Y Bont Tachwedd 2016

Y Parchedig Wayne Roberts

Dyna wedi’r cyfan ei deitl llawn, ac er i’r mwyafrif ohonom ei adnabod yn unig wrth ei enw cyntaf, y mae yn deilwng i ni gofio mai ei weinidogaeth gydwybodol fydd yn diffinio ei fywyd gwaith, er iddo fentro i nifer o gyfeiriadau eraill dros y blynyddoedd. Fy mlwyddyn gyntaf i yn y Coleg Diwinyddol yn Aberystwyth oedd blwyddyn olaf Wayne, ac yn rhyfedd iawn, wedi cyfnod cymharol fyr, symudodd y ddau ohonom i Ddyffryn Clwyd union ugain mlynedd yn ôl. Yr ydym felly wedi rhannu’r daith, a dychryn oedd clywed y newydd ei fod wedi ein gadael. Cofiwn fel eglwys am ei wasanaeth, ei gyfeillgarwch, a’i lafur anhygoel mewn cynifer o gylchoedd, gan anfon ein cofion tyneraf at ei deulu. Fe’i cofiwn oll yn ei gryfder, ac ar ei orau.

Fe’n hatgoffir eto fyth, fod pobl yn medru cario beichiau heb i ni eu gweld, a bod angen atgoffa bob un ohonynt i fod yn ddigon dewr i ofyn am help pan fo’i angen. Nid arwydd o wendid yw hynny, ond y grefft o gydnabod ein terfynau, a chydnabod parodrwydd eraill i helpu.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Bocsys Llawenydd

Mae Penwythnos y Plant wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr Bethania ers tua phymtheng mlynedd bellach ac mae plant mewn sawl rhan o’r byd wedi elwa ar garedigrwydd aelodau a chyfeillion Bethania ar hyd y blynyddoedd.

Mae Parti Pudsey, sef ymgyrch elusennol y BBC, wedi bod yn gyfrwng i godi arian tuag at blant mewn angen ar hyd a lled Prydain, gan helpu plant a phobl ifanc sydd dan anfantais o bob math – tlodi, amddifadedd, anabledd a phlant a phobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin a’u hesgeuluso. Derbyniodd 480,000 o blant a phobl ifanc gymorth a chefnogaeth yn sgil apêl Plant mewn Angen y llynedd, er enghraifft, ond mae’r angen yn parhau.

Fodd bynnag, mae plant a phobl ifanc ar draws y byd yn dioddef hefyd – tlodi, trais, camdriniaeth, casineb – ac yn aml iawn, mae llawer ohonyn nhw’n wynebu amgylchiadau rhyfel erchyll.

Felly, beth am gefnogi Penwythnos y Plant ar Dachwedd 19 a 20 os gwelwch yn dda? Beth am ddod i Barti Pudsey at y 19eg, yn oedolion a phlant, er mwyn cefnogi’r ymgyrch haeddiannol hwn sy’n lleddfu rhywfaint ar fywyd diflas cynifer o blant a phobl ifanc Prydain heddiw. Dewch am baned, ambell fisged neu gacen gri ffres, a dewch â’r plant i fwynhau gweithgareddau ar y stondinau amrywiol a diddorol. Y tâl mynediad ar gyfer oedolion yw £2.

Yn yr un modd, mae plant a phobl ifanc y byd angen ein cefnogaeth ni a byddwn yn llenwi bocsys esgidiau ar fore Sul, Tachwedd 20. Byddem yn croesawu’r rhoddion arferol os gwelwch yn dda – yn nwyddau ac yn arian.

Mae’n ffaith ryfeddol bod ymgyrch Operation Christmas Child wedi llwyddo i ddosbarthu bocsys esgidiau i 124 miliwn o blant mewn mwy na 150 o wledydd ar draws y byd. Mae hwnnw’n ffigur brawychus o feddwl mai plant sy’n dioddef ydy’r rhain i gyd.

Does dim dwywaith nad yw’r casgliad blynyddol o focsys sy’n mynd o Fethania i’w rhoi’n rhoddion i blant anghenus ar draws y byd yn gwneud gwahaniaeth i’r plant sy’n eu derbyn – mae rhodd syml o focs esgidiau sy’n llawn anrhegion yn rhoi gobaith, mae’n gallu newid bywyd plant ac mae’n gallu trawsnewid cymunedau. Does dim dwywaith hefyd fod gwir angen y rhoddion hyn arnyn nhw oherwydd eu tlodi a’u hamodau byw. Mae un bocs syml yn codi calon ac yn rhoi gwên ar wynebau plant a fyddai, fel arall, yn wynebu anobaith a chaledi bob dydd o’u bywyd.

Dewch i ni roi Cristnogaeth ar waith, dewch i ni geisio cael y nerth i wneud ein rhan i gario baich ein brawd, i weini’n dirion ar y gwan a chynorthwyo’r tlawd.

Llawer iawn o ddiolch i bawb am bob  cefnogaeth.

Hedd ap Emlyn

Penwythnos y Plant

Tachwedd 19-20

 

Parti Pudsey

Dydd Sadwrn, Tachwedd 19

10.00-12.00

Stondinau, gemau a digonedd o goffi, te a bisgedi

Operation Christmas Child

Llenwi bocsys esgidiau

Dydd Sul, Tachwedd 20

Cyfle i anfon anrhegion Nadolig at blant mewn angen

 

Byddem yn ddiolchgar am unrhyw roddion addas e.e. teganau (ond dim gynnau), llyfrau, brwshys dannedd, brwshys gwallt, sebon, fferins, menig, sgarffiau, capiau, breichledau, mwclis, papur a phensil, creonau neu roddion ariannol (rhaid i ni anfon £3 gyda phob bocs).

Diolch o galon i bawb ymlaen llaw am bob haelioni a charedigrwydd.

Newyddion a Chyfarchion

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo ag Arwyn a Mari, Elan a Guto yn eu profedigaeth o golli tad Arwyn. Cofion atoch fel teulu yn eich hiraeth.

Rhoddwyr y Blodau – Rydym wedi penderfynu peidio gadael drws y festri ar agor drwy’r dydd Sadwrn er mwyn rhoi blodau yn y capel. Yn hytrach bydd goriad ar gael mewn ‘key safe’ wrth y drws er mwyn cael mynediad i’r capel. Gallwch gael rhif côd y bocs gan unrhyw un o’r swyddogion (rhifau ffôn yn yr adroddiad).

Diolch – Diolchwn o flaen llaw i Gwion Glyn Evans ac i Josh Glover am gytuno i gyfeilio adeg y casgliad ym mis Tachwedd. Rydym mor ffodus o gael ieuenctid sydd mor barod eu cymwynas a chyfrannu mor garedig a thalentog i’n gwasanaethau.

Cynhadledd Gogledd Cymru Dydd Gweddi Byd-eang y chwiorydd – Fel rhan o baratoadau Dydd Gweddi 2017 mi fydd cyfarfod yng Nghapel Ebeneser, Stryd y Capel, Caernarfon ar ddydd Mercher Tachwedd 9 rhwng 10.00yb a 3.00yp.  Tâl mynediad fydd £2 a bydd angen pecyn bwyd.

Her Tri Chopa Cymru Gorffennaf 22 – 23 Er budd Uned Strôc  Ysbyty Glan Clwyd

Diolch i Iwan am ei erthygl ddifyr mis diwethaf. Dyma ambell lun o’r daith … a dyma’r olaf wir i chi! Os am weld mwy fe allwch eu gweld ar ein gwefan a’n tudalen Facebook gan ddiolch i Mari Wynne Jones am ei gwaith diflino ar y ddau gyfrwng yma er ein mwyn. Diolch Mari.

5 Hanner ffordd ir Gader 2 Gorffwys

18 Pawb di gorffen 16 Criw ifanc

17 Criw ddim mor ifanc

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: