Cymdeithas Bethania

 

Rhaglen 2017 – 2018


CROESO CYNNES I BAWB I BOB CYFARFOD

 

Nos Sul Medi 10 am 6.00yh

Bwrlwm Bethania

gyda Robat Arwyn, Eilir Lloyd Edwards, Côr Bechgyn Cytgan Clwyd, Elan ac Erin Meirion a’r ieuenctid

£6.00 oedolion, £3 i blant

Apêl Corwynt Cariad Cymorth Cristnogol

 

Nos Fercher Hydref 11 am 7.00yh

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych 

Sgwrs am sgamiau a sut i osgoi cael eich dal gan y twyllwyr.

Defosiwn: Brian Roberts

Paned: Rhian Dolben a Bethan Edwards

 

Nos Fercher Tachwedd 8 am 7.00yh

Paratoadau’r Nadolig

Syniadau am anrhegion Nadoligaidd gan Sioned Evans, Elfair a danteithion blasus gan Anne Richards

Defosiwn: Margaret Roberts

Paned: Olwen Williams ac Einir Jones

 

Bore Sul Rhagfyr 10 am 10.00yb

Gwasanaeth Nadolig 

dan ofal y Parch Morris Morris a Glenda Morris.  Paned a mins pei i ddilyn.

 

Nos Fercher Ionawr 10 am 7.00yh

Bywyd Beiciwr

Treialon a phleserau beiciwr gyda Huw McKee

Defosiwn: Helen Evans

Paned: Carol Jones

 

Nos Lun i Nos Sadwrn Chwefror 12 – 16 – Y Dramâu

 

Mawrth – Swper y Dramâu yma ym Methania

Noson ‘Dewch a Rhannwch’ 

Lluniaeth dan ofal yr aelodau!

Adloniant gan y delynores Angharad Huw

Manylion i ddilyn.

 

Nos Fercher, Ebrill 11 am 7.00yh

Adloniant gan y Plant

dan ofal Carys Morgan

Paned: Nia Meirion a Mari Wynne

 

Nos Wener, Mai 9 am 7.00yh

Ocsiwn Addewidion

Hwyl y bargeinio gyda’r ocsiwnïar Emyr Lloyd

Defosiwn:  Rhian Iorwerth

Paned:  Nia Davies a Carol Edwards

 

Nos Wener, Mehefin 8 am 7.00yh

Caffi R, Canolfan Grefftau Rhuthun

Pryd ysgafn o fwyd ac adloniant i ddilyn gan Steffan a Tudur Parry, Gwyddelwern

 

 

DYDDIADUR

Medi 20, 2017

Cyfarfod Cenhadol Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd yng Nghapel Trefnant am 7.00yh

Siaradwraig – Caryl Davies, Cydlynydd Rhaglen Dorcas

 

Tachwedd 15, 2017

Cynhadledd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd

Festri Capel Tegid, Heol Tegid, Y Bala  (10.00-3.00)

 

Mawrth 2, 2018

Gwasanaeth Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd

Capel Bethania, Stryd Mwrog, Rhuthun

 

Ebrill 2018 (dyddiad i’w drefnu)

Cyfarfod Cenhadol Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd

Capel Mawr Dinbych

Siaradwraig ifanc – Elin Bryn Williams, Pwllheli

 

Mai 2, 2018

Sasiwn Genhadol Chwiorydd y Gogledd

Capel Bethania, Stryd Mwrog, Rhuthun

Siaradwyr – Y Parch Aneurin Owen, Llansannan a Winford Elis Owen, Caerdydd

 

Swyddogion

Llywydd: Gerallt Tomos (704365)

Is-Lywydd: Gwyneth Jones (702127)

Ysgrifennydd: Sian Clark (07801 439759)

Trysorydd: Carol Jones (702061)

 

Diolch i bawb am bob cydweithrediad