Y Bont Gorffennaf ac Awst 2016

Yr alwad arnom oll …

Beth bynnag fu canlyniad y refferendwm, fe fu’r ymgyrchu yn gyfnod sobreiddiol i bawb, wrth i gymaint o ragfarn a chasineb ymrithio fel gwleidyddiaeth a gwladgarwch. Y mae nifer o sylwebyddion wedi nodi bod newid peryglus wedi digwydd yn y sgwrs wleidyddol, wrth i leiafrifoedd, ac yn enwedig mewnfudwyr, gael eu targedu fel gwreiddyn pob drwg, ac i sylwadau rhai a fu yn wleidyddion oes, fynd yn fwy atgas a chelwyddog. Gwelir perygl tebyg y tu arall i’r Iwerydd, wrth i lais eithafiaeth a chasineb fygwth cipio’r Arlywyddiaeth, ac yn sydyn fe’n gorfodir i ddeffro, ac i fynnu adfer y llwyfan a’r sgwrs wleidyddol i leisiau mwy cymedrol a chymodlon. Mae’n ymddangos bod rhai o wersi drytaf yr Ugeinfed Ganrif ar fin cael eu hanghofio.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Môr tymhestlog

Nid yw ein taith drwy fywyd byth yn fêl i gyd. Wrth gwrs, mae bob amser yn dda cael mwynhad, pleser, iechyd, hapusrwydd, llwyddiant, swydd, arian, teulu, cartref, addysg ac yn y blaen, ond gyda phob gwên daw siom neu dristwch, colled neu fethiant rywbryd yn ystod ein bywyd.

Rhyw fôr tymhestlog sydd o’n blaenau ni weithiau mewn gwirionedd, yn union fel yn emyn Ieuan Glan Geirionydd o Drefriw – “Ar fôr tymhestlog teithio ’rwyf…” (Caneuon Ffydd, rhif 167). Rydyn ni’n mynd drwy “leoedd geirwon, enbyd iawn a rhwystrau o bob rhyw” weithiau ac rydyn ni’n cael ein taflu “o don i don”.

Er hyn i gyd, mae Ieuan Glan Geirionydd yn sicr o un peth – “Fy Nhad sydd wrth y llyw”. Hyd yn oed pan fydd stormydd bywyd yn gwaethygu, mae Duw yn angor sicr. “Dof yn ddiogel drwyddynt oll”, medd yr emynydd, oherwydd “Fy Nhad sydd wrth y llyw.

Er gwaethaf anawsterau a thrychinebau bywyd, mae’r emynydd yn gallu eu hwynebu’n hyderus o deimlo’r sicrwydd hwnnw. Mae’r angor, sef Duw, yn sicr ac yn anffaeledig. Nid yw stormydd bywyd o bwys o’u cymharu â chariad Duw. O argyfyngau bywyd y daw hyder a sicrwydd a gobaith oherwydd,

I mewn i’r porthladd tawel, clyd

    o sŵn y storm a’i chlyw

y caf fynediad llon ryw ddydd:

    Fy Nhad sydd wrth y llyw.

Hedd ap Emlyn

Newyddion a Chyfarchion

Babi newydd – Llongyfarchiadau i Clwyd a Carol Roberts ar ddod yn daid a nain unwaith eto i Greta Nel, merch fach Sian a Carwyn yng Nghaerdydd.

Newid Aelwyd – Dymuniadau gorau i Elin, Kelvin a Steffan yn eu cartref newydd ym Maes Derw, Rhewl.

Cydymdeimlwn â Gareth Lloyd a gweddill y teulu yn eu profedigaeth o golli ei dad, Wyn Lloyd, Ty’n y Parc.

Llongyfarchiadau i’r holl blant ac ieuenctid gafodd lwyddiant ysgubol yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint y mis diwethaf ynghyd â’u hyfforddwyr. Braf iawn oedd gweld cymaint ohonoch ar y llwyfan. Rydyn ni’n falch iawn ohonoch bob un.

Llongyfarchiadau hefyd i Elin Tudor ar ennill ysgoloriaeth gan y Coleg Cenedlaethol i astudio yn Aberystwyth y flwyddyn nesaf.

Trip yr Ysgol Sul – Bydd y Trip eleni ar ddydd Sul, Gorffennaf 17 i Sw Bae Colwyn. Byddwn yn mynd ar y cyd gyda’r Tabernacl unwaith eto a phawb yn teithio yn eu ceir eu hunain. Enwau i Llinos Gerallt os gwelwch yn dda (707320).

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Diolch am De yn yr Ardd

Diolch o galon i Eilir, Bethan, Sion a Dafydd am agor eu gardd unwaith eto eleni gan godi dros £450 i’w rannu rhwng Capel Bethania ac elusen Cancr y Fron. Diolch i chi fel teulu am y croeso a’ch caredigrwydd unwaith eto.

Diolch hefyd i bawb wnaeth gyfrannu at yr elusennau ar y diwrnod.

I’r rhai ffit !!!

copa

Barod am Bererindod 2016?

Bydd y Bererindod eleni ar Fedi 18.

Gobeithiwn ymweld ag Eglwys Clynnog Fawr a Chae’r Gors, cartref Kate Roberts, cyn cael swper yn Ninas Dinlle.

Robat a Carys Morgan fydd yn casglu’r enwau. Os am ddod cysylltwch â Robat neu Carys ar 702327.

Diolch.

Yr ymweliad â Chanolfan Grefftau Rhuthun i weld Cefyn Burgess

Bu’r gymdeithas yn ymweld â’r Ganolfan Grefftau mis diwethaf a chael noson ddifyr iawn yng nghwmni Cefyn Burgess. Cafwyd cyfle i weld gwaith arbennig a chreadigol Cefyn a chlywed dipyn o hanes a chefndir diddorol ar sut mae Cefyn yn ymchwilio a chreu gymaint o batrymau a deunyddiau mor hyfryd. Cafwyd swper blasus wedyn yn y ganolfan arddio. Diolch i bawb a wnaeth drefnu a diolch arbennig i Cefyn. Dyma rai o luniau’r noson.

cefynb1 cefynb2 cefynb3

 

 

 

 

 

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: