni fydd cyfarfod yr hwyr eleni ond pwysleisir bod croeso i bawb o bob oed i gyfarfod y pnawn a bydd lluniaeth a chwaraeon i ddilyn.

Dyma’r meysydd dysgu allan ar gyfer y plant:

 • dan 5 oed: Emyn 387 Cariad Iesu Grist… y pennill 1af,
 • Bl 1 a 2: Emyn 387 Cariad Iesu Grist… pennill 1 a 4,
 • Bl 3 a 4: Emyn 372 Dwylo ffeind oedd dwylo.. y pennill 1af,
 • Bl 5 a 6: Emyn 372 Dwylo ffeind oedd dwylo.. pennill 1 a 2,
 • Bl 7, 8 a 9: Emyn 128 Am heulwen glir ac awel fwyn..pennill 1 a 2. 

Gan na fydd Ysgol Sul cyn y dyddiad casglu enwau fedrwch chi adael i Carys wybod pwy fydd wedi dysgu’r penillion a phwy sydd am fynd i’r Sasiwn erbyn Ebrill 10f os gwelwch yn dda ar 702327 neu ar e-bost carysmorgan30@hotmail.com.

Cystadleuaeth Blodau a Phlanhigion

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gystadlu yng nghwis Y Bont mis diwethaf.  Diolch i Mrs Beti Watson am osod yr her, sef nodi faint o weithiau mae sôn am flodau neu blanhigion yn y Beibl.

Cawsom ein syfrdanu â’r nifer o ymgeiswyr a hefyd ar y gwaith hynod o drylwyr gan yr ymgeisydd llwyddiannus a ddaeth ymhell ar y brig.

Cewch weld isod pwy oedd buddugwraig (cliw yn fanna!) ond dyma’r atebion a gawsom gan Mrs Beti Watson a diolch enfawr i chi am eich cefnogaeth.

 1. Ioan: Pen 15 Adnod 1af : Winwydden
 2. Genesis Pen 30 Ad 14 : Gwenith + Mandragorau
 3. Salm 37 Adnod 35 : Blaguryn iraidd (Bay Tree)
 4. Exodus Pen 16 Adnod 31 : Coriander
 5. 1 Brenhinoedd Pen 4 Adnod 33 : Cedrwydd ag Isop
 6. Exodus 30 Adnod 34 : Perlysiau, thus pur
 7. Can Solomon Pen 4 Adnod 13 : Pomgranadau
 8. Caniad Solomon Pen 2 Adnod 1 a 2 : Saffrwn a Lili Dyffrynnoedd
 9. Caniad Solomon Pen 1 Adnod 17 : Coed pinwydd
 10. Caniad Solomon. Pen 4 Ad 14 : Saffrwn a Sinamon
 11. Luc Pen 11 Adnod 42 : Mintys, arianllys
 12. Genesis Pen 3 Adnod 7 : Ffigysbren
 13. Genesis Pennod 8 Adnod 11 : Deilen Olewydd newydd

Buddugwraig yn y gystadleuaeth oedd…

Lili Wen Fach’

Ei ffug enw wrth gwrs. Ond medrwn ddatgelu mae ‘Lili Wen Fach’ yw Mrs Eirlys Tomos a oedd wedi gwneud ei gwaith cartref yn aruthrol o drwyadl a nodi (yn rhyfeddol) dros 130 o son am flodau neu blanhigion yn y Beibl.

Mae’r gwaith werth ei weld – Atebion Cwis Planhigion a Blodau. Hefyd mi wnawn ei osod ym mhorth y capel i bawb gael y cyfle i werthfawrogi’r ymdrech enfawr mae Mrs Tomos wedi ei wneud.

Llongyfarchiadau mawr i chi Mrs Eirlys Tomos a diolch am serennu unwaith eto!! Diolch.

Cyfeilio i’r Casgliad

Ym mis Mai mi fydd gennym gerddorion ifanc yn cyfeilio yn ystod y casgliad. Diolch o flaen llaw i Ben Glover, Owain McKee, Elan Llŷn ac Erin Meirion am eu parodrwydd i wneud a chefnogi’r achos yma ym Methania. Diolch o galon i chi.

Sul y Beibl

Nodyn i’r dyddiadur.  Ar ddydd Sul, Mehefin 12 mi fydd gwasanaeth i ddathlu Sul y Beibl a Chymdeithas y Beibl gyda’r plant, ieuenctid ac oedolion yn cymryd rhan.

Bydd y casgliad at Gymdeithas y Beibl.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: