Y Bont Medi 2016

Lle nesaf tybed?

Dwi newydd gyrraedd yn ôl ar ôl ychydig ddyddiau yng ngogoniant gwlad Llyn, a chael cyfle i fwynhau’r golygfeydd anhygoel, a’r Cymreictod greddfol sydd eto yn rhan o anian y lle.

Mae llawer peth yn sefyll yn y cof; y machlud o draeth Penllech a Phorth Oer, Porth Neigwl o ben mynydd y Rhiw, Eglwys St Hywyn, ac Enlli o gopa’r Mynydd Mawr. Ond roedd hefyd un profiad trwm a digalon wrth i mi deithio cefnffyrdd Llyn, a gweld cynifer o’r Capeli lle bwriais fy mhrentisiaeth fel pregethwr, wedi eu cau, yn adfeilion afler neu yn dai annedd.

Mae Cymru yng ngafael y chwyldro crefyddol mwyaf yn ei hanes diweddar, gyda phennod ryfeddol yn dirwyn yn anorfod i ben. Nid cwyno yr ydwyf, dim ond cofnodi, a meddwl i mi fy hun……lle nesaf tybed?

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Môr tymhestlog

Nid yw ein taith drwy fywyd byth yn fêl i gyd. Wrth gwrs, mae bob amser yn dda cael mwynhad, pleser, iechyd, hapusrwydd, llwyddiant, swydd, arian, teulu, cartref, addysg ac yn y blaen, ond gyda phob gwên daw siom neu dristwch, colled neu fethiant rywbryd yn ystod ein bywyd.

Rhyw fôr tymhestlog sydd o’n blaenau ni weithiau mewn gwirionedd, yn union fel yn emyn Ieuan Glan Geirionydd o Drefriw – “Ar fôr tymhestlog teithio ’rwyf…” (Caneuon Ffydd, rhif 167). Rydyn ni’n mynd drwy “leoedd geirwon, enbyd iawn a rhwystrau o bob rhyw” weithiau ac rydyn ni’n cael ein taflu “o don i don”.

Er hyn i gyd, mae Ieuan Glan Geirionydd yn sicr o un peth – “Fy Nhad sydd wrth y llyw”. Hyd yn oed pan fydd stormydd bywyd yn gwaethygu, mae Duw yn angor sicr. “Dof yn ddiogel drwyddynt oll”, medd yr emynydd, oherwydd “Fy Nhad sydd wrth y llyw.

Er gwaethaf anawsterau a thrychinebau bywyd, mae’r emynydd yn gallu eu hwynebu’n hyderus o deimlo’r sicrwydd hwnnw. Mae’r angor, sef Duw, yn sicr ac yn anffaeledig. Nid yw stormydd bywyd o bwys o’u cymharu â chariad Duw. O argyfyngau bywyd y daw hyder a sicrwydd a gobaith oherwydd,

I mewn i’r porthladd tawel, clyd

    o sŵn y storm a’i chlyw

y caf fynediad llon ryw ddydd:

    Fy Nhad sydd wrth y llyw.

Hedd ap Emlyn

Newyddion a Chyfarchion

Babi newydd – Llongyfarchiadau i Ffion a Martin ar enedigaeth Arawn Llywelyn ddechrau’r haf ac wrth gwrs i Steve a Rhian ar ddod yn Daid a Mamgu am y tro cyntaf.

Llongyfarchiadau i Elan Iâl ar dderbyn gradd yn y Gymraeg o brifysgol Caerdydd a hefyd i Manon a Lleuwen Hedd, y ddwy wedi derbyn gradd mewn ieithoedd modern o brifysgol Lerpwl. Dymuniadau gorau i’r tair ohonoch yn y bennod newydd o’ch blaenau.

Cydymdeimlwn â Carol a Clwyd Roberts a’r teulu yn eu profedigaeth, Carol wedi colli ei thad cyn yr haf. Yr un yw’n cydymdeimlad â Stephen Edwards a Rhian a’r teulu, Stephen yntau wedi colli ei dad dros yr haf.

Cartref Newydd Dymuniadau gorau i Catrin a Rhys Tudur, Mali ac Ilan yn eu cartref newydd ym Mharc Brynhyfryd a hefyd i Elwyn a Mona Roberts sydd wedi ymgartrefu ym Mryn Rhydd. Caerdydd fydd cartref newydd Catrin Vaughan Evans a phob dymuniad da iddi yn ei swydd newydd yn y Barri.

Arholiadau Llongyfarchiadau i Elin Tudor, Gwen Cale a Catrin Roberts ar eu llwyddiant yn eu harholiadau Safon Uwch ac i Beca, Siwan, Rhys a Gwion Glyn ar eu llwyddiant hwythau yn yr arholiadau TGAU. Dymuniadau gorau ichi i gyd.

Llongyfarchiadau i bawb fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol lwyddiannus iawn yn y Fenni.

Colli Aelod – Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth Menna Salisbury a fu’n aelod ffyddlon yma ym Methania. Cydymdeimlwn â’i merch Gwenda a’r teulu yn Llangefni.

Gwella Dymuniadau gorau i Mari Clwyd sydd wedi cael llawdriniaeth yn ddiweddar. Brysia wella Mari.

Y Bererindod

Bydd y Bererindod eleni ar Fedi 18 yn ymweld ag Eglwys Clynnog Fawr (un o’r eglwysi pwysig ar daith y pererinion i Enlli), Ffynnon Beuno a Chanolfan Hanes Uwchgwyrfai hefyd yng Nghlynnog. Cawn gyfle wedyn i segura ar y traeth a chael swper yn Ninas Dinlle. Bydd dewis bwydlen ym mhorth y capel a Robat a Carys Morgan fydd yn casglu’r enwau (702327).

Diolch.

Her 3 Copa Cymru

Diolch o galon i Eilir Edwards am wneud trefniadau mor drylwyr ar gyfer Her 3 Copa Cymru – dros ddeuddydd Gorffennaf 22 a 23. Bu criw o aelodau a ffrindiau yn cerdded Pen y Fan, Cader Idris a’r Wyddfa i godi arian at Uned Strôc Ysbyty Glan Clwyd. Mae’r arian yn cael ei ddanfon drwy elusen Awyr Las ac yn mynd i’r Uned drwy wefan Just Giving: Capel Bethania Rhuthun, yn uniongyrchol drwy’r cerddwyr neu drwy Brian a Margaret Roberts. Mae bron i £2,000 wedi ei godi erbyn hyn, ac mae uned ffisiotherapi’r Uned Strôc yn falch iawn o’r gefnogaeth maent wedi ei dderbyn yn barod.

Bydd yr apêl yn agored hyd at ddiwedd fis Medi, felly tydi hi ddim yn rhy hwyr i gefnogi’r achos teilwng hwn – a hoffem basio’r £2,000! Mae’r gefnogaeth ym mhob ffordd wedi bod yn wych, diolch o galon i chi i gyd gan Brian a Margaret.

 

Eilir ar gopa'r Wyddfa

Eilir ar gopa’r Wyddfa

 

Llywydd y mis yn dangos y ffordd i gopa Cader Idris!

Llywydd y mis yn dangos y ffordd i gopa Cader Idris!

Mwy o luniau o’r daith yn yr Oriel Luniau

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: