Y Bont Gorffennaf ac Awst 2018

 

Dathlu Cyrhaeddiad…

 Bob blwyddyn ar derfyn cyfnod yr arholiadau allanol, mae seremoni arbennig yn cael ei chynnal ym Mrynhyfryd i ddathlu cyrhaeddiad y disgyblion. Fel y medrech ddychmygu, mae cyrhaeddiad pawb yn wahanol, a da yw cael dathlu ymgais pob dysgwr i gyrraedd ei nod/nod eu hunain. Oherwydd bod addysg wedi datblygu i fod yn beiriant canlyniadau sydd yno i gyflenwi anghenion yr economi, aeth cyrhaeddiad rhai yn llawer pwysicach na chyrhaeddiad eraill i blismyn y gyfundrefn! Cofiaf fod mewn seremoni debyg flynyddoedd yn ôl, lle gofynnwyd i bob dysgwr beth oedd eu cam nesaf, ac wedi clywed rhes yn son am lefel A, a gwahanol brifysgolion, daeth un llais cryf yn dweud… ‘gadael ysgol, a chwilio am waith’! Dyna’r unig frawddeg y’i cofiaf o’r diwrnod hwnnw, brawddeg ddewr ac aeddfed a fynnai ddangos fod cyrhaeddiad pawb yn wahanol, ac efallai y cawn gofio hynny wrth longyfarch hwn a’r llall yn yr oedfa ac yn y Bont.

Mae mwy nag un math o lwyddiant!

 Y Parch Morris Morris

Sylw’r Mis

Bod yn rhan o dîm y Capel

Dyma ddarlleniad a ddefnyddiwyd yn y gwasanaeth ar Fehefin 10 am gapel (nid Bethania) lle mae’r cwestiwn yn cael ei ofyn “A ydym fel aelodau yn gwneud digon i sicrhau llwyddiant tîm capel?” Rywbeth i brocio’r meddwl!

 

Mae yna bum cant a chwedeg o aelodau yn ein heglwys…

Ond mae cant ohonynt yn eiddil a hen.

Felly dyna adael pedwar cant a chwe deg i wneud y gwaith.

 

Ond mae saith deg pedwar o’r rhain yn bobl ifainc mewn colegau,

Sydd yn gadael tri chant wyth deg a chwech i wneud y gwaith i gyd.

 

Ond mae cant a hanner ohonynt wedi blino oherwydd eu hymrwymiad i’w gwaith,

Felly dyna adael dau gant tri deg a chwech i wneud y gwaith.

 

O’r rhain mae cant a hanner yn famau gyda phlant bach,

Sy’n gadael wyth deg chwech.

 

Mae pedwar deg a chwech o’r rhain diddordebau arbennig,

Gan adael deugain i wneud yr holl waith.

 

Ond mae pymtheg ohonynt yn byw yn rhy bell i ddod yn gyson,

Felly dyna adael pump ar hugain i wneud y gwaith i gyd.

 

Dywed tri ar hugain o’r gweddill yma eu bod wedi gwneud eu siâr,

Felly dyna adael Ti a Fi.

 

Rwyf i wedi llwyr ymladd 

Felly pob lwc i ti!

 

Newyddion a Chyfarchion

Cymorth Cristnogol – Diolch i’r rhai fu’n casglu o ddrws i ddrws ym mis Mai. Llwyddwyd i gasglu £210.06.

Babi newydd – Llongyfarchiadau i Sian ac Ifan Wyn, Bro Deg, ar enedigaeth eu merch fach, Lleucu Môn.

Eisteddfod Genedlaethol – Pob lwc i bawb fydd yn cystadlu yng Nghaerdydd ddechrau Awst.

Beicio i’r Eisteddfod – Bydd tua 17 o ddynion heini, y rhan fwyaf yn aelodau o Feibion Marchan, yn beicio i lawr i’r Eisteddfod yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn y 3ydd a 4ydd o Awst i godi arian at Uned Cancr Ysbyty Glan Clwyd. Os hoffech eu noddi bydd ffurflen ar gael gan Huw McKee neu Robat Morgan.

Pob lwc iddyn nhw ar y paratoi a’r daith.

Gair o Ddiolch i’r Ieuenctid am Gyfeilio

Diolch i’r ieuenctid i gyd sydd wedi cyfeilio bob mis ers blynyddoedd bellach. Gwerthfawrogwn yn wir eich cyfraniad.

Mae Gwion Glyn wedi cytuno i roi datganiad ar y corned adeg casgliad ar y Sul cyntaf ym mis Gorffennaf. Diolch i ti Gwion.

Mae Elan Llŷn hefyd wedi cytuno i wneud datganiad ar y piano adeg y casgliad ar Sul, Medi 30. Diolch i tithau hefyd Elan.

Ddiolch hefyd …

Diolch hefyd i Esyllt, Llŷr, Guto a Sion a wnaeth eu rhan mor wych yn ystod Gwasanaeth Llywydd y Mis ar Fehefin 10. Diolch i bawb a wnaeth droi fyny ar y dydd yn eu crysau pêl droed ac yn llawn ysbryd Cwpan y Byd!! Roedd yn wasanaeth gwahanol yn wir!!

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: