Y Bont Chwefror 2018

Pa beth yw dyn …? 

Dwy filiwn o flynyddoedd yn ôl, nid oeddem ond hanner mwncïod, ond bellach yr ydym wedi dechrau tramwyo’r gofod. Hyd y gwyddom, ni ddigwyddodd hyn yn unman arall, ac felly mae gennym achos dathlu yn wir. Ond gyda’r cynnydd hwn mewn gwybodaeth, daeth i’n rhan anesmwythyd na feddwyd gynt.  Hyd yma, ein byd ni oedd canolbwynt y cyfan, ond bellach gwyddom nad ydym ond datblygiad annisgwyl ar frycheuyn amherthnasol  ar gyrion eithaf y cosmos. Cymerodd seryddiaeth le diwinyddiaeth, a chyda’r cynnydd hwn i amherthnasedd, diflannodd llawer o hen gysuron.

Ond gellid yn llawn gystal, ddathlu fod y ddynoliaeth yn cynrychioli ynys o ystyr mewn bydysawd sy’n amddifad ohono. Mae hynny ynddo’i hun yn werth ei gydnabod, a’i ddathlu.

 

 Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Oes Bywyd Tu Hwnt?

Mae gefeilliaid yn sgwrsio yng nghroth eu mam.

Mae un yn holi, “Wyt ti’n credu mewn bywyd ar ôl genedigaeth?”

“Wrth gwrs” meddai’r llall, “mae’n rhaid bod yna fwy na hyn. Efallai bod ein presenoldeb yma’n ein paratoi ar gyfer bywyd ar ôl genedigaeth.”

“Twt lol! Does dim bywyd ar ôl genedigaeth. Sut fyddai’n edrych?”

“Dwi ddim yn siŵr, ond dwi’n dychmygu llawer o oleuni ac mi fyddwn ni’n cerdded gyda’n traed ein hunain ac yn bwyta gyda’n cegau ein hunain…”

“Paid â bod yn wirion, cerdded a bwyta! Does dim lle i gerdded yma ac mi rydym yn cael bwyd drwy’r llinyn bogail. Does dim bywyd ar ôl genedigaeth!”

“Ond mae’r llinyn mor fyr. Dim dyma yw’r cyfan debyg? Rydw i’n grediniol bod genedigaeth yn ddechrau rhywbeth newydd, rhywbeth dydyn ni ddim yn gwybod amdano!”

“Ond daeth neb yn ôl erioed ar ôl iddyn nhw gael eu geni. Mae bywyd yn dod i ben yn y lle bach a thywyll yma.”

“Wel dwi ddim yn gwybod beth sy’n disgwyl amdanom ni ar ôl genedigaeth, ond mi wnawn ni gyfarfod ein mam ac mi fydd hi’n gofalu amdanom ni.”

“Mam! Ti’n credu mewn Mam? Ble rwyt ti’n meddwl y mae’r ‘Fam’ yma felly?”

“O’n cwmpas ni ym mhobman siŵr. Ni fyddwn ni’n bodoli hebddi.”

“Dwi ddim yn credu hynny! Dydw i erioed wedi gweld Mam, felly tydi hi ddim yn bodoli!”

“Efallai dydyn ni ddim yn ei gweld hi, ond bob hyn a hyn, pan fyddwn ni’n hollol dawel, rydw i’n gallu ei chlywed yn canu ac yn teimlo ei llaw yn anwesu ein byd; ti’n gwybod beth, mi rydw i wir yn meddwl bod bywyd yn dechrau ar ôl genedigaeth!”

Sian Clark

Diolch i ti Sian am dy gyfraniad ardderchog.

 

Newyddion a Chyfarchion

Colli aelod – Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth Mair Roberts, Trefin (oedd ym Mronafallen, Cerrigydrudion) ddiwedd y flwyddyn. Bu’n aelod ffyddlon o’r capel a’r Ysgol Sul tra pharodd ei hiechyd a chofiwn yn annwyl am ei hynawsedd a’i hiwmor. Cydymdeimlwn ag Iona ac Iwan a’i theulu a’i chyfeillion oll.

Brysiwch wella – Mae Mary Williams a Glenda Morris wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty ond rydym yn falch o glywed bod y ddwy adref erbyn hyn. Brysiwch wella eich dwy. Hefyd mae Gruff Richards yn derbyn triniaeth ar ei lygad – dymuniadau gorau iddo yntau.

Dyweddïo – Llongyfarchiadau calonnog i Mirain Eluned ar ei dyweddïad ag Adam a hefyd i Fflur Iorwerth ar ei dyweddïad hithau â Dyfan. Dymuniadau gorau i’r ddau gwpwl.

Cydymdeimlo – Rydym fel aelodau yn cydymdeimlo’n ddwys â Beryl Havard wedi colli ei gŵr, Rupert. Yr un modd rydym yn cydymdeimlo â Megan Jones, Moelfa sydd wedi colli ei merch, Delyth. Cofion atoch eich dwy a’ch teuluoedd yn eich hiraeth am anwyliaid.

Diolch – Dymuna Beryl Havard a’r teulu ddiolch o galon am bob arwydd o gydymdeimlad yn eu profedigaeth o golli Rupert a diolch yn arbennig i’r Parch Morris P Morris am gymryd rhan yn y gwasanaeth.

Y Salmau: Salm 119: 33-44

 O ARGLWYDD, dysga fi i fyw fel mae dy gyfraith di’n dweud; a’i dilyn i’r diwedd.

Helpa fi i ddeall, a bydda i’n cadw dy ddysgeidiaeth di; bydda i’n ymroi i wneud popeth mae’n ei ofyn.

Arwain fi i ddilyn llwybr dy orchmynion; dyna dw i eisiau ei wneud.

Gwna fi’n awyddus i gadw dy amodau di yn lle bod eisiau llwyddo’n faterol.

Cadw fi rhag edrych ar bethau diwerth! Gad i mi brofi bywyd wrth ddilyn dy ffyrdd di!

Gwna beth wnest ti ei addo i dy was, i ennyn parch ac addoliad ynof fi.

Cymer yr holl wawdio ofnadwy i ffwrdd, Mae dy ddedfryd di bob amser yn iawn.

Dwi’n dyheu am wneud beth rwyt ti’n ei ofyn. Rho fywyd newydd i mi drwy dy ffyddlondeb.

Gad i mi brofi dy gariad, O ARGLWYDD. Achub fi, fel rwyt wedi addo.

Wedyn bydda i’n gallu ateb y rhai sy’n fy enllibio, gan fy mod i’n credu beth rwyt ti’n ddweud.

Paid rhwystro fi rhag dweud beth sy’n wir, dw i wedi rhoi fy ngobaith yn dy ddyfarniad di.

Wedyn bydda i’n ufudd i dy ddysgeidiaeth di am byth bythoedd!

 

Nodyn i’r dyddiadur!!

Swper y Dramâu ym Methania

Nos Sadwrn Mawrth 3, 2018

Lluniaeth ‘Dewch a Rhannwch’ yng ngofal yr aelodau

– manylion yn y Festri neu gan Margaret a Gwyneth.

Adloniant gan y delynores Angharad Huw.

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

 

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: