Y Bont Mehefin 2017

Dim ymateb…!

Newydd godi i’r newydd trist am gyflafan Manceinion, ac yn meddwl am y llu teuluoedd a’u byd wedi newid am byth. Ar lefel ryngwladol, nid yw’r stori hon yn anghyffredin, a’r hyn a’i gwna’n frawychus yw bod Manceinion mor agos, a bod cysylltiadau i gysylltiadau i ni, yng nghanol yr helbul i gyd.

Oes rhywbeth all yr eglwys ei ddweud ar ddiwrnod fel hwn? Dim o werth debyg, dim ond cofio bod crefyddau wedi treulio miloedd o flynyddoedd yn ceisio esbonio trasiedi a drygioni, ac wedi methu! Does yr un esboniad sydd yn gwneud synnwyr, na’r un esgus yn tycio. A ninnau, felly, yn gorfod derbyn bod cydymdeimlad dynol yn brydferthach o lawer na chlyfrwch crefyddol. Tu hwnt i bob pennawd ymfflamychol a datganiad gwleidyddol … cofiwn y teuluoedd … a thewi. 

Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Pontydd a Waliau

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng pontydd a waliau??

Gadewch i ni edrych ar bontydd yn gyntaf. Pwrpas pont yw CYSYLLTU – cysylltu dau ddarn o dir neu ddau adeilad o bosib; croesi rhwystr, gall hyn fod yn afon môr neu geunant.

Mae pontydd yn cael eu defnyddio gan geir, trenau, cychod ac, wrth gwrs, pobl, ond beth bynnag fo’r defnydd, y bont yw’r CYSWLLT.

WALIAU – Mae llawer pwrpas gwahanol i wal, o nodi ffin rhwng dwy wlad i amddiffyn adeilad neu gastell neu hyd yn oed ddinas. Mae llawer o waliau adnabyddus drwy’r byd i gyd, ond yn amlach na pheidio, mae wal yn cael ei gysylltu â brwydro a rhyfeloedd a chadw bobl ar wahân!!!

Y gwahaniaeth rhwng pont a wal yw bod un yn cysylltu pobl a’r llall yn gwahanu pobl. Felly, gadewch i ni fynd ati bob dydd o’r flwyddyn a phob cyfle a gawn ni i adeiladu mwy o bontydd a thynnu’r waliau i lawr!!

CARWCH EICH GILYDD

Eilir Edwards

Newyddion a Chyfarchion

 

Cymanfa Ganu’r Fro – Cymanfa Ganu Eglwysi Presbyteraidd Bro Rhuthun 2017 nos Sul, Mehefin18 am 6.00 yng Nghapel Rhewl Arweinydd y Gân: Hedd ap Emlyn Eitemau Cerddorol: Aled Rees a Ioan Rees, Bontuchel Gwerthfawrogir pob cefnogaeth.

Pererindod – Bwriedir cynnal ein Pererindod flynyddol i ardal Ynys Môn eleni ar Orffennaf 23. Helen ac Iwan Vaughan Evans fydd yn casglu’r enwau a bydd mwy o fanylion yn Y Bont nesaf.

Eisteddfod yr Urdd – Llongyfarchiadau i bawb fu’n cystadlu ym Mhen-y-Bont ar Ogwr dros wyliau hanner tymor.

Arholiadau – Pob lwc i’r bobl ifanc sy’n sefyll arholiadau dros yr wythnosau nesaf.

Eitem Newydd i’r Bont!!

 Yn rhifyn Gorffennaf / Awst Y Bont, roedd cais gan Huw McKee am gyfraniadau. Beth am gael erthygl fer bob mis am ymweliadau â chapeli/eglwysi neu leoedd arbennig sydd wedi gwneud argraff arnoch chi? Felly, fel ymateb i gais Huw, dyma wthio’r cwch i’r dŵr i ddechrau’r gyfres gan obeithio y bydd yn sbardun i eraill.

 

Ymweliad â Lourdes yn Ffrainc

Roeddwn i’n gwybod eisoes hanes am y pererindodau i’r dref hon a hanes Santes Bernadette cyn fy ymweliad un mis Awst chwilboeth pan oedden fel teulu ar ein gwyliau yn yr ardal. Saif Lourdes wrth droed mynyddoedd y Pyrenees, ac roedd y golygfeydd yn drawiadol ac yn ysblennydd. Roedd copaon y mynyddoedd yn drwm gan eira claerwyn ganol yr haf, y coed pinwydd yn llawn gwyrddni ar y llethrau, y grug fel carped o glytwaith porffor a blodau lliwgar ymhob twll a chornel – digon o ryfeddod. Ar ddarn o graig roedd yr eglwys hardd a gwychder pensaernïaeth yr adeiladwaith yn syfrdanol fel moethusrwydd a’r crefftwaith cywrain y tu mewn.

Yn sydyn, dechreuodd clychau’r eglwys atseinio’n hyfryd ac ar amrantiad dechreuodd pawb, a minnau yn eu dilyn, ruthro at y groto gerllaw lle’r oedd cerflun o’r Forwyn Fair a dŵr fel grisial yn llifo o’r cefndir. Peidiodd sŵn y clychau ac aeth pobman cyn ddistawed â’r bedd am eiliad. Yna clywed sŵn yn dod o gyfeiriad yr ysbyty – sŵn gwichian cadeiriau olwyn, sŵn taro’r maglau ar y llwybr, sŵn traed trymion yn llusgo ymlaen yn araf, sŵn griddfan ac ochneidio.

O! Am olygfa ddirdynnol, a’r cleifion yn cael eu harwain at y groto i gael eu bendithio gan yr offeiriad gyda’r dŵr iachusol. Roedd rhai yn hen a methedig, eraill yn ganol oed a musgrell ac eraill yn ifanc a’r bwrlwm nwyfus wedi diflannu’n llwyr. Roedd fy nghalon yn gwaedu drostynt yn gorfod wynebu’r seremoni feunyddiol hon, yr haul yn ei anterth a’r miloedd o dwristiaid yn rhythu arnynt yn eu dioddefaint. O! Am greulon! Onid atyniad i ddenu’r ymwelwyr oedd hyn? Onid gwell fuasai i’r offeiriad fynd i’r ysbyty i fendithio’r cleifion? Dyna oedd ar fy meddwl ar y pryd wrth wylio’r claf olaf yn cael ei fendithio.

Ar amrantiad, dechreuodd y clychau atseinio eto, ond y tro hwn yn llawer arafach a distawach wrth i’r cleifion ymlwybro’n ôl tua’r ysbyty. Aeth ias oer ryfedd drosof ac roedd gweld y cleifion hyn yn brofiad ysgytwol nad anghofiaf byth. Diflannodd holl odidowgrwydd y lle i mi fel seren wib ac roedd y darluniau godidog o natur yn chwilfriw mân a faswn i byth eisiau mynd yn ôl i Lourdes eto, er mor drawiadol a rhyfeddol oedd y golygfeydd.

Mae’n siŵr bod nifer ohonoch chi aelodau Bethania wedi cael profiadau arbennig wrth ymweld â chapeli / eglwysi neu leoedd unigryw. Ysgrifennwch eich hanesion i’r Bont i ni gael cyfres o storïau difyr a diddorol i’w darllen bob mis.

Eirlys W. Tomos

Diolch enfawr i Eirlys am gyfrannu erthygl mor wych. Syniad arbennig hefyd, felly cysylltwch â Huw i rannu eich hanesion. Cysylltwch ar 705074, e-bost huw.mckee@btinternet.com neu ar y Weplyfr.

 

Cymdeithas Bethania

Cinio a Chân

Nos Wener, Mehefin 9 yn Springs Spa, Llanrhaeadr

Pryd ysgafn o fwyd ac adloniant gan

Deulu Bryniau Defaid

Cost £15

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Gwyneth Jones (702127).

Gair o Ddiolch i’r Ieuenctid am Gyfeilio

Diolch i Gwion a Josh am gytuno i gyfeilio adeg y casgliad y mis hwn. Diolch i’r ieuenctid i gyd sydd wedi cyfeilio bob mis ers mis Medi 2016. Gwerthfawrogwn eich cyfraniad. Cewch seibiant rŵan tan fis Medi 2017!

Y trefniant mis yma fydd:

Bore Sul Mehefin 11:

· Gwion Glyn yn cyfeilio yn ystod y casgliad

Bore Sul Mehefin 25:

· Josh Glover yn cyfeilio yn ystod y casgliad

Sul y Beibl

Nodyn i’r dyddiadur – ar ddydd Sul, Mehefin 12 bydd gwasanaeth i ddathlu Sul y Beibl a Chymdeithas Beibl gyda’r plant, ieuenctid ac oedolion yn cymryd rhan.

Bydd y casgliad at Gymdeithas y Beibl.

 

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Cyfle i’r Ifanc

Mae Bwrdd yr Eglwys wedi penderfynu rhoi cyfle i’r rhai ifanc gyfeilio yn ystod y casglu ar un Sul y mis a hefyd i’r aelodau sydd newydd eu derbyn helpu wrth y drws a chyda’r casgliad.  Os hoffech gyfeilio ar y piano neu offeryn arall rhowch wybod i Carys Morgan erbyn y mis nesaf.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: