Y Bont Chwefror 2017

Un cwestiwn, a thri ateb

Mae pawb oll yn cydnabod dyfnder y dirywiad, ac yn wir, yr argyfwng sydd yn wynebu’r eglwysi yng Nghymru. Mae llawer o’r niwed yn fai arnom ein hunain, wrth i ni barhau i ragfarnu yn erbyn merched a’r gymuned hoyw, a thrafod cwestiynau y mae’r byd wedi eu hateb ers talwm!

Wrth wynebu’r creisis hwn, daw’r ymateb trwy dri gair…dywed rhai mai ‘adfywiad’ (Revival) sydd ei angen, sef dylanwad yr Ysbryd yn adfywio hen werthoedd. Dywed eraill mai ‘diwygiad’ (Reformation) sydd ei angen, sef ail-ystyried ambell hen gwestiwn a chanfod ateb fymryn yn wahanol. Y trydydd gair sy’n apelio ataf fi, sef ‘chwyldro’ (Revolution), ein tasg i gymryd i ystyriaeth pob datblygiad a darganfyddiad moesol a gwyddonol, gan hepgor ofergoel grefyddol ddoe wrth geisio diffinio pennod gwbl newydd yn hanes Cristnogaeth. Tybed a ydym yn barod i gydnabod mai ‘trwy ddulliau chwyldro yn unig’ y gellid achub yr eglwys hithau?

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Technoleg Gwybodaeth neu Dechnoleg Anobaith

Y We, Gweplyfr, Twitter, Instagram, Snapchat, Siri, Whatsapp, Youtube, iPhone, iPad, Tabled, Samsung, Curve, ayyb ayyb!!!

Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi’n gwefreiddio â’r dechnoleg ddigidol a’r trawsnewidiad syfrdanol yr ydym wedi ‘elwa’ ohono dros y blynyddoedd diwethaf. Yn sicr mae maint a chyflymder y trawsnewid digidol wedi cynyddu’n sylweddol a phob diferyn o wybodaeth mor hawdd a pharod i’w gael.

Ond wrth i ni ‘elwa’ o’r wybodaeth sydd ar gael, a ydym yn ‘colli’ a disgyn i bydew anobaith cymdeithasol a thraddodiad?

Yn ddyddiol gwelwn bobl yng nghwmni ei gilydd yn gorfforol, ond â’u ffocws llwyr ar fyd unigryw pell drwy declyn drudfawr mewn llaw.

Nid yn unig mae’r dechnoleg wedi trawsnewid ond hefyd yn ei sgil mae ein dulliau o gyfathrebu a chymdeithasu â ‘ffrindiau’ a’n cymunedau wedi newid hefyd. Mae’n ymddangos weithiau ein bod wedi colli’r ddawn i gael sgwrs draddodiadol. Chi’n cofio? Y sgyrsiau wyneb yn wyneb. Haws o lawer rŵan yw rhannu pwt o neges ar ‘messenger’, Whatsapp neu text.

Gwelwn hefyd lai yn mynychu gweithgareddau cymdeithasol. Yn sicir, mae cwymp yn y nifer sy’n gwneud yr ymdrech i gefnogi a mynychu cyngherddau lleol, pwyllgorau, dramau a llai yn dod i oedfaon yn y capel. Mae’n amlwg fod cymdeithasu a chyfathrebu digidol or cartref yn llawer mwy apelgar!

Gall hyn ar brydiau greu teimlad o anobaith wrth weld dirywiad cymdeithasol gyda’r dechnoleg yn rhuthro mlaen yn ddidrugaredd.

Felly ar ddechrau’r flwyddyn yma, beth am i ni gyd wneud ymdrech i ail gydio yn yr “Hen Ffordd Gymreig o Fyw”!

Siaradwch wyneb yn wyneb. Gwrandwch ar eich gilydd. Byddwch yno ac yn sylwgar yng nghwmni eraill. Ewch i gyngerddau, cyfarfodydd ac i’r oedfa am awr ar y Sul.

Yn olaf… dewch wir i’r dramau ym mis Chwefror. Dewch i gael llond bol o hwyl, a dewch â’ch teuluoedd a’ch ffrindiau oll!

Huw McKee

Os ydych am gyfrannu at Sylw’r Mis cysylltwch a Huw os gwelwch yn dda drwy law, llythyr neu ar ebost  ar huw.mckee@btinternet.com

Newyddion a Chyfarchion

Babi Newydd – Llongyfarchiadau gwresog i Rich a Catrin Hughes ar enedigaeth Miriam, chwaer fach newydd i Tomos, Liam ac Eunice. Mae’n siŵr bydd na hen sbwylio rŵan.

Newid Aelwyd – Dymuniadau gorau i Janet Hughes sydd wedi symud i fyw i Abbeyfield ym Mangor er mwyn bod yn nes at Sian a’r teulu, a hefyd Dorothy Hughes sydd wedi symud i Blas Llanrhaeadr. Gobeithio y bydd y ddwy yn setlo yn eu cartrefi newydd.

Colli Aelod – Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth Gwynfor Hughes ar drothwy’r Nadolig. Bu’n aelod gweithgar ac yn flaenor hynaws am flynyddoedd. Rydym yn cydymdeimlo â Mrs Hughes a Rhiannon a’r teulu yn eu colled.

Cydymdeimlo – Rydym yn anfon ein cydymdeimlad at Tudor Beech sydd wedi colli ei chwaer a hefyd yn cofio ato, mae’n chwith hebddo yn yr oedfa.

Llongyfarchiadau i Hywel Evans, Murmur y Coed, ar ei ddyweddïad â Gwenno. Dymuniadau gorau i chi’ch dau.

Diolch – Diolchwn o flaen llaw i Tomos a Gwion am gytuno i gyfeilio adeg y casgliad ym mis Chwefror. Os oes unrhyw un o’r ieuenctid Blynyddoedd 7-13 uwchradd yn fodlon cyfeilio darn byr o gerddoriaeth adeg y casgliad yn y gwasanaeth ar fore Sul a hynny ar unrhyw offeryn – cysyllter ag Eirlys Tomos ar 705409.

Cofion – Anfonwn ein cofion at Anne Richards sydd heb fod yn dda’n ddiweddar. Brysiwch wella Anne.

Croeso i Sian Clark atom i Fethania a gobeithio y byddwch yn teimlo’n gartrefol yn ein plith.

Dechrau Canu Dechrau Canmol – Gwelsoch chi’r ail raglen ar S4C ym mis Ionawr? Diolch i Iwan a Gruffudd am sgwrsio mor naturiol a rhoi argraff dda iawn ohonom ni yma ym Methania.

Taith Gerdded Calan – Diolch i Iwan Vaughan Evans am drefnu taith gerdded i aelodau Bethania ar hyd rhai o’r moelydd ar Ionawr 2. Daeth criw da ynghyd a chafwyd diwrnod braf a chyfle i gymdeithasu a chadw’n heini’r un pryd.

Diolch i gerddwyr Her 3 Chopa Cymru. Ar Ragfyr 7  trosglwyddwyd siec o’r swm anrhydeddus o £2375.61 i staff Uned Strôc Ysbyty Glan Clwyd. Diolch i bawb am eu cyfraniad. Ewch i’r wefan i weld lluniau!!

***** Gŵyl Ddramâu Capel Bethania *****

Perfformiadau bob nos o’r wythnos Nos Lun i Nos Sadwrn, 20 i 25 o Chwefror, 2017.

4 drama fer ysgafn a 3 sgets Dewch yn llu – croeso cynnes i bawb – tocynnau ar gael o Siop Elfair neu ar y drws – £4 i oedolion a £1 i blant

Diolch ymlaen llaw i bawb am bob help ac am eu cydweithrediad.

Derbyn aelodau newydd

Nos Sul Rhagfyr 11 daeth tri ar ddeg o ieuenctid yr ofalaeth, ynghyd â’u teuluoedd a’u ffrindiau, i oedfa arbennig ym Methania i’w derbyn yn gyflawn aelodau.

Y Parch Morris P Morris oedd yng ngofal yr oedfa ac ef hefyd fu’n paratoi’r bobl ifanc ar gyfer yr achlysur. Wedi gwasanaeth hyfryd roedd cyfle am baned a sgwrs yn y festri cyn troi am adre.

Croeso cynnes i Gruffudd, Dafydd, Elan, Elin, Rhys, Gwion, Beca, Siwan ac Erin yn aelodau cyflawn ym Methania.

Her Tri Chopa Cymru

Cynrychiolwyr o Her Tri Chopa Cymru yn cyflwyno siec o £2375 i Uned Srôc Ysbyty Glan Clwyd

 

 

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: