Y Bont Rhagfyr 2017 ac Ionawr 2018

Gwers y Nadolig … ?

… y wers debyg, yw gadael i bobl ddathlu’r ‘Dolig mewn ffordd sydd yn ystyrlon iddynt hwy, heb feddwl bod rhaid i bawb fod yr un fath … a pheidio byth defnyddio enw Iesu i ddwrdio pobl am fwynhau a bod yn garedig. Y gwir yw, fod galw am roi Iesu ‘nôl yn y ‘Dolig, fel galw am wneud America yn ‘Great’ unwaith eto, yn ddim ond rhethreg wag, nad oes iddo unrhyw synnwyr mewn ffaith nac hanes!

Bwriad gwreiddiol y Nadolig oedd codi calon yng nghanol misoedd tywyllaf y flwyddyn, ac i herio’r oerfel a’r gaeaf … mae angen gŵyl felly ar bawb, ac ym mhob man … felly hir y parhaed … a joiwch mas draw.

‘Dolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i holl ffrindiau Bethania.

 Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Tua mis Tachwedd 2016 oedd hi, pan drodd Nia ata i blannu hedyn yn fy mhen ynglŷn â rhedeg hanner marathon Caerdydd i Gronfa Elen. ‘Dwi a rhedeg ddim yn mynd efo’i gilydd yn naturiol. Mi gerdda’i am byth ond ers dyddiau ysgol mae rhedeg wedi bod yn artaith. Ond unwaith mae Nia wedi cael syniad yn ei phen does ‘na’m atal arni a rhaid oedd cytuno i wneud y ras.

Wrth gwrs, mae’r achos yn agos iawn at ein calonnau ac wedi bod ers i ni gychwyn ar godi ymwybyddiaeth at yr angen i deuluoedd drafod rhoi organau ar Her Cylchdaith Cymru yn 2015. Roeddem wedi dod i ddeall drwy gyngor doctoriaid a nyrsys rhoi organau, fod y gyfraith newydd yn dda i ddim heb i bobl adael i’w teuluoedd wybod be fyddai eu dymuniad os fyddai’r gwaethaf yn digwydd. Y rheswm am hyn yw ei fod yn rhaid cael caniatâd y teulu cyn mynd ag unrhyw organ ar gyfer trawsblannu, hyd yn oed os ydych wedi optio i mewn, heb sôn am gymryd yn ganiataol eich bod am roi organau os nad ydych yn optio i mewn nac optio allan. Mae’n ddiddorol gweld fod y Llywodraeth newydd ddechrau rhoi’r neges yma ar goedd yn ddiweddar drwy hysbysebion ar deledu.

Oherwydd prysurdeb ffilmio Deuawdau Rhys Meirion a chyngherddau ac yn y blaen fe aeth yn ganol Awst cyn i mi ddechrau ymarfer. Fe ddaeth yn amlwg yn dra sydyn nad oeddwn yn mynd i fod yn barod i wneud unrhyw amser a oedd yn mynd i syfrdanu neb. Roedd gorffen y 13.2 milltir yn mynd i fod yn her ynddo’i hun.

Fe gafwyd ymateb da gan ffrindiau a theulu ac roedd 25 ohonom am fentro. Roedd yn deimlad braf a balch iawn pan ddaethom at ein gilydd wrth yr Hilton yng Nghaerdydd a gwisgo’n topiau Cronfa Elen. Dwi’n cofio meddwl bod Elen yn siŵr o fod yn chwerthin ar fy mhen yn fy lycra a thop oedd braidd yn rhy dynn i mi. Roeddwn wedi rhoi targed i mi fy hun o orffen o dan dair awr. Roeddwn yn mynd reit dda am ryw wyth milltir ac o naw milltir i’r diwedd roeddwn fel car wedi rhedeg allan o olew, popeth yn dechrau brifo a’r coesau fel plwm.

Ond roeddem i gyd yn cael ein cario gan y gefnogaeth anhygoel gan y cyhoedd ar y strydoedd. Roeddem yn gweld pobl ar eu gorau, yr ysbryd dynol ar ei hyfrytaf. Roedd pobl yn cynnig dŵr, Jelly Babies ac yn gweiddi eich enwau wrth ei weld ar y rhif ar eich brest. Tydi o ddim yn ormod i ddweud ein bod wedi cael ein cario ar don o emosiwn am y milltiroedd olaf. Yr emosiwn o’r gefnogaeth, yr achos roeddem yn ei gefnogi, a’r ffaith ein bod yn rhannu’r profiad gyda phobl arbennig iawn.

Roeddwn wedi gosod targed o dair awr, a dyma fi’n gorffen ar 2 awr 59 munud a 42 eiliad!! Roedd Nia ddeg munud o fy mlaen ac Elan rhyw hanner awr o fy mlaen, felly fydd rhaid i mi ymarfer yn galetach ar gyfer flwyddyn nesa yn bydd??

Rhys Meirion

Newyddion a Chyfarchion

Pen-blwydd Arbennig – Bydd William Pritchard yn dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed ganol mis Rhagfyr. Efallai ichi ei glywed ar y radio’n ddiweddar yn sôn am ei dad a fu farw cyn ei eni o yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Dymuniadau gorau ichi ar eich pen-blwydd arbennig Mr Pritchard.

Oedfa’r Prynhawn – Penderfynwyd yng nghyfarfod Bwrdd yr Eglwys na fyddwn yn cynnal oedfa yn y prynhawn o fis Ionawr ymlaen gan nad oes cefnogaeth i’r gwasanaeth yma.

Colli Aelod – Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth Laura Jones, Afallon ddechrau’r mis. Bu’n aelod ffyddlon o’r capel a’r Ysgol Sul ers symud i Fethania a bydd colled ar ôl ei hynawsedd a’i chymwynasgarwch. Cydymdeimlwn â’i theulu a’i chyfeillion oll.

Brysiwch Wella – Mae Beryl Lloyd Roberts wedi cael llawdriniaeth ar ei llygad ac yn gwella’n araf bach. Cymrwch ofal, Beryl, a gobeithio byddwch yn well yn fuan.

Gwella – Da deall bod Nell Edwards, Y Parc yn gwella a llongyfarchiadau iddi hithau ar ddod yn hen nain i Henri Richard, mab bach Sara a Russ (ac ymddiheuriadau am ei alw’n Hari mis diwethaf!)

Llongyfarchiadau i Emlyn ac Eurwen Carrington ar ddod yn hen daid a nain unwaith eto i Madeleine Greta, merch fach Rhys a Kat yng Nghaerdydd a chwaer fach i Arthur.

Newid Aelwyd – Dymuniadau gorau i Emyr a Nan sy’n symud i Dre Ddol a hefyd i Richard a Ceri fydd yn ymgartrefu yn Y Galchog.

Operation Christmas Child – Diolch ichi gyd am eich haelioni – llwyddwyd i lenwi 77 o focsys i’w hanfon i blant llai ffodus na ni.

Diolch – Diolchwn o flaen llaw i Sion Ifan McKee ac i Gruffudd Ifan McKee am gytuno i gyfeilio adeg y casgliad ym mis Ionawr.

Ar ddiwedd blwyddyn diolch i’r ieuenctid sydd wedi bod yn cyfeilio neu’n rhoi datganiad cerddorol yn ystod 2017.

 

Dramâu Bethania 2018

Nos Lun, Chwefror 12 i Nos Wener, Chwefror 16

Os ydych ar gael i actio ym mis Chwefror 2018, gadewch i Iwan Vaughan wybod cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda.

Hefyd, os ydych yn methu ymuno â’r actio y tro yma cysylltwch ag Iwan iddo gael gwybod digon ymlaen llaw os gwelwch yn dda. Mae’r hanner tymor ym mynd i fod yn gynnar! 

Os ydych yn gwybod am ddramâu neu’n gwybod am rywun fyddai wrth ei fodd/bodd yn cymryd rhan mewn unrhyw ffordd, yna gadewch i Iwan neu finnau wybod. 

Diolch ymlaen llaw ichi i gyd. Margaret

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

 

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: