Y Bont Gorffennaf ac Awst 2017

Gwaith Papur a Grenfell…

Gwyddom oll fod Iechyd a Diogelwch wedi bob yn destun gwawd a dirmyg ers blynyddoedd, a phawb yn cwyno bod rheolau bondigrybwyll y Gymuned Ewropeaidd yn llesteirio rhyddid a chynnydd! Ond bellach…? Daeth yn amlwg beth yn union yw pris gwneud elw yn llinyn mesur popeth, a chaniatáu gostwng safonau er hwyluso datblygiad.

Mae’r un peth yn union yn wir ym maes diogelwch plant a grwpiau bregus, “mae cenhadaeth yn bwysicach na ffurflenni” dywedir, a “gwaith plant yn bwysicach na biwrocratiaeth”, hynny yw, nes bod rhywbeth yn mynd o’i le. Rhown ddiolch felly am y biwrocratiaid dirmygedig sydd yn ceisio ein cadw yn ddiogel, a chyfrif rheolau a gofynion fel y pris a dalwn am ymddiriedaeth pobl ynom.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Rho i’m yr hedd na ŵyr y byd amdano,

hedd, nefol hedd, a ddaeth drwy ddwyfol loes;

pan fyddo’r don ar f’enaid gwan yn curo

mae’n dawel gyda’r Iesu wrth y groes.

 

O rho yr hedd na all y stormydd garwaf

ei flino byth na chwerwi ei fwynhad

pan fyddo’r enaid ar y noson dduaf

yn gwneud ei nyth ym mynwes Duw ein Tad.

 

Rho brofi’r hedd a wna im weithio’n dawel

yng ngwaith y nef dan siomedigaeth flin;

heb ofni dim, ond aros byth yn ddiogel

yng nghariad Duw, er garwed fyddo’r hin.

 

O am yr hedd sy’n llifo megis afon

drwy ddinas Duw, dan gangau’r bywiol bren:

hedd wedi’r loes i dyrfa’r pererinion

heb gwmwl byth na nos, tu hwnt i’r llen.

 

ELFED, 1860-1953 (Caneuon Ffydd 787)

Newyddion a Chyfarchion

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo’n ddwys ag Anwen Hughes, Gwerni, a’r teulu i gyd yn eu profedigaeth o golli chwaer Anwen, Bethan Vaughan-Evans, Gellifor.

Trip Ysgol Sul

Bydd y trip eleni ar ddydd Sul, Gorffennaf 16 i Gelli Gyffwrdd ar y cyd â Chapel Tabernacl.

Pawb i fynd â cheir a chyfarfod wrth y fynedfa am 10.30yb.

Enwau i Llinos Gerallt (707320). Dewch yn llu!

Barod am Bererindod 2017?

Bydd y Bererindod eleni ar ddydd Sul, Gorffennaf 23.

Y bwriad ydi mynd draw i ardal Pen Llŷn i weld hen eglwys Pistyll yn ymyl Nefyn ac yna ymweld ag un lleoliad arall yn yr ardal.

Byddwn yn gadael Rhuthun ar ôl oedfa’r bore ac yn aros am bicnic ar y ffordd. Byddwn hefyd yn trefnu pryd o fwyd cyn dychwelyd adre.

Mi fydd manylion llawnach ar gael yn fuan.

Diolch i Iwan Vaughan Evans am drefnu. Os ydych am ymuno mi fydd Iwan yn casglu’r enwau.

Cyfrannu at Y Bont

Unwaith eto, fel 12 mis yn ôl, gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont (e.e. Sylw’r Mis a neu eitemau eraill).

Mae gwirfoddolwyr yn brin iawn ac yn gyson yr un pobl chwarae teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os gwnewch ystyried cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

 

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.