Y Bont Mawrth 2016

Gwasanaeth, crefydd a haelioni…

Profiad annisgwyl oedd ymweld â Tesco yn ddiweddar, a gweld dau o flaenoriaid y Fro wrth y drws, wedi eu gwisgo fel dau ddaffodil enfawr!

Ond chwarae teg, yr oeddent yno i godi arian at elusen deilwng iawn, ac mae’n llawenydd dweud nad profiad anghyffredin yw gweld aelodau’r eglwysi gwahanol yn gwneud dydd da o waith yn cefnogi gwahanol elusennau a mudiadau gwirfoddol o gylch y dref. Mae’r gwasanaeth hwnnw gystal ag unrhyw weddi neu unrhyw oedfa!

Ond yr hyn a’m tarodd yn arbennig y diwrnod hwnnw oedd gweld y bachgen ifanc oedd yn gwerthu’r ‘Big Issue’ wrth y drws, yn mynd atynt i gyfrannu yn weddol hael i’w helusen hwy! Hatling y weddw mewn difri! Hyd yn oed o’i angen, roedd ychydig yn weddill ar gyfer eraill. Diolch am ei debyg.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

“A week’s a long time in politics” dywedodd y prifweinidog, Harold Wilson yn y chwedegau.

Wel wrth i ni agosáu at Ŵyl Y Pasg mae’n werth cofio mai llai nag wythnos y gymrodd i ni, pobl anwadal, i gefnu ar Iesu. Megis llai nag wythnos oedd rhwng y clodfori enfawr ar Sul y Blodau / Palmwydd a’r croeshoelio erchyll ar brynhawn Gwener y Groglith.

Darllenwch o adnodau Mathew 21, Luc 19 ac Ioan 12 ac ymlaen i’ch atgoffa mor greulon ac anwadal gallwn fod, yn enwedig mewn torfeydd gwyllt.

Sobrwch wrth feddwl sut mewn wythnos y gwnaethom gefnu ar ein Gwaredwr. Yr Un, hyd yn oed wrth farw, oedd yn maddau i ni am ein pechodau.

 

Dyma flas o beth gewch wrth ddarllen…

Sul y Blodau

Ioan 12

Y diwrnod wedyn clywodd y dyrfa fawr oedd wedi dod i’r Ŵyl fod Iesu ar ei ffordd i Jerwsalem. 13 Dyma nhw’n torri canghennau o’r coed palmwydd a mynd allan i’w gyfarfod gan weiddi,

“Clod iddo!”

“Mae’r un sy’n dod i gynrychioli’r Arglwydd wedi ei fendithio’n fawr!”

“Ie, dyma Frenin Israel!”

… ac mewn llai nag wythnos…..

Ioan 19

1 Felly dyma Peilat yn gorchymyn i Iesu gael ei chwipio. 2 Dyma’r milwyr yn plethu drain i wneud coron i’w rhoi am ei ben, ac yn gwisgo clogyn porffor amdano. 3 Yna roedden nhw’n mynd ato drosodd a throsodd, a’i gyfarch gyda’r geiriau, “Eich mawrhydi, Brenin yr Iddewon!”, ac wedyn ei daro ar ei wyneb.

4 Yna aeth Peilat allan eto a dweud wrth y dyrfa, “Dw i’n dod ag e allan eto, i chi wybod fy mod i ddim yn ei gael e’n euog o unrhyw drosedd.” 5 Daeth Iesu allan yn gwisgo’r goron ddrain a’r clogyn borffor, ac meddai Peilat wrthyn nhw, “Edrychwch, dyma’r dyn!”

6 Y foment y gwelodd y prif offeiriaid a’u swyddogion e, dyma nhw’n dechrau gweiddi,

“Croeshoelia fe! Croeshoelia fe!”

…..

Felly aeth y milwyr ag Iesu i ffwrdd. 17 Aeth allan, yn cario ei groes, i’r lle sy’n cael ei alw Lle y Benglog (‘Golgotha’ yn Hebraeg).

18 Yno, dyma nhw’n hoelio Iesu ar groes, a dau arall hefyd — un bob ochr iddo, a Iesu yn y canol.

      Huw McKee

Mi fyddwn yn hynod o falch o dderbyn deunydd gennych mewn llythyr neu ar ebost – huw.mckee@btinternet.com

 

Newyddion a Chyfarchion

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo ag Einir a Gareth, Dyfan a Siwan yn eu profedigaeth o golli tad a thaid annwyl ganddynt.

Croeso Adref – Mae Dorothy Hughes erbyn hyn wedi dychwelyd adref wedi cyfnod yng Nghysgod y Gaer. Croeso ‘nôl i chi a gobeithio’ch bod yn dal i wella.

Colli Cyn Aelod – Trist yw nodi marwolaeth un a fu’n annwyl a gweithgar iawn yma ym Methania, Mrs Mary Edwards, Pencoed gynt, oedd bellach yn byw yn Totnes. Bu’n athrawes Ysgol Sul ac yn organyddes am flynyddoedd lawer. Cafwyd gwasanaeth o ddiolch am ei bywyd yn y Tabernacl ar Chwefror 16. Cydymdeimlwn â John a Bethan a’u teuluoedd.

Cyfarfodydd Pregethu’r Groglith

  Y Parch R O Roberts

Morfa Nefyn

Dydd Gwener, Mawrth 25

10.00 a 2.00 o’r gloch

(Bydd oedfa’r prynhawn yn oedfa gymun)

Croeso cynnes iawn i bawb

Cyfarfodydd y Grawys

Cynhelir y cyfarfodydd bob dydd Mercher yn ystod y Grawys o 12 tan 1. Myfyrdod byr ac yna cinio cynnil. Croeso cynnes i bawb.

Mawrth 2 – Awelon (Bathafarn)

Mawrth 9 – Sant Pedr (ystafell gefn)

Mawrth 16 – Capel Saesneg (Crynwyr)

Cyfarfod Gweddi Byd Eang y Chwiorydd

Cynhelir y cyfarfod yma bnawn Gwener, Mawrth 4 yng Nghapel Tabernacl am 2.00. Cymerir rhan gan chwiorydd yr ofalaeth. Croeso i bawb.

Nabod eich Beibl??

Wrth i ni ddyfod at Sul y Blodau a thymor y gwanwyn dyma bôs i chi wedi ei osod gan Beti Watson.

Nodwch faint o weithiau mae sôn am flodau neu blanhigion yn y Beibl, a nodwch lle. Bydd gwobr i’r un â’r mwyaf (â’u bod yn gywir wrth gwrs!).

Dyddiad cau fydd Sul y Blodau! E-bostiwch atebion i huw.mckee@btinternet.com neu rhowch nhw i Huw yn y Gwasanaeth ar Sul y Blodau ar Fawrth 20. Diolch Beti!!

Gair o Ddiolch gan Margaret

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cyfraniad i’r ŵyl ddramâu ymhob ffordd ac am eu parodrwydd i ymuno yn yr Ŵyl. Dwi’n siŵr ein bod ni gyd wedi mwynhau’r wythnos a’r cymdeithasu.

Bydd swper y dramâu yn Festri Bethania ar nos Sadwrn, Mawrth 5 ac yn mynd i fod yn ddigwyddiad ar y cyd rhwng y Gymdeithas a’r Ŵyl Ddramâu. Bydd y Consuriwr Paul Edwards o Sir Fôn yn diddanu ar y noson.

Bwffe mawr didrafferth ydi’r bwriad, felly dewch a rhannwch, ond gofynnir i bawb sy’n bwriadu dod adael inni wybod ymlaen llaw er mwyn gwneud yn siŵr fod lle ar gyfer pawb. Mae croeso cynnes i bawb ymuno â ni ar y noson, felly dewch yn llu.

Cysyllter â Margaret ar 705604

Gair o Ddiolch yn ôl!

Rhaid nodi hefyd ein diolch fel Eglwys i Margaret am ei gwaith diflino yn sicrhau llwyddiant yr Ŵyl Ddramâu, ers llawer blwyddyn erbyn hyn. Mae ei hymroddiad yn unigryw ac rydym oll mor lwcus ohoni.

Diolch o galon Margaret, a dymuniadau gorau wir at barhad gwelliant Brian oddi wrthym ni oll. Diolch wir.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: