Y Bont Mai 2016

Gwleidyddiaeth a gweledigaeth!

Mae’r etholiadau ar y gorwel…ie etholiadau, y naill i ddewis cynrychiolwyr i’r Cynulliad, a’r llall i benderfynu a ddylid parhau yn aelodau o’r Undeb Ewropeaidd. Y pryder mawr erbyn hyn, yw mai pur ychydig mae’n debyg, fydd yn trafferthu i fwrw pleidlais o gwbl! Beth feddyliwch chi yw’r achos am hynny, diogi a difrawder, neu a yw’r gwir achos yn ddyfnach o lawer, ac yn gymysgwch o ddadrithiad a rhwystredigaeth. Dadrithiad oherwydd ymgecru plentynnaidd y gwleidyddion a’u parodrwydd i aberthu egwyddor ar allor poblogrwydd, a rhwystredigaeth oherwydd yr ofn na fydd dim mewn gwirionedd yn newid, a bod y pleidiau oll ond adlewyrchiad tila o’i gilydd. Byddai’n braf gweld argyhoeddiad a gweledigaeth a dewrder yn dychwelyd i’r llwyfan gwleidyddol, mae rhagor wedi’r cyfan, rhwng biwrocrat ac arweinydd!

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Gan fod mis Mai ar ddyfod, meddyliais yn syth am Ddydd Ewyllys Da. Fel y gwyddoch, ar y dydd hwn bydd ieuenctid Cymru yn anfon neges o heddwch ac ewyllys da i ieuenctid gweddill y byd.

Gweledigaeth y Parch Gwilym Davies yw’r Neges. Am ei fod yn heddychwr mawr, credai mewn dod â phlant y cenhedloedd ynghyd, ac anfonodd ei Neges Heddwch gyntaf yn 1922.

Dewiswyd darlledu’r Neges ar Fai 18 yn flynyddol gan mai ar Fai 18 yn 1899 yr agorwyd y Gynhadledd Heddwch gyntaf yn yr Hâg a daeth y dyddiad yma i’w gydnabod fel Dydd Ewyllys Da Cydwladol.

Eleni mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn 94 mlwydd oed, ac ers 1922 mae’r neges wedi bod yn ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol a rhyngwladol ymysg pobl ifanc Yn y 50au rhoddwyd cyfrifoldeb i’r Urdd i gyhoeddi’r Neges yn flynyddol ar Ddydd Ewyllys Da, a braf gweld grwpiau o bobl ifanc o wahanol rannau o Gymru yn eu tro yn derbyn y cyfrifoldeb i greu eu neges heddwch, ei pherfformio ynghyd â’i chyfieithu i nifer fawr o ieithoedd i’w dosbarthu i bobl ifanc y byd.

Crëwyd Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2016 gan bobl ifanc o Ysgol Gyfun Maes Garmon, Yr Wyddgrug. Y thema eleni yw ‘dewis a chydwybod’. Byddant yn perfformio’r neges yn Yr Wyddgrug ar fore Mercher, Mai 18fed, a hefyd ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 ar brynhawn Mercher, Mehefin 1af.

Ystyriwch y casgliad hwn o adnodau :

Trowch gefn ar ddrygioni a gwneud daioni; gwnewch eich gorau i gael perthynas dda gyda phawb.

(1 Pedr 3:11)

Gwnewch bopeth allwch chi i fyw mewn heddwch gyda phawb. (Rhufeiniaid 12:18)

Duw’r heddwch ydy Duw, dim Duw anhrefn!

(1 Corinthiaid 14:33)

Onid dyma’r math o frawdgarwch sydd wrth wraidd y Neges eleni, a phob Neges a luniwyd ers 94 o flynyddoedd? Mae hyrwyddo brawdgarwch yn bwysig, ac ar sail hynny, tybiaf y dylai’r Neges flynyddol gael hyd yn oed mwy o statws a sylw nag a gaiff ar hyn o bryd – fel unigolion, fel cymuned, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Onid heddwch ac ewyllys da ddylai fod yn flaenoriaeth gennym oll?

Nia Davies

Diolch i ti Nia am dy gyfraniad.

Cofiwch bawb, mi fyddwn yn hynod o falch o dderbyn deunydd i’r Bont gennych drwy law, llythyr neu ar ebost  ar huw.mckee@btinternet.com

Diolch i chi.

Dyma’r Neges a luniwyd eleni :

DEWIS A CHYDWYBOD

Does ’na ddim cyfarwyddiadau gennym ni ar sut i adeiladu heddwch, ond dyma beth rydym ni’n ei gredu yw’r sylfeini:

Heddwch yw dangos parch. Heddwch yw teimlo’n ddiogel. Heddwch yw undod. Heddwch yw…

Dewis di.

Gan mlynedd yn ôl, yn y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd dynion rhwng 18 a 41 oed yn cael eu gorfodi i ymuno â’r fyddin.

“Does gen ti ddim dewis!”

Ond roedd cydwybod rhai yn dweud wrthynt bod ymladd yn anghywir. Felly mi wnaethon nhw greu dewis iddynt eu hunain. Gwrthwynebu. Roedd hon yn frwydr ynddi ei hun, ond roedden nhw’n credu mewn heddwch ac yn dewis heddwch. Doedd o ddim yn ddewis hawdd ond roedd o’n ddewis dewr.

Heddiw, mae angen i ni fod yn ddewr, a gwrando ar ein cydwybod.

Wrth adeiladu wal mae pob bricsen yn cyfrif ac wrth adeiladu heddwch mae pob dewis yn cyfrif. Felly…

…rydyn ni’n dewis dangos parch. …rydyn ni’n dewis helpu eraill. …rydyn ni’n dewis cymryd cyfrifoldeb. …rydyn ni’n dewis derbyn eraill fel ag y maen nhw.

Wyt ti am gyd-adeiladu efo ni?

Newyddion a Chyfarchion

Llongyfarchiadau i Catrin ac Arfon ar enedigaeth Edi Tudor, brawd bach i Iori, ac i Tudor, Min y Clwyd, ar ddod yn daid unwaith eto.

Llongyfarchiadau hefyd i Eilir Edwards ar gyflawni’r gamp o redeg Marathon Caerdydd y mis diwethaf.

Newid Aelwyd – Dymuniadau gorau i Mari Clwyd, Martha a Gronw yn eu cartref newydd yn Ffordd Gwynach. Yr un dymuniadau da i Caryl, Eilir, Mabon ac Eben sydd wedi symud i Fodheulog, Ffordd Llanfair.

Pob lwc i’r holl blant ac ieuenctid fydd yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint ddiwedd y mis. Rydyn ni’n falch iawn ohonoch bob un.

Dymuniadau gorau i Dilys Edwards, Trem Menlli, sydd wedi cael llawdriniaeth yn ddiweddar, gobeithio y byddi’n cryfhau’n fuan.

Wythnos Cymorth Cristnogol

Gwasanaeth Dwyieithog – Dydd Sul, 15 Mai am 10.00 yng Nghapel Bathafarn.

Bore Coffi, Dewch a Phrynwch a Chyfri’r Pres yng Nghapel Saesneg, Ffordd Wynnstay, Dydd Sadwrn, 21 Mai rhwng 10 a 12 o’r gloch. Pris mynediad £2.00 Stondin Fasnach Deg

Cyfeilio i’r Casgliad

Ym mis Mai mi fydd gennym gerddorion ifanc yn cyfeilio yn ystod y casgliad. Diolch o flaen llaw i Ben Glover, Owain McKee, Elan Llŷn ac Erin Meirion am eu parodrwydd i wneud a chefnogi’r achos yma ym Methania. Diolch o galon i chi.

Sul y Beibl

Nodyn i’r dyddiadur.  Ar ddydd Sul, Mehefin 12 mi fydd gwasanaeth i ddathlu Sul y Beibl a Chymdeithas y Beibl gyda’r plant, ieuenctid ac oedolion yn cymryd rhan.

Bydd y casgliad at Gymdeithas y Beibl.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: