Y Bont Tachwedd 2017

Cyfrifoldeb Gofal …

Mae’n debyg fod disgwyliadau pobl yn uwch o lawer y dyddiau hyn nag yr oeddent gynt, a bod hynny yn cael effaith ar waith yr eglwys hithau. Wrth geisio diogelu fod pawb sy’n gyfrifol am waith gyda grwpiau bregus yn derbyn gwiriad a hyfforddiant priodol, mae’r eglwys yn ceisio anrhydeddu disgwyliadau rhieni a gofalwyr, a chynnig y sicrwydd fod amddiffyn yn un o’n blaenoriaethau pwysicaf. Mae’n rhyfedd fod ymdrech o’r fath weithiau yn wynebu gwrthwynebiad, a bod rhai yn ei ystyried yn drais ar garedigrwydd gwirfoddolwyr sydd yn rhoi o’u hamser gwerthfawr i helpu ac arwain eraill. Nid felly y mae wrth gwrs, ond yn hytrach ein bod yn ystyried amddiffyn yn flaenoriaeth foesol arnom oll, ac yn ddisgwyliad rhesymol ar ran pawb sydd cyn garediced ag ymddiried ynom yn lleol.

Diolch felly i bawb sy’n gwirfoddoli yn yr eglwys, ac am eu cydweithrediad i ddiogelu ein bod yn cynnal y safonau uchaf ym maes amddiffyn.

 Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Dod â llawenydd i blant anghenus

Mae Penwythnos y Plant wedi bod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr Bethania ers tua phymtheng mlynedd bellach ac mae plant mewn sawl rhan o’r byd wedi elwa ar garedigrwydd aelodau a chyfeillion Bethania ar hyd y blynyddoedd.

Wrth i’r gymdeithas leol newid, fodd bynnag, rhaid i ni ym Methania newid hefyd, gan addasu i’r amgylchiadau. Er bod Parti Pudsey, sef ymgyrch elusennol y BBC, wedi bod yn llwyddiant ar hyd y blynyddoedd, y teimlad eleni yw y byddai gwneud casgliad yn fwy priodol, gan hyderu y bydd awch am gynnal Parti Pudsey yn codi eto rywbryd yn y dyfodol.

Felly, apêl ddeublyg eleni: tybed a fyddech yn fodlon cefnogi Operation Christmas Child eleni eto drwy ddod â bocsys esgidiau a/neu anrhegion neu roddion ariannol os gwelwch yn dda?

Yn ogystal, os hoffech chi gefnogi Ymgyrch Apêl Plant Mewn Angen, wnewch chi gyflwyno rhodd ariannol mewn amlen a’i rhoi yn y plât casgliad yn ystod y gwasanaeth ar fore Sul, Tachwedd 12 os gwelwch yn dda?

Fel yn y gorffennol, byddwn yn sicrhau bod y bocsys esgidiau’n cyrraedd y ganolfan gasglu yn Wrecsam fel eu bod yn cael eu dosbarthu i blant anghenus y byd. Yn yr un modd, bydd y rhoddion ariannol yn cael eu cyflwyno i’r BBC er mwyn cynorthwyo a chefnogi amrywiaeth eang o blant ar hyd a lled Prydain sydd wir angen ein cymorth.

Llawer iawn o ddiolch, fel arfer, am eich haelioni a’ch caredigrwydd.

Hedd ap Emlyn

Newyddion a Chyfarchion

Babis newydd – Llongyfarchiadau i Rich ac Eleri, Bryn Eglur ar ddod yn daid a nain unwaith eto a Bob a Gwen Hughes yn hen daid a nain i Hari Richard, mab bach Sara a Russ a brawd bach i Harriet. Yr un yw’n llongyfarchion i Linda Durrell ar ddod yn nain i Iori, mab bach Richard a Bethan a brawd bach i Dei.  Dymuniadau gorau i’r ddau deulu bach.

Cydymdeimlo – Rydym yn cydymdeimlo â Gwen Hughes, Wenallt sydd wedi colli ei brawd yn ddiweddar.

Gwella – Treuliodd Marjorie Roberts gyfnod yn ysbyty Glan Clwyd yn ddiweddar ond da clywed ei bod adref erbyn hyn. Gobeithio’ch bod yn dal i gryfhau. Cofion hefyd at Anne Richards sydd yn Ysbyty Glan Clwyd. Gobeithio byddwch yn well yn fuan

Llongyfarchiadau i Elan Iâl ar dderbyn gradd Meistr yn ddiweddar a phob dymuniad da iddi yn ei gyrfa.

Newid Aelwyd – Dymuniadau gorau i deuluoedd Telpyn a Bryn Eglur yn eu cartrefi newydd. Gobeithio’ch bod yn setlo erbyn hyn.

Criw Heini Bethania – Mae nifer o’n haelodau wedi bod yn rhedeg a seiclo i godi arian at achosion da dros yr haf – Ann Hughes, Rhys, Nia ac Elan Meirion wedi rhedeg hanner marathon Caerdydd, Huw McKee wedi seiclo 500 milltir, Bethan Edwards, Catrin Tudur, Rich a Catrin Hughes wedi rhedeg ym Mangor ac Eilir Edwards wedi rhedeg Marathon Eryri. Llongyfarchiadau enfawr i chi i gyd ar eich camp.

Cymdeithas Bethania – Diolch i Huw McKee am gytuno i fod yn is-lywydd y Gymdeithas. Swyddogion eleni yw Gerallt Tomos – llywydd, Gwyneth Jones – ysgrifennydd, Sian Clark – is-ysgrifennydd a Carol Jones – trysorydd. Diolch iddynt am baratoi rhaglen ddiddorol ar ein cyfer.

Diolch – Diolchwn o flaen llaw i Tomos Williams am gytuno i wneud datganiad offerynnol yn ystod y casgliad ar fore Sul, Tachwedd 19. Rydym mor ffodus o gael ieuenctid sydd mor barod eu cymwynas a chyfrannu mor garedig a thalentog i’n gwasanaethau.  Ym mis Rhagfyr ni fydd yr ieuenctid yn cyfeilio yn ystod y casgliad.

Phil Jonathan – Diolchwn hefyd o flaen llaw i Phil Jonathan am gytuno i ddod i gynnal gwasanaeth i ni ar fore Sul, Tachwedd 12 yn ŵr gwadd (wedi ei wahodd gan Lywydd y Mis). Mae Phil wedi cynnal gwasanaeth mewn nifer o’r capeli lleol eleni ac yn ôl y son yn ddiddorol tu hwnt felly dewch yn llu!

Cynhadledd Dydd Gweddi Byd-eang Chwiorydd y Gogledd – Tachwedd 15 – Bydd Cynhadledd Dydd Gweddi Byd-eang Chwiorydd y Gogledd yn Festri Capel Tegid, Heol Tegid, Y Bala ar ddydd Mercher Tachwedd 15 rhwng 10yb a 3yp.  Tâl fydd £2 a bydd angen pecyn bwyd.

 ** Penwythnos y Plant Dydd Sul, Tachwedd 12 **

 Operation Christmas Child

Llenwi bocsys esgidiau

Dydd Sul, Tachwedd 12, 10.00-11.00yb

 Cyfle i anfon anrhegion Nadolig at rai o blant anghenus y byd

Byddem yn ddiolchgar am unrhyw roddion addas e.e. teganau (ond dim gynnau), llyfrau, brwshys dannedd, brwshys gwallt, sebon, fferins, menig, sgarffiau, capiau, breichledau, mwclis, papur a phensil, creonau neu roddion ariannol (rhaid i ni anfon £3 gyda phob bocs).

 

Apêl Plant Mewn Angen

Sylwer: Ni fydd Parti Pudsey yn cael ei gynnal eleni. Yn hytrach, fe’ch gwahoddir i gyflwyno rhodd ariannol mewn amlen yn y plât casgliad yn ystod y gwasanaeth os gwelwch yn dda. Rhowch Plant Mewn Angen ar yr amlen os gwelwch yn dda.

Diolch o galon i bawb ymlaen llaw am bob haelioni a charedigrwydd.

Dramâu Bethania 2018

Nos Lun, Chwefror 12 i Nos Wener, Chwefror 16

Os ydych ar gael i actio ym mis Chwefror 2018, gadewch i Iwan Vaughan wybod cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda.

Hefyd, os ydych yn methu ymuno â’r actio y tro yma cysylltwch ag Iwan iddo gael gwybod digon ymlaen llaw os gwelwch yn dda. Mae’r hanner tymor ym mynd i fod yn gynnar! 

Os ydych yn gwybod am ddramâu neu’n gwybod am rywun fyddai wrth ei fodd/bodd yn cymryd rhan mewn unrhyw ffordd, yna gadewch i Iwan neu finnau wybod. 

Diolch ymlaen llaw ichi i gyd. Margaret

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

 

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: