Cymdeithas Bethania

 

Rhaglen 2018 – 2019


CROESO CYNNES I BAWB I BOB CYFARFOD

 

Nos Sul Medi 16 am 6.00yh

Cyngerdd y Gymdeithas

Eitemau gan: Sion Edwards, Angharad Huw, Osian Williams, Gwenan Mars Lloyd ac Ynyr Rogers

Arweinydd y noson – Iwan Vaughan Evans

Cyfeilyddes – Beryl Lloyd Roberts

Oedolion £5, Plant £3

 

Nos Fercher Hydref 10 am 7.00yh

Noson o Frethyn Cartref: ‘Fy hoff …’ gan rhai o aelodau ein Capel
 
Sgyrsiau, hanesion, hwyl a phaned dda!
 
Defosiwn: Margaret Roberts
 
Paned: Carol Jones a Helen Cale

 

Nos Fercher, Tachwedd 28 am 7.00yh

Noson yng nghwmni Nic Parri

Defosiwn:  Helen Vaughan Evans

Paned:  Olwen Williams a Mari Wynne

 

Bore Sul Rhagfyr 9 am 10.00yb

Gwasanaeth Nadolig 

dan ofal y Parch Morris Morris a Glenda Morris.  Paned a mins pei i ddilyn.

 

Nos Fawrth Ionawr 15 am 7.00yh

‘Sut i fyw yn iach’

Sgwrs yng nghwmni Elen Lloyd

Defosiwn:  Carys Morgan

Paned:  Rhian Iorwerth ac Einir Jones

 

Nos Lun i Nos Sadwrn Chwefror 25 – Mawrth 2 –  Wythnos y Dramâu

 

Mawrth – Swper y Dramâu yma ym Methania

Noson ‘Dewch a Rhannwch’ gydag adloniant 

Lluniaeth dan ofal yr aelodau!

Manylion i ddilyn

 

Nos Fercher, Ebrill 17 am 7.00yh

Dros y Cenfor Tawel i Ffiji

Hynt a helynt taith Siôn McKee

Defosiwn:  Bethan Tomos

Paned:  Catrin Hughes-Owen a Bethan Edwards

 

Mis Mai

Swper y Gymdeithas ac adloniant i ddilyn

(dyddiad i’w drefnu)

 

Nos Fercher, Mehefin 19 am 7.00yh

Ymweliad â gardd Pont y Tŵr

Sgwrs yng nghwmni Sioned ac Iwan Edwards ynghyd â phaned a chacen

(£5 y pen)

 

 

DYDDIADUR

Medi 25, 2018

Cyfarfod Cenhadol Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd yng Nhapel Bethania, Rhuthun am 7y.h

Siaradwr: Parch Huw Dylan

 

Mawrth 1 2019

Gwasanaeth Dydd Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd

Capel y Tabernacl, Rhuthun

 

Ebrill 30 2019

Cyfarfod Cenhadol Chwiorydd Henaduriaeth Dyffryn Clwyd, Capel Mawr, Dinbych

Siaradwraig i’w chadarnhau

 

Swyddogion

Llywydd: Huw McKee (705074)

Ysgrifennydd: Sian Clark (07801 439759)

Trysorydd: Carol Jones (702061)

 

Diolch i bawb am bob cydweithrediad