Y Bont Rhagfyr 2016 ac Ionawr 2017

Gwir ystyr y Nadolig…?

Mae’r eglwys wedi bod braidd yn anghysurus gyda’r Nadolig ers y cychwyn, gyda’r dathliadau Catholig yn raddol ymdreiddio i fyd yr Anghydffurfwyr Cymraeg. Ond wedyn, gyda chynnydd masnachu, teimlodd y Capeli fod gwir ystyr gŵyl yr oeddent wedi ei gwrthwynebu hyd hynny, yn cael ei golli!! Aeth hysbysebion teledu’r cwmnïau mawr yn fwy o destun trafod bellach na manion yr enedigaeth wyrthiol, ac aeth tinsel a thwrci yn bwysicach nag Aur, Thus a Myr.

Ddylai hynny ddim ein poeni yn ormodol, dwi’n dychmygu y byddai hapusrwydd a llawenydd yn bwysicach i faban Bethlehem nag obsesiwn yr eglwys gydag athrawiaeth a ‘chywirdeb ysbrydol’!

Felly, beth bynnag all wneud eich Nadolig yn llawen … go for it! Cofion atoch oll.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Waliau

A ydych erioed wedi ceisio adeiladu wal (mur)? Ynteu wal o frics, blociau concrit, cerrig neu hyd yn oed allan o lego! Mae cryn obsesiwn wedi bod yn y byd gydag adeiladu waliau ac mae waliau cryn adnabyddus wedi cael eu hadeiladu o amgylch y byd dros y canrifoedd

Mae pawb yn gyfarwydd hefo’r wal fawr yn China (adeiladwyd yn 14eg ganrif); Wal Berlin (1961-1989); Wal Hadrian (adeiladwyd gan y Rhufeiniaid); yn ogystal â’r Wal Orllewinol yn Jeriwsalem (adeiladwyd 19 cyn Crist gan Herod Fawr). Mae hanes yn yr Hen Destament am y wal yn Jericho a oedd yn amgylchynu’r ddinas yn Canaan a gafodd ei oresgyn gan yr Israeliaid (Llyfr Josua Pennod 6).

Yn fwy diweddar adeiladwyd y wal ar y Banc Orllewinol yn Israel a gwblhawyd yn 2003 ac sydd yn ymestyn am 440 o filltiroedd. Mae nawr son am adeiladu wal arall gan ddarpar Arlywydd yr Unol Daleithiau America (UDA). Bydd y wal yma, os daw i fodolaeth, yn cael ei hadeiladu ar draws y ffin rhwng Mecsico a’r UDA ac yn ymestyn am 1,989 o filltiroedd!

Mae’r waliau uchod hefo un peth yn gyffredin, sef eu pwrpas yw (neu oedd) gwahanu cenhedloedd a chael eu defnyddio fel arwydd o orthrymder. Ond mae waliau hefyd yn gallu ein gwarchod. Mae waliau o amgylch ein tai, capeli, ysbytai, a phob adeilad arall rydym yn ei ddefnyddio yn ein gwarchod o elfennau’r tywydd ac yn ein cadw’n glyd.

Felly nid y wal yn ei hun ydy’r broblem ond yn hytrach yr amgylchiadau, y lleoliad a’r cyd-destun y mae yn cael ei adeiladu ar ei chyfer.

Fel y mae’n nesáu at y Nadolig, a ydym ni fel Eglwys ac unigolion yn adeiladu waliau rhyngom a phobol a chenhedloedd eraill, neu a ydym yn annog neges Iesu Grist o dorri drwy’r muriau a chofleidio’r hyn sydd oddi allan i’n ‘comfort zone’?

Ond y ti all ateb y cwestiwn yma.

Stephen Roberts

Newyddion a Chyfarchion

Diolch – Diolchwn o flaen llaw i Elan Llŷn Morris ac i Owain Ifan McKee am gytuno i gyfeilio adeg y casgliad ym mis Ionawr. Rydym mor ffodus o gael ieuenctid sydd mor barod eu cymwynas a chyfrannu mor garedig a thalentog i’n gwasanaethau.

Newid Aelwyd – Dymuniadau gorau i Eirlys Lloyd sydd wedi symud i fyw i Lanrwst at Marian a’r teulu. Gobeithio y bydd yn ymgartrefu yno, mi fydd yn chwith ar ei hôl yma ym Methania.

Dechrau Canu Dechrau Canmol – Welsoch chi’r rhaglen gyntaf o Fethania ddiwedd Hydref? Diolch i Mary Williams, Georgia, Ela, Ifan ac Elain am siarad mor dda ar y rhaglen. Sêr yn wir! Diolch hefyd i bawb ddaeth i ganu ar y noson.

Penwythnos y Plant – Bu’r penwythnos yn un llwyddiannus unwaith eto gyda’r festri’n llawn bwrlwm fore Sadwrn a Sul. Diolch i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw fodd ac yn arbennig unwaith eto i Hedd a Non am eu brwdfrydedd ac am sicrhau bod y bocsys yn cyrraedd y depo yn Wrecsam yn ddiogel. Llwyddwyd i lenwi 76 o focsys ac i gasglu tua £800 ar gyfer anfon y bocsys ac i Apêl Plant Mewn Angen.

Gŵyl Gerdd Dant – Llongyfarchiadau i’r rhai fu’n cystadlu ym Mhwllheli’n ddiweddar, da gweld partïon lleol yn llwyddo.

Parti Nadolig y Plant – Bydd y parti eleni yn syth ar ôl gwasanaeth Nadolig y plant fore Sul, Rhagfyr 18. Byddwn yn rhoi rhestr ar gyfer y bwyd yn y festri ac os hoffai unrhyw un wneud cyfraniad cysylltwch ag un o athrawon yr Ysgol Sul.

******** Dramâu Bethania 2017 ********

Mae Helen ac Iwan Vaughan ar ganol darllen, dewis a chastio dramâu ar gyfer yr ŵyl ddramâu fydd yn cael ei chynnal Chwefror 20-25, 2017.

Os oes unrhyw un sydd yn arfer actio a ddim/methu gwneud yn 2017 a fysent mor garedig â gadael i Helen ac Iwan wybod mor fuan â phosib ar 704162.

Hefyd mae croeso i unrhyw un sydd heb wneud yn ddiweddar neu am wneud am y tro cyntaf i gysylltu ag Iwan mor fuan â phosib os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: