Y Bont Hydref 2016

‘Derbyn’ neu ‘Groesawu’?

Daeth yn amser eto i estyn gwahoddiad i ieuenctid yr eglwysi ddod yn aelodau ‘cyflawn’ o’u gwahanol gapeli, a daeth i’m meddwl fod sôn am ‘dderbyn’ yn rhoi darlun anffodus braidd o’r hyn sy’n digwydd! Yn draddodiadol, roedd rhaid hyfforddi’r darpar aelodau mewn athrawiaeth Gristnogol a’u dysgu am hanes y Cyfundeb o’i ddechreuadau yn y Diwygiad Methodistaidd!

Prin y bydd hynny yn digwydd bellach, gan geisio yn hytrach annog yr ieuenctid i lunio eu gwasanaeth a’u haddewidion eu hunain, a hynny ar sail yr hyn a ddeallant o ystyr bod yn ‘eglwys’, ac ystyr bod yn aelod ohoni. Wedi’r cyfan, croesawu a gwerthfawrogi yw’r nod, ac nid gosod safonau a disgwyliadau y mae pawb ohonom ni eisoes wedi methu eu cadw!

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Penwythnos y Plant

Mae Penwythnos y Plant yn agosáu, felly gawn ni estyn gwahoddiad caredig i bawb ddechrau casglu bocsys esgidiau ac eitemau i’w cynnwys ynddyn nhw yn ystod yr wythnosau nesaf os gwelwch yn dda?

Bocsys esgidiau

Byddai’r eitemau  canlynol yn ddelfrydol ar gyfer eu rhoi mewn bocs esgidiau: sebon, brwsh dannedd, past dannedd, menig, sgarff, het, pensiliau, miniwr, creons, sialc, llyfr lliwio, papur ysgrifennu, pêl, tegan bach, marblis, dol, tedi, pecyn o felysion.

Rydyn ni wedi cael ein cynghori i beidio â chynnwys y canlynol gan eu bod yn anaddas: eitemau sydd wedi cael eu difrodi neu sy’n gysylltiedig â rhyfel, siocled, bwyd, hylif, teganau wedi’u gwau, deunydd gwleidyddol, hiliol neu grefyddol, gwrthrychau miniog, gwydr, cardiau chwarae, dillad (ac eithrio’r rhai sy’n cael eu rhestru uchod).

Mae’n well gan rai pobl gyflwyno rhodd ariannol ac mae hyn yr un mor dderbyniol. Mae angen i ni anfon £3 gyda phob bocs esgidiau er mwyn helpu gyda chostau cludiant, felly mae pob rhodd ariannol yn werthfawr iawn.

Parti Pudsey

Mae croeso mawr i chi ddod â stondin i’r parti ar fore Sadwrn, Tachwedd yr 20 neu gyfrannu at  un. Byddai unrhyw gyfraniad yn dderbyniol iawn.

Gwirfoddolwyr

Rydyn ni bob amser yn ddibynnol ar wirfoddolwyr i gynorthwyo yn ystod Penwythnos y Plant ac rydyn ni’n gwerthfawrogi’r cymorth hwn yn fawr oherwydd hebddo, ni fyddai Penwythnos y Plant yn llwyddiannus. Os hoffech chi helpu mewn unrhyw fodd, cysylltwch â Hedd ar 01745 816455 os gwelwch yn dda.

Felly, cofiwch y dyddiad: Tachwedd 19-20. Dewch â’ch teulu, eich ffrindiau a’ch cymdogion i Benwythnos y Plant ym Methania a dangoswch Gristnogaeth ymarferol ar waith yn ein cymuned ac ar draws ein byd.

Diolch yn ddiffuant iawn am bob cefnogaeth.

Hedd ap Emlyn

Newyddion a Chyfarchion

Gwella – Rydym yn falch iawn bod Glain Platt yn gwella ar ôl cael llawdriniaeth dros yr haf. Da clywed hefyd bod Janet Hughes yn gwella ar ôl cyfnod yn yr ysbyty yn dilyn codwm a Mona Roberts hithau wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty. Yn yr un modd rydym yn dymuno’n dda i Anne Richards ynghanol ei thriniaeth hithau a chofion hefyd at Lena Jones sydd heb fod yn dda’n ddiweddar.

Priodas – Llongyfarchiadau i Siwan a Gerallt Lyall ar eu priodas yma ym Methania dros yr haf. Dymuniadau gorau ichi’ch dau i’r dyfodol.

Efeilliaid – Llongyfarchiadau i Sion ac Eirian ar ddod yn daid a nain unwaith eto i Awen a Nel, efeilliaid bach Elen a Gareth.

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo â Carol a Clwyd Roberts a’r teulu, Carol wedi colli ei mam. Cofion atoch fel teulu.

Arwerthwr o fri – Llongyfarchiadau i Hywel Evans ar gael ei enwebu ar gyfer gwobr Arwerthwr Ifanc y Flwyddyn yn y Farmer’s Guardian. Cofiwch bleidleisio drosto ar Facebook neu yn y papur!

Babi newydd – Llongyfarchiadau i Ffion a Tom Min y Clwyd ar enedigaeth Deio, brawd bach i Harri ac ŵyr arall i Tudor.

Diolch i Haf Jones ac Eirlys Tomos am eu cefnogaeth a’u cyfraniadau i’r Bont yn ddiweddar. Mi fydd eu heitemau i’w darllen yn y Bont dros y misoedd nesaf. Diolch hefyd i Elan Llŷn Morris a Gruffudd McKee am gyfeilio adeg y casgliad ym mis Medi. Hefyd diolch ymlaen llaw i Elin Roberts a Ben Glover fydd yn gwneud ym mis Hydref.

Y Bererindod

Diolch i Robat a Carys Morgan am drefnu’r Bererindod eleni. Cafwyd diwrnod bendigedig ar ddydd Sul, Medi 18 pan fuom yn ymweld ag Eglwys Clynnog Fawr (un o’r eglwysi pwysig ar daith y pererinion i Enlli), Ffynnon Beuno a Chanolfan Uwch Gwyrfai hefyd yng Nghlynnog. Cafwyd swper yn Ninas Dinlle a diwrnod i’w gofio i bawb. Diolch eto Robat a Carys am drefnu.

Her y Tri Chopa

Gweler y criw ar gopa Cader Idris. Darllenwch ein hanes islaw. Diolch enfawr i Iwan am gymryd yr amser i gyfrannu a rhannu ein profiad â chi.

6 Cader Idris McK

Her Tri Chopa Cymru Gorffennaf 22 – 23 Er budd Uned Strôc  Ysbyty Glan Clwyd

“Mi fyddi di’n iawn yn siwr i ti.” meddai Eilir Edwards a rhoi ffurflen gasglu noddwyr yn fy llaw. Ond roedd gen i amheuon. Fedrwn i gadw i fyny â cherddwyr chwimwth fel Robat Morgan a Meilir Edwards a choncro tri chopa Cymru, Pen y Fan, Cader Idris a’r Wyddfa o fewn pedair awr ar hugain? Beth bynnag am hynny, mentro wnes i. Roedd yr achos a’r ysgogiad yn un mor deilwng, a rhaid cyfaddef mai dyma un o’r gorchestion a roddodd fwyaf o foddhad i mi erioed.

Cychwynnodd deuddeg ohonom o’r Storey Arms, sef y bwlch lle mae’r A470 yn croesi’r Bannau o Aberhonddu i Ferthyr, am 4.30pm ar brynhawn braf o Orffennaf ac anelu am Ben y Fan. Dyma begwn uchaf Cymru i’r de o Gadair Idris a hon oedd y rhan hawddaf o’r daith yn ôl pob sôn, ond rhaid cyfaddef bod y llwybr i gopa’r Corn Du yn un digon heriol cyn cerdded ar hyd y grib i gopa Pen y Fan ei hun. Cafwyd golygfa wych oddi yno er nad oedd yn hollol glir, cyn troi yn ôl at y ceir a chyrraedd y maes parcio tua saith o’r gloch. Popeth wedi mynd yn dda, sgwrsio hwyliog a chadarnhad fod mantais fawr i fod yn ysgafn fel Owain McKee a Sion Edwards ac yn ifanc fel Eilir Roberts a Llŷr Morris.

Cadarnhad hefyd mai Morris a minnau oedd y ddau orau am fynd i lawr yr allt! Wedi mwynhau pysgod a sglodion yn Aberhonddu cafwyd ras am adre i geisio cipio ychydig o oriau o gwsg. Ar ddechrau’r daith bwriad Glyn Jones oedd concro Pen y Fan, ac ail ymuno ar gyfer yr Wyddfa ond trwy berswâd a phwysau trwm arno gan Stephen Edwards yr holl ffordd adre, cytunwyd mai Glyn fyddai’n gyrru’r car efo Robat, Steve a minnau am bump o’r gloch fore Sadwrn i ddringo Cader Idris.

Golygfa gofiadwy oedd y Gader yn disgleirio yn yr haul am chwech y bore, yr awyr  yn glir a’r coesau yn rhyfeddol o ystwyth wrth i ni fentro i fyny Llwybr y Pwn o faes parcio Tŷ Nant. Roedd y llwybr yn serth o’r cychwyn ond wrth i ni godi yn rhyfeddol o gyflym roedd edrych yn ôl ar y dyffrynnoedd o’n cwmpas mewn llinyn o niwl yn drawiadol. Roedd edrych i lawr dros Lanfihangel y Pennant, Castell y Bere a Chraig yr Aderyn i lawr Dyffryn Dysynni tuag at Dywyn a’r môr yn gwneud y daith yn werth chweil ac ymhen dwy awr roeddem ar y copa. Doedd fawr o amser i loetran, gwyddem fod brecwast yn ein haros yng Ngwesty’r Gwernan ac yno buom yn gwledda a hithau bellach yn ddeg o’r gloch y bore.

Wedi teithio ymlaen i Lanberis roedd syrpreis arall yn ein disgwyl. Yno roedd Brian a Margaret Roberts yn aros i’n croesawu ger stesion y trên bach a braf oedd gweld Brian yn edrych mor dda. Roedd rhyw ugain a mwy o bobl eraill yn disgwyl amdanom hefyd yn barod i gyd gerdded ar y rhan olaf o’r daith. Cytunwyd mai llwybr Pen y Gwryd fyddai’r gorau i fynd i fyny a Llwybr Llanberis tuag i lawr. Llwythwyd y Bws Sherpa a ffwrdd a ni am Ben y Gwryd. Roedd yn un o’r gloch arnom yn cychwyn cerdded a dwi’n siŵr fod miloedd o bobl eraill  wedi cael yr un syniad! Taith digon llafurus oedd hon, rhesi hir o bobl yn nadreddu eu ffordd i fyny ac i lawr y llwybrau, y copa yn y niwl a’r tymheredd gryn dipyn yn oerach.

Hanner awr wedi tri y cyrhaeddais i’r copa, dros hanner awr tu ôl i’r rhai mwyaf heini o’r criw ond yn hawdd o fewn y pedair awr ar hugain diolch byth. Roed rhaid aros ein tro i gyrraedd y pegwn ei hun ac roedd Hafod Eryri yn orlawn o bobl. Lle i’w osgoi yw copa’r Wyddfa i mi bellach. Mae miloedd o fannau mwy deniadol yng Nghymru. Ond roedd y sialens wedi ei chyflawni, a’r daith boenus o hir i lawr Llwybr Llanberis yn ôl i’r car yn werth yr holl ymdrech.

Diolch i Eilir Edwards am y syniad gwreiddiol ac am y trefniadau hwylus a’r perswâd. Llongyfarchiadau calonnog i’r rhai a lwyddodd i gyrraedd y tri chopa, yn enwedig i Glyn a oedd yn esiampl o ffitrwydd a dyfalbarhad i’r gweddill ohonom. Diolch o galon i bawb a fu mor hael yn ein noddi a thrwy hynny gefnogi elusen Awyr Las.

Iwan V Evans

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: