Y Bont Mehefin 2016

Fy nhaith fy hun …

I mi, mae perthynas, adnabod, rhannu a theimlo yn greiddiol, a hanfod cynnydd ysbrydol yw ceisio rhwystro’r meddwl rhag ymyrryd yn ymgais y galon i setlo ar donfedd ysbrydol sydd yn dod ag ystyr a boddhad i mi. Ie, i fi, nid i neb arall, oherwydd does neb arall yr un fath â fi, ac er bod gennym dir cyffredin fel dynoliaeth, yr wyf bellach yn meddwl nad i’r tir hwnnw y perthyn crefydd, ond i’r gyfran honno ohonof sydd yn unigryw i mi….yr ystafell ddirgel honno nad yw yn agored ond i’r dethol rai, a lle yr wyf fi a Duw a bywyd, weithiau, yn deall ein gilydd. Fedraf i ddim disgrifio hwnna, a byddai ceisio gwneud yn drais ar sancteiddrwydd y lle, yn ei halogi ryw ffordd, gan nad ydwyf bellach yn dyheu cydsyniad na derbyniad eraill, ac nad yw realiti’r berthynas a’r cymuno hwnnw yn seiliedig ar ddim ond mi fy hun. Mae hynny yn hyfryd, i mi, ond os yw dy brofiad di yn wahanol, wel tsiampion! Mae perthynas bob amser yn beth personol iawn, dyna ei brydferthwch.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

 

sylw1

 

Newyddion a Chyfarchion

 

Gwella – Rydym yn falch iawn bod Gwilym Evans wedi dod adref o’r ysbyty ac yn cryfhau a hefyd bod Dilys Edwards yn dal i wella. Deallwn hefyd nad yw Brynmor Roberts wedi bod yn dda yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion at y tri ac at unrhyw un arall sydd heb fwynhau’r iechyd gorau.

Ymweld – Diolch i Hefina Jones am gytuno i ymweld â’r cleifion gydag Olwen y mis diwethaf.

Diolch i bawb fu’n casglu amlenni o ddrws i ddrws yn ystod wythnos Cymorth Cristnogol.

Gair o ddiolch – Diolch i Liam Williams, Elain Hughes ac Elain Gerallt am ddarllen Emyn y Plant mis diwethaf, ac i Ben, Owain ac Elan Llŷn am gyfeilio yn ystod y Casgliad. Diolch hefyd i Elin Tudor a Gruffudd Ifan am helpu efo’r casgliad. Braf yw gweld plant ac ieuenctid yn cymryd rhan yng ngweithgaredd yr Eglwys.  Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn fawr iawn.

Te yn yr Ardd – Cynhelir te prynhawn yn 37 Llwyn Menlli, cartref Eilir, Bethan, Sion a Dafydd Edwards, ar Fehefin 18 rhwng 2.00-4.00yp. Bydd yr elw at Gapel Bethania ac elusen Cancr y Fron. Croeso cynnes i bawb.

Cymanfa Ganu 2016

Eglwysi Presbyteraidd Bro Rhuthun

Bydd Cymanfa Ganu 2016 Eglwysi Presbyteraidd Bro Rhuthun yn cael ei chynnal eleni ar ddydd Sul Mehefin 19 2016 yng Nghapel Y Rhiw, Pwllglas am 6.00yh.

Arweinydd y Gân fydd Mrs Eirlys Dwyryd, Rhuthun a bydd eitemau cerddorol yn cael eu cyflwyno gan Driawd Nantclwyd.

Mae’r pwyllgor cerdd wedi penderfynu y byddai’n fuddiol i emynau’r Gymanfa gael eu rhannu gyda’r Eglwysi o flaen llaw ac maent wedi’w rhestru isod.

Mae Mrs Eirlys Dwyryd wedi dewis yr emynau canlynol o Ganeuon Ffydd:

  • 871 Dyro dy gariad (Tôn 703)
  • 714 Bro Cefni (Tôn 583)
  • 106 Caryl (Tôn 84)
  • 316 Whitford (Tôn 262)
  • 136 Preseli (Tôn 110)
  • 781 Maes-y-Bryn (Tôn 635)
  • 417 Emanŵel (Tôn 347)
  • 591 Moab (Tôn 494)
  • 199 Garthowen (Tôn 163)

Edrychwn ymlaen at eich cwmni ar ddydd Sul, Mehefin 2016 yng Nghapel Y Rhiw, Pwllglas am 6.00yh.

A hefyd …. i’r rhai ffit !!!

copa

Pererindod 2016 

Rhag ofn eich bod yn meddwl pam nad oes dyddiad eto i’n Pererindod 2016 … mi fydd y Bererindod eleni yn cael ei chynnal ym mis Medi ac mae’r dyddiad i’w gadarnhau.

Mi fydd ein Pererindod eleni o dan ofal medrus Robat Morgan ac edrychwn ymlaen yn aruthrol at ei drefniant proffesiynol! Edrychwn ymlaen at ddiwrnod hyfryd arall i ni ar ein pererindod yma yng Ngogledd Cymru.

 

Sul y Beibl

Ar ddydd Sul, Mehefin 12 mi fydd gwasanaeth i ddathlu Sul y Beibl a Chymdeithas y Beibl gyda’r plant, ieuenctid ac oedolion yn cymryd rhan.

Bydd y casgliad at Gymdeithas y Beibl.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: