Y Bont Hydref 2018

 

Nabod Iesu …

Mae’n gwestiwn mawr, os medrwn nabod unrhyw un yn iawn, hyd yn oed yn ein dyddiau ein hunain. Mae nabod yn gelfyddyd, yn cymryd amser ac amynedd ac ymddiriedaeth, a hyd yn oed wedyn, prin y medrwn ‘nabod’ unrhyw un, oddeutu, efallai, ni ein hunain. Efallai mai delfryd yw adnabod, nid ffaith. Beth wedyn am adnabod Iesu, a’i stori wedi ei herwgipio gan genedlaethau a’i hailadrodd gan garfannau amrywiol? Beth bynnag yr anawsterau, dwi’n gwbl argyhoeddedig, fod rhywbeth am stori Iesu, sydd yn ymestyn dros y canrifoedd, ac sy’n herio a chysuro heddiw fel erioed, a’i bod gwerth ceisio darganfod y dyn, ac efelychu ei esiampl. Gan gofio, wrth gwrs, mai rhannol yw pob adnabod, a bod gwir grefydd yn daith na pherthyn iddi gyrraedd.

 Y Parch Morris Morris

Newyddion a Chyfarchion

Cymdeithas Mis Medi – Diolch o galon i bawb gymerodd ran yn y cyngerdd ardderchog gawsom nos Sul, Medi 9. Roedd yn gyngerdd safonol tu hwnt a phawb wedi cael gwledd o adloniant yn wir. Diolch i’r criw talentog Sion, Angharad, Ynyr, Gwenan ac Osian. Roedd yn fraint eu gweld yn perfformio. Diolch hefyd i Iwan am arwain y noson ac i Sian am drefnu. Diolch hefyd i Gwyneth a Sian am y lluniaeth i’r artistiaid ar ddiwedd y noson.

Babi Newydd – Llongyfarchiadau i Noel a Nia Davies ar enedigaeth eu hwyres fach Gwenno Leusa, merch fach Owain a Carys yn Llannon a gor-wyres i Euryn ac Eirlys Tomos.

Operation Christmas Child – Eleni ni fyddwn yn llenwi bocsys yn y festri ond yn gofyn i chi ddod â bocs wedi ei lapio a’i lenwi’n barod gyda nwyddau addas neu roi arian tuag at gostau cludo’r bocsys. Byddwn yn falch o’u derbyn erbyn Tachwedd 18.

Byddai’r eitemau  canlynol yn ddelfrydol ar gyfer eu rhoi mewn bocs esgidiau: sebon, brwsh dannedd, past dannedd, menig, sgarff, het, pensiliau, miniwr, creons, sialc, llyfr lliwio, papur ysgrifennu, pêl, tegan bach, marblis, dol, tedi, pecyn o felysion.

Peidiwch â rhoi unrhyw hylif yn y bocs.

I ffwrdd i goleg – Llongyfarchiadau i Beca, Siwan, Rhys a Gwion ar eu llwyddiant yn eu harholiadau a phob dymuniad da i chi’ch pedwar yn eich colegau. Mae Beca a Gwion yn mynd i Lerpwl, Rhys i Leeds a Siwan i Gaerdydd. Pob lwc i chi gyd ac edrychwn ymlaen at eich gweld dros y Nadolig.

Operation Christmas Child

Mae’r trefniadau ar gyfer Operation Christmas Child eleni yn wahanol i’r arfer –  rydyn ni’n eich gwahodd i gyflwyno bocsys esgidiau sydd wedi’u llenwi’n barod os gwelwch yn dda. Byddai rhodd ariannol i gynorthwyo gyda chostau cludiant yn dderbyniol hefyd, wrth gwrs. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn llenwi bocsys esgidiau yn y festri eleni. Felly, beth am lenwi ambell focs fel teulu neu fel unigolion? Dyma’r manylion:

 1.  Y trefniadau

Dewch â nhw i Fethania ar ddau Sul cyntaf mis Tachwedd os gwelwch yn dda – byddwn yn falch o’u derbyn ar Dachwedd y 4ydd a’r 11eg. Yna, byddwn yn trefnu iddyn nhw gael eu cludo i’r ganolfan cyn iddyn nhw gael eu dosbarthu i blant anghenus.

 2.  Cynnwys y bocsys

Dyma restr o’r eitemau y gellir eu rhoi yn y bocsys esgidiau (y golofn chwith isod). Mae’n bwysig nodi, fodd bynnag, nad yw pob eitem yn dderbyniol – gweler y rhestr ar yr ochr dde isod a throsodd.

Diolch am: Sebon, Gwlanen ymolchi, Brwsh dannedd, Past dannedd, Crib neu frwsh gwallt, Sgarff, Het neu gap, Menig, Pêl, Teganau bach (e.e. car, lori, tractor), Breichled/mwclis rhad, Llyfr lliwio (un heb eiriau), Pensiliau, Creonau, Rhwbiwr, Beiros, Miniwr, Llyfr nodiadau, Fferins, Tedi neu ddoli.

Dim Diolch: Teganau milwrol, Gynnau a chyllyll, Llyfrau stori, Dillad (ac eithrio’r eitemau a nodir uchod), Llyfrau posau sy’n cynnwys geiriau, Bwyd, Siocled, Nwyddau sy’n fudr neu sydd wedi cael eu difrodi, Hylif, Marblis, Ffisig neu dabledi, Drych, Pethau wedi’u gwneud o wydr, Deunyddiau gwleidyddol, crefyddol neu hiliol, Teganau wedi’u gwneud â llaw (wedi’u gwau neu eu stwffio)

Sylwer:  Does dim rhaid cynnwys popeth sydd yn y rhestr ‘Diolch’ ym mhob bocs ond dylai’r cynnwys fod yn addas ar gyfer oed penodol os gwelwch yn dda (naill ai bachgen neu ferch). Mae tri chategori: 2-4 oed; 5-9 oed; 9-14 oed.

Hefyd, dylid sicrhau nad oes unrhyw eitem ‘Dim Diolch’  yn y bocsys.

3.  Cau’r bocs

Sylwer: mae angen i bob bocs gael ei lapio gyda phapur Nadolig os gwelwch yn dda ond rhaid lapio’r caead ar wahân os yw’n rhydd oherwydd mae’r ganolfan sy’n casglu’r bocsys yn eu hagor er mwyn sicrhau bod cynnwys pob un yn addas.

Mae’n bwysig, felly, peidio â selio’r bocs. Yr ateb delfrydol yw rhoi lastig o’i gwmpas er mwyn cadw’r caead arno’n saff.

4.  Dim bocs?

Os nad oes gennych chi focs esgidiau gwag gartre, gallwch gasglu un o Fethania yn ystod mis Hydref. Neu, efallai y bydd rhai ar gael yn Siop Trefor Jones hefyd.

5.  Arian

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Samaritan’s Purse os gwelwch yn dda.

Peidiwch â rhoi’r siec yn y bocs: mae angen ei chadw ar wahân a’i chyflwyno gyda’r bocs.

Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan hon:

https://www.samaritans-purse.org.uk/what-we-do/operation-christmas-child/

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Hedd ap Emlyn

Gair o Ddiolch i’r Ieuenctid am Gyfeilio

Bore Sul Hydref 30

Bydd Elan Llŷn yn cyfeilio adeg y casgliad. Diolch Elan am dy wasanaeth yn ystod Medi a Hydref.

Os oes rhai o ieuenctid oedran uwchradd, neu rai o fyfyrwyr coleg, yn fodlon cael y profiad o gyfeilio darn byr o gerddoriaeth neu emyn dôn adeg y casgliad cysylltwch ag Eirlys Tomos (705409) achos mae’r nifer wedi lleihau erbyn hyn. Llawer o ddiolch i’r rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol a’r rhai sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd. Rydym fel swyddogion ac aelodau yn gwerthfawrogi eich cyfraniad i weithgaredd ym Methania.

Cyfrannu at ein cylchlythyr

Gofynnaf yn garedig i chi ystyried cyfrannu at eitemau i’r Bont.  Mae ‘gwirfoddolwyr’ yn brin iawn ac yr run rhai yn cyfrannu yn gyson chware teg iddynt.

Mi fuaswn yn ddiolchgar iawn os y gwnewch ystyried os gwelwch yn dda cyfrannu a chysylltu â mi ar 705074 neu ar yr e-bost isod.

huw.mckee@btinternet.com

Diolch o galon.

Rhodd Cymorth

Mae Bethania wedi derbyn taliad o £4,576.79c gan ‘Cyllid a Thollau EM’ am 2014 drwy’r cynllun Rhodd Cymorth sydd yn help aruthrol at gostau’r Eglwys.

Os ydych yn drethdalwr a heb arwyddo ffurflen rhodd cymorth ar gyfer Bethania ac y dymuno gwneud cysylltwch â Mrs Einir Jones (Ffon 702834) os gwelwch yn dda.

Mae’r Bont eich angen chi!!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at Sylw’r Mis dros y blynyddoedd. Mae’r rhestr o bawb sydd wedi cyfrannu ers 2010 ar gael i’r rhai â diddordeb gwybod pwy gyfrannodd a phryd!

Yn anffodus mae’n profi yn fwyfwy anodd i gael aelodau i ysgrifennu ac felly mae peryg y bydd rhaid mynd yn ôl ar ofyn yr un rhai i gyfrannu. Felly … os nad ydych wedi gwneud ac yn dymuno rhoi eich ‘Sylw’ mi fuaswn yn fwy na diolchgar.

Cysylltwch os gwelwch yn dda ar un o’r canlynol: