Y Bont Ebrill 2017

 

Dywedodd Iesu …

“Dewch ataf fi, bawb sy’n flinedig ac yn llwythog…y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, a’m baich i yn ysgafn.”

Bai mwyaf yr eglwys yw ei bod yn mynnu gwneud crefydd yn rhy anodd a chymhleth! Rhoi’r argraff fod capel dim ond ar gyfer rhyw bobl arbennig, pobl sy’n ffitio’r patrwm, pobl sy’n derbyn yn ddi-gwestiwn, pobl sy’n perthyn i’r clique traddodiadol!

Ond yn rhyfedd iawn, does dim argraff o hynny yng ngeiriau Iesu! Yn hytrach, mae yna wahoddiad agored at gymeriad ffeind, a hynny ar amodau hawdd.

Mae’n ymddangos bod yr eglwys ar ryw groesffordd, mae rhai’n dweud mai’r ffordd ymlaen yw i fod yn fwy cul, ac mae cyfaddawd sydd wedi tanseilio’r eglwys…ni chredwn ni hynny, yn wir, i’r gwrthwyneb, ac mae unig obaith yr eglwys yw i fod yn fwy cynhwysol, ac yn fwy caredig, yn union fel yr Iesu ei hun.

Gwaith mwyaf pob capel bellach efallai, yw agor y drysau, ymddiheuro am gulni a rhagfarn y gorffennol, a chyhoeddi’r ‘efengyl’….fod yna wahoddiad agored, at gymeriad ffeind, ac ar amodau hawdd!

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Fake News

Mae pawb ohonom bellach, dybiwn i, yn gyfarwydd â’r ymadrodd Fake News. Yn dilyn ymgyrch arlywyddol Donald Trump yn yr Unol Daleithiau, y refferendwm ar  aelodaeth Prydain o’r Undeb Ewropeaidd, helyntion y Blaid Lafur a nifer o feysydd eraill, daeth yr ymadrodd yn un cyffredin a phoblogaidd. Yn wir, daeth yn derm i ddisgrifio unrhyw farn,  neu dystiolaeth nad yw unigolyn neu blaid yn cytuno ag ef am nad yw’n cyd-fynd â’u barn (neu ragfarn) hwy.

Rhoddir llawer o’r bai am y cynnydd syfrdanol yma mewn Fake News ar y gwefannau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Snapchat ac ati sydd wedi caniatáu i bobl gyfnewid gwybodaeth ar raddfa llawer mwy eang nag erioed o’r blaen. Mae creu gwefannau i ledaenu negeseuon ‘ffug’ hefyd yn broses syml iawn (i’r rhai sy’n deall y drefn.)

“Dydy rhywun ddim yn gwybod beth na phwy i’w goelio bellach” yw’r ymadrodd a glywir yn llawer mwy aml erbyn hyn, gydag amheuaeth yn cael ei godi ym meddyliau pobl ynglŷn â phob mater dan haul.

Dydy hyn ddim yn beth hollol newydd wrth gwrs. Mae propaganda a thanseilio wedi bod yn arf pwysig ac effeithiol i wleidyddion, gwladwriaethau a chyfundrefnau gormesol ers erioed.

Yn ystod Mis Ebrill byddwn yn dathlu Gŵyl y Pasg yn ein capeli a’n heglwysi. Dyma brif ŵyl y calendr Cristnogol gyda chroeshoeliad Crist ar Ddydd Gwener y Groglith a’i atgyfodiad buddugoliaethus ar y Trydydd Dydd yn sail ddiamheuol i’n ffydd a’n cred. Fe gadarnhawyd yr hyn yr oedd y proffwydi wedi ei ddarogan a’r hyn yr oedd Crist ei hun wedi ei gyhoeddi.

“Fel hyn y mae’n ysgrifenedig, fod y Meseia i ddioddef ac i atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd”  Luc 24 Adn.46

Er yr holl amheuon, y dadrithio a’r anobeithio, pan gyhoeddwyd fod yr Iesu yn fyw dyna oedd y newyddion da a newidiodd fywydau pobl am byth.

Doedd o ddim yn ‘Fake News’ o gwbl.     

Iwan V Evans

Newyddion a Chyfarchion

Babis Newydd – Llongyfarchiadau i Elin a Kelvin ar enedigaeth Mabli Alaw, chwaer fach i Steffan ac wyres a gor-wyres fach i Robat, Carys a Haf. Llongyfarchiadau hefyd i Emlyn ac Ann ar ddod yn daid a nain unwaith eto, Ioan a Vicky wedi cael merch fach, Eila Mei. Dymuniadau gorau i’r ddau deulu bach.

Brysiwch Wella – Anfonwn ein cofion at Ann Lloyd sydd wedi cael triniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd gan ddymuno gwellhad buan iddi.

Bore Coffi Cymorth Cristnogol yng Nghapel Tabernacl Dydd Sadwrn, Ebrill 22, 2017, 10.00yb – 12.00yp. Y pris fydd £2 a bydd Stondin Fasnach Deg. Croeso cynnes i bawb.

Cyfarfod Cymdeithasol y Chwiorydd Dinbych nos Fawrth Ebrill 25 am 7.00yh yng Nghapel Mawr, Dinbych. Y siaradwr fydd y Parch Hywel Meredydd.

Sasiwn Cenhadol Chwiorydd y Gogledd yng Nghapel Seion, Corwen am 2.00yp efo Bethan Davies, Port Talbot ac wedyn am 5.30yp efo Arfon Jones, Caerdydd.

Sasiwn y Plant 2017

Cynhelir Sasiwn y Plant eleni am 2.00yp dydd Sul, Ebrill 23 yng Nghapel Tabernacl, Rhuthun.

Yn dilyn y gwasanaeth bydd te a chwaraeon yn y capel.

Bydd y plant yn cael eu holi am stori ‘Daniel yn ffau’r llewod’ a’r meysydd dysgu allan ar gyfer y plant yw:

  • Dan 5: Emyn 143 – Pwy wnaeth y sêr uwchben – Unrhyw ddau bennill.
  • Bl 1 a 2: Emyn 139 – Dwy law yn erfyn – Pennill un a dau.
  • Bl 3 a 4: Emyn 141 – Duw a wnaeth y byd – Unrhyw ddau bennill.
  • Bl 5 a 6: Emyn 118 – Canaf yn y bore – Unrhyw dri phennill.
  • Bl 7,8 a 9: Emyn 118 – Canaf yn y bore – Pum pennill.

Ni fydd gwasanaeth hwyr ond estynnir gwahoddiad cynnes i’r oedolion fynychu’r gwasanaeth a’r te yn y prynhawn.

Diolch

Bore Sul, Ebrill 2 bydd Elan Llŷn yn cyfeilio yn ystod y casgliad. Diolch Elan am dy barodrwydd i wneud a chefnogi’r achos yma ym Methania. Bydd gwyliau ysgol a seibiant i’r ieuenctid hefyd o’r cyfeilio adeg y casgliad.

 

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: