Y Bont Ebrill 2018

 

Y Pasg …

Gormod gwaith fyddai i ni gatalogio a dadansoddi aberth Calfaria yn iawn, tu hwnt i gydnabod fod mwy nag un ffordd o’i ddeall, ac nad oes yr un ffordd yn mynd i fedru crynhoi digwyddiad mor dyngedfennol yn iawn. Unwaith eto felly, rhaid caniatáu i bobl edrych ar y groes, a dod i’w casgliadau eu hunain.  I rai, mi fydd a wnelo ag aberth ddirprwyol ac iawn cytbwys, ond i eraill, mi fydd yn fwy annelwig ac yn fwy cynhwysol, yn dweud rhywbeth am fywyd a gwerth, ac aberth a pherthynas, a dechrau a diwedd, a chariad a cholled, a duw a dyn a chant a mil o bethau eraill, gan fynnu yn unig fod yma neges, a bod y neges honno ar gyfer pawb oll.

 Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Dal Ati

Yng nghanol mis Mawrth bu farw gwyddonydd mwyaf adnabyddus ein hamser, sef Stephen Hawking. Bu llawer yn cymharu ei gyfraniad â’r enwog Albert Einstein ac awgrymu fod cyfraniad Stephen Hawking yn fwy gan iddo wneud cam ymhellach na’r un gwyddonydd cynt a datrys y berthynas rhwng nifer theori wyddonol annibynnol.

Esboniad Stephen Hawking am ei ddatrysiad oedd iddo fedru hyfforddi ei ymennydd i berfformio ar lefel uwch yn yr un modd y buasai athletwr yn hyfforddi ei gorff ar gyfer cystadleuaeth. Wrth i Stephen golli ei allu corfforol (yn sgil ei salwch erchyll ‘Motor Neurone’) fe ganolbwyntiodd ar ei ymennydd, yr unig ran o’i gorff yr oedd yn gallu rheoli wrth i’w salwch waethygu druan. 

Yn dilyn ei ymadawiad (ar ddydd pen-blwydd Albert Einstein) daeth nifer dyfyniad i’r amlwg a’r rhan fwyaf o’i lyfr enwog ‘A Brief History of Time’.

Dyma un diddorol ar ddiwedd ei lyfr yn tynnu blewyn o drwyn gwyddonwyr a Christnogion, sef:

“What was God doing before the Big Bang?”…

a’r ateb

“Preparing hell for those who ask such questions”!!

Dwi’n amau ei fod yn ymgais i bontio, neu osgoi, y cwestiwn a’r ddadl enbyd rhwng gwyddonwyr a Christion am ein Duw a’r ‘creu’.

Beth sydd werth nodi yw mai ‘dyn’ oedd Stephen Hawking wedi’r cyfan. Dyn cyffredin. Un o greaduriaid ein Harglwydd. 

Er ei anabledd erchyll, yn ddyn â gallu creuanol rhyfeddol. Dyn a oedd yn benderfynol o lwyddo. Hyn sydd yn dod â mi i’m hoff ddyfyniad a werth ei rannu.

Darllenwch, myfyriwch ac yn sicr … fel Stephen Hawking, peidiwch byth â rhoi fyny. Dalier ati!

“Look up at the stars and not down at your feet.

 Try to make sense of what you see, and wonder about what makes the universe exist.

 Be curious.

 However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.

 It matters that you don’t just give up.”

 Huw McKee

Newyddion a Chyfarchion

Newid Aelwyd – Dymuniadau gorau i W J Pritchard sydd wedi symud i gartref yn Sir Fôn. Gobeithio y byddwch yn cartrefu’n dda yno a bydd chwith ar eich hôl yma ym Methania.

Cydymdeimlo – Rydym fel eglwys yn cydymdeimlo’n ddwys ag Olwen a Dei a’r teulu, Olwen wedi colli ei thad yn ddiweddar. Yr un yw’n cydymdeimlad â Brian a Margaret, Bro Deg, a’r teulu, Brian yntau wedi colli ei fam. Byddwn yn meddwl amdanoch.

Llongyfarchiadau i’r plant a’r ieuenctid ar eu llwyddiant yn eisteddfodau’r Cylch a’r Sir a phob lwc i’r rhai sy’n mynd ymlaen i’r Genedlaethol yn Llanfair ym Muallt. Edrychwn ymlaen at eich gweld a’ch clywed yn ein cyngerdd ar Ebrill 11.

Bore Coffi Cymorth Cristnogol – Bydd Bore Coffi Cymorth Cristnogol ar fore Sadwrn Ebrill 21 yn y Capel Saesneg rhwng 10.00-12.00. Bethania fydd yn gofalu am y baned.

Cyfeilio i’r Casgliad – Bore Sul Ebrill 8 bydd datganiad gan Elan Llyn adeg y casgliad. Diolch o flaen llaw i Elan am ei pharodrwydd i wneud a chefnogi’r achos yma ym Methania. Diolch o galon i ti.

Sasiwn Chwiorydd – Bydd Sasiwn Chwiorydd y Gogledd yn cyfarfod ym Methania ar Fai 2, gyda chyfarfod y prynhawn gyda’r Parch Aneurin Owen, a Wynford Ellis Owen yng nghyfarfod y nos.

Noson Gymdeithasol y Chwiorydd – Cynhelir Noson Gymdeithasol y Chwiorydd yn festri Capel Mawr Dinbych nos Fercher Ebrill 11 am 7.00yh. Y wraig wadd fydd Elin Bryn Williams. Lluniaeth ar gael am bris rhesymol.

Lluniau Dramâu 2018

Helynt â’r Henoed

Llwyfan Gwag

Mas i Swper

Y Steddfod Tai

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: