Y Bont Mawrth 2017

Dameg y Teulu Blêr!

Mae stori’r ‘Mab Afradlon’ yn ddyfnach nag yr ymddengys ar yr olwg gyntaf. Stori teulu cymhleth, yn llawn tensiynau a rhwygiadau a straeon a chariad a chymod a siom a methiant a rhwystredigaeth a gobaith a ffydd a methiant a llu o bethau eraill.

Mae bywyd ei hun yn gymhleth, a chymhlethdod yn normal, does dim patrwm o fywyd teuluol delfrydol yn y Beibl, dim ond yr un cymysgedd o brydferthwch a thrasiedi a phopeth cyd-rhyngddynt, sy’n rhan o’n bywydau i gyd. 

Nid stori felly am fachgen drwg, a brawd cenfigennus, a sant o dad yw hon, ond teulu normal a chymhleth, lle mae Iesu yn gweld prydferthwch ac ystyr. Efallai mai dyna sydd yn ddeniadol am y stori … nid safon na fedrwn fyth ei chyrraedd, ond stori gyffredin, sydd yn ddrych o bob stori arall.

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Y Gwynfydau Llai

Wrth glirio cwpwrdd yn y tŷ deuthum ar draws darn o bapur a’r geiriau “Y Gwynfydau Llai” arno a meddwl y buaswn yn eu rhannu gyda chi yn y Bont…

Gwyn eu byd y rhai sy’n medru chwerthin arnynt eu hunain; ni fydd terfyn ar eu hwyl. 

Gwyn eu byd y rhai sy’n medru gwahaniaethu rhwng y mynydd a’r twmpath; cânt eu harbed rhag llu drafferthion.           

Gwyn eu byd y rhai sy’n gwybod sut i ymlacio heb geisio esgusodion; maent ar y ffordd i ddyfod yn ddoeth.                

Gwyn eu byd y rhai sy’n gwybod pryd i fod yn dawel a gwrando; byddant yn dysgu llawer o bethau newydd.                      

Gwyn eu byd y rhai sy’n ddigon doeth i beidio cymryd eu hunain yn ormodol o ddifrif; cânt eu gwerthfawrogi gan y rhai o’u cwmpas. 

Rydych yn hapus os gallwch gymeryd pethau bach o ddifrif ac wynebu pethau difrifol yn dawel; byddwch yn mynd ymhell.             

Rydych yn hapus os gallwch werthfawrogi gwên ac anghofio gwg; byddwch yn cerdded ar ochr heulog y stryd.

Rydych yn hapus os gallwch fod yn garedig wrth ddeall agweddau eraill; efallai y’ch gelwir yn ffŵl ond dyma bris cymwynasgarwch.         

Rydych yn hapus os medrwch ymatal gyda gwên; mae’r Efengyl wedi cychwyn treiddio i’ch calon.     

Gwyn eu byd y rhai sy’n meddwl cyn gweithredu, yn gweddïo cyn meddwl; y maent yn gochel rhag camau gweigion lu.           

Yn fwy na dim,   Gwyn eu byd y rhai sydd yn canfod yr Arglwydd ym mhob person a gwrddant; y mae goleuni gwirionedd yn disgleirio drwy eu bywydau: y maent wedi canfod gwir ddoethineb.

Roedd yn arferiad flynyddoedd yn ôl yn nosbarth Ysgol Sul yr oedolion ym Methania i gydadrodd y Deg Gorchymyn a’r Gwynfydau bob yn ail ar Sul cyntaf o bob mis, a hynny ar y cof! Tybed faint ohonom fedrai wneud hynny rŵan?

Haf Jones

Diolch enfawr i Haf Jones am gyfrannu. Mae yna nifer cyfyng iawn yn cyfrannu i’r Bont felly byddwn yn hynod o falch o dderbyn mwy o ddeunydd i’r Bont gennych. Gallwch neud hyn drwy law, llythyr neu ar e-bost  ar huw.mckee@btinternet.com

Diolch i’r rhai sydd mor barod â’u cymorth.

Huw McKee

Newyddion a Chyfarchion

Babi Newydd – Llongyfarchiadau i Dei ac Olwen ar ddod yn daid a nain unwaith eto i Edith Rose, merch fach Bethan a Jon yn Leeds a chwaer fach i Arthur.

Newid Aelwyd – Mae Glenys Hughes bellach wedi symud i Gartref Trosnant ac Enid Davies i gartre’r Bwthyn yn yr Wyddgrug. Gobeithio y byddwch eich dwy yn ymgartrefu yn eich cartref newydd.

Dramâu – Diolch i bawb fu ynghlwm â’r dramâu mewn unrhyw ffordd eto eleni ac yn arbennig i Margaret am ei gwaith trefnus a diflino sy’n golygu llwyddiant i’r Ŵyl unwaith eto. Edrychwn ymlaen at y swper ar Fawrth 11.

Cofion – Anfonwn ein cofion at Hywel Evans, Dinbych, sy’n argraffu’r Bont inni mor daclus bob mis. Mae Hywel heb fod yn dda’n ddiweddar ond yn dal i ofalu bod y Bont yn ein cyrraedd mewn da bryd. Diolch o galon iddo a gobeithio y bydd yn gwella’n fuan.

Dathlu 40 – Llongyfarchiadau i Siop Trefor Jones ar ddathlu’r deugain ac ar raglen ddiddorol Gari Wyn ar Radio Cymru yn nodi’r achlysur. Os na chlywsoch hi mae’n werth gwrando’n ôl.

Anfonwn ein cofion at Trefor Jones sydd wedi bod ar ymweliad â’r ysbyty hefyd. Gobeithio’ch bod yn teimlo’n well erbyn hyn.

***** Gŵyl Ddramâu Capel Bethania *****

Gair o Ddiolch gan Margaret

Diolch o galon i bawb fu’n gysylltiedig â’r dramâu ymhob ffordd a helpu tuag at eu llwyddiant. Ar ôl noson wych y llynedd mae noson Swper y Dramâu eto eleni yn noson gymdeithasol ar y cyd rhwng yr Wyl Ddramâu a’r Gymdeithas. Bydd y Consuriwr a’r Dewin Cymreig, Paul Edwards o Sir Fôn yn ein diddanu gyda noson lawn hud, hwyl a syndod a bydd y noson yn agored i bawb – Festri Bethania, Nos Sadwrn y Mawrth 11, 2017 – bwyta am 7 o’r gloch.

Gofynnwn i bawb ddod â chyfraniad o fwyd at y noson. Noson ‘dewch a rhannwch’ / bwffe mawr didrafferth ydi’r bwriad, felly gofynnwn i bawb roi ei enw/henw ar y rhestrau yn y festri i ddweud eu bod yn dod i’r swper ac i ddweud pa fwydydd y maent yn cyfrannu at y noson. Gyda llawer iawn o ddiolch ichi i gyd ymlaen llaw. Margaret Roberts (705604 / 07876 291839).

Gair o ddiolch yn ôl!

Rhaid nodi ein diolch fel Eglwys i Margaret am ei gwaith diflino eto eleni yn sicrhau llwyddiant yr ŵyl ddramâu. Mae Margaret wedi arwain y trefniadau ar ein rhan ers llawer blwyddyn erbyn hyn. Mae ei hymroddiad yn unigryw ac rydym oll mor lwcus o’i gwaith anhygoel a diflino.

Diolch o waelod calon Margaret.

Diolch

Diolchwn o flaen llaw i Elin a Gruffudd am gytuno i gyfeilio adeg y casgliad ym mis Mawrth. Rydym yn lwcus iawn o barodrwydd ein pobl ifanc i gymryd rhan yn ein gwasanaethau. Os oes unrhyw un o’r ieuenctid Blynyddoed 7-13 yn fodlon cyfeilio darn byr o gerddoriaeth adeg y casgliad yn y gwasanaeth ar fore Sul a hynny ar unrhyw offeryn – cysyllter ag Eirlys Tomos ar 705409.

Ysgol Sul

Byddwn yn ceisio llunio cywaith ar gyfer Gwaith Cwrs yr Ysgol Sul yn ystod mis Mawrth a dechrau Ebrill ar y thema Gwyrthiau. Byddai’n braf cael cymaint â phosib o’r plant i gyfrannu i’r gwaith felly dewch i greu campwaith!

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: