Y Bont Mai 2017

‘Corwynt Cariad’

Dyna enw ymgyrch arbennig Eglwys Bresbyteraidd Cymru i godi arian at Gymorth Cristnogol eleni. Mae’r apêl yn digwydd bob pedair mlynedd, ac eleni bydd yr arian yn mynd tuag at brosiectau ar Ynysoedd y Philipinau, a bydd mwy o fanylion yn dilyn dros yr haf. Mae nifer o weithgareddau wedi’u trefnu’n barod, gan geisio rhoi cyfle i bawb o bob oed fedru bod yn rhan o’r cyffro. Gwyddom fod galwadau cyson arnom i gefnogi pob math o elusennau, a phob un ohonynt yn achosion teilwng iawn, ond hyderwn y bydd y gefnogaeth i waith Cymorth Cristnogol mor deilwng ag arfer, ac y bydd yr holl weithgareddau yn gyfle i ni fwynhau bod yn rhan o’r cwmni ym Methania.

Diolch rhaglaw am eich cefnogaeth. 

 

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Cymerwch Saib

Tra’n ystyried deunydd i Sylw’r Mis y mis yma cofiais am yr eitemau rwy’n eu clywed reit aml ar ein gorsafoedd radio, eitemau megis ‘Munud i Feddwl’ a ‘Pause for Thought’.

Roedd cael ‘munud i feddwl’ yn amserol iawn i mi ganol mis Ebrill wrth i ni ddathlu Gŵyl y Pasg. Amser pleserus a chyfnod i nodi’r hyfrydwch o gael yr holl deulu bach adre am gyfnod prin a gwerthfawr.

Ydy wir, mae amser yn carlamu heibio ar ras i ni gyd, a chyfnodau gwerthfawr bywyd yn prysur fynd heibio mewn amrantiad. Megis ddoe roedd y meibion yn blant yng ngwir ystyr y gair. Wedyn, fel petai dros nos, mae yna ddegawd wedi gwibio heibio ac erbyn hyn nid fi yw’r unig ‘ddyn’ yn ein tŷ ni mwyach!

Wrth i amser wibio heibio yn ddidrugaredd o gyflym, mae pob cyfnod yn unigryw, euraidd ac amrhisiadwy. Maen pob cyfnod fel penodau mewn llyfr neu ‘chapter’ ar DVD.

Felly fy awgrym i chi, fel gwnes i’r mis yma, ydy i wasgu ‘Pause’ weithiau fel ar ein bocsys Sky+ neu ynghanol ffilm ar DVD. Saib a chael amser is gydnabod a chofio ein bod mor freintiedig ein byd wrth fyw mewn ardal a chymuned hyfryd. Rydym oll mor lwcus o deulu agos, ein teuluoedd estynedig a hefyd teulu ein Heglwys yma ym Methania.

Braf yw gweld y wynebau cyfarwydd a charedig ym Methania ar y Sul. Cymuned lle medrwn gefnogi ein gilydd trwy gyd addoli, cyd ddathlu, cyd fwynhau adloniant a hefyd i gefnogi ein gilydd trwy ein cyfnodau anodd.

Felly ewch ati a gwasgwch y botwm ‘Pause’ yna a chymryd pum munud i ‘Take Stock’.  Saib byr i werthfawrogi’r holl o’n cwmpas a chymaint rydym mor freintiedig i’w cael gan ein Gwaredwr.

Wedyn …  anadl ddofn, gwasgu ‘Play’ … a ffwrdd a ni eto ar ras i’r bennod werthfawr nesaf.

‘Pause’ … & ‘Play’!  

Huw McKee

Newyddion a Chyfarchion

 

Colli Aelod – Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth un o’n cyn flaenoriaid sef Trefor Jones, Plas Newydd. Bu’n flaenor ac yn aelod ffyddlon dros y blynyddoedd ac mae wedi bod yn chwith heb ei gwmni yn yr oedfaon ers i’w iechyd ddirywio. Cydymdeimlwn yn ddiffuant â Lena, Helen ac Iwan a’r plant, Tudor a Carol a’r plant a’r teulu oll yn eu hiraeth am ŵr, tad a thaid arbennig.

Llongyfarchiadau i’r plant ar eu llwyddiant anhygoel yng nghystadleuaeth Côr Cymru gyda Chôr Ysgol Pen Barras a Chôr Cytgan Clwyd. Hyfryd eich gweld i gyd yn canu gydag arddeliad. Rydym yn falch iawn ohonoch.

Llongyfarchiadau hefyd i aelodau Côr Cytgan a Chôr Rhuthun ar eu llwyddiant ysgubol yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Iwerddon.

Eto, llongyfarchiadau i Bethan Edwards am lwyddo i gwblhau ei hanner marathon cyntaf erioed mis diwethaf. Roedd Bethan yn rhedeg yn Wrecsam efo Emma Turner Evans ac Einir Williams pan wnaethant lwyddo i godi £1223 i elusen Tŷ Gobaith. Ffantastig wir! Llongyfarchiadau enfawr ac edrychwn ymlaen at weld Bethan yn gwibio heibio ni o gwmpas y dyffryn wrth iddi baratoi am ei her nesaf! Da iawn wir Bethan.

O’r Beibl: rhan allan o MARC 16

 “Yr Atgyfodiad”

 9 Pan ddaeth Iesu yn ôl yn fyw yn gynnar ar y bore Sul, dangosodd ei hun gyntaf i Mair Magdalen, y wraig y bwriodd saith o gythreuliaid allan ohoni. 10 Aeth hithau i ddweud wrth y rhai oedd wedi bod gydag e. Roedden nhw’n galaru ac yn crio. 11 Pan ddwedodd hi fod Iesu’n fyw a’i bod hi wedi’i weld, doedden nhw ddim yn ei chredu.

14 Yn nes ymlaen dangosodd Iesu ei hun i’r unarddeg disgybl pan oedden nhw’n cael pryd o fwyd. Ar ôl dweud y drefn wrthyn nhw am fod mor ystyfnig yn gwrthod credu’r rhai oedd wedi’i weld ar ôl iddo ddod yn ôl yn fyw, 15 dwedodd wrthyn nhw, “Ewch i gyhoeddi’r newyddion da i bawb drwy’r byd i gyd. 16 Bydd pob un sy’n credu ac yn cael ei fedyddio yn cael ei achub, ond pob un sy’n gwrthod credu yn cael ei gondemnio. 17 A bydd yr arwyddion gwyrthiol yma’n digwydd i’r rhai sy’n credu

19 Ar ôl i’r Arglwydd Iesu orffen siarad â nhw, cafodd ei gymryd i fyny i’r nefoedd i lywodraethu yno gyda Duw.

20 O hynny ymlaen aeth y disgyblion allan i bregethu ym mhobman. Roedd yr Arglwydd yn gweithio gyda nhw, ac yn cadarnhau fod y neges yn wir drwy’r arwyddion gwyrthiol oedd yn digwydd yr un pryd.

Gair o Ddiolch i’r Ieuenctid am Gyfeilio

Bore Sul, Mai 28 byddwn fel Eglwys yn rhoi cyfle i un o’r ieuenctid gyfeilio Emyn y Plant.

Diolch i Elan Llŷn am gytuno i gyfeilio Emyn 387 ‘Cariad Iesu Grist’. Emyn addas ar gyfer gwasanaeth o fedydd.

Gobeithiwn ddilyn ymlaen gyda’r trefniant hwn unwaith bob mis. Diolch hefyd i Ben a Tomos am gytuno i gyfeilio yn ystod y casgliad ar y ddau Sul arall ym mis Mai pan fyddwn yn addoli ym Methania.

Y dyddiadau i’w cofio felly yw:

Bore Sul Mai 7:

  • Ben Glover yn cyfeilio yn ystod y casgliad.

Bore Sul Mai 28:

  • Tomos Williams yn cyfeilio yn ystod y casgliad.
  • Elan Llŷn Morris yn cyfeilio i emyn y plant – 387 ‘Cariad Iesu Grist’

Sul y Beibl

Nodyn i’r dyddiadur – ar ddydd Sul, Mehefin 12 bydd gwasanaeth i ddathlu Sul y Beibl a Chymdeithas Beibl gyda’r plant, ieuenctid ac oedolion yn cymryd rhan.

Bydd y casgliad at Gymdeithas y Beibl.

Ar Gyfer Dyddiadur Mis Mehefin

Cofiwch bawb am noson ola’r Gymdeithas am eleni yn Springs, Llanrhaeadr ar nos Fercher, Mehefin 21.  Cawn bryd ysgafn o fwyd ac adloniant gan Deulu Bryniau Defaid, Ysbyty Ifan.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Brian Roberts (705938), Gerallt Tomos (704365) neu Gwyneth Jones (702127).

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: